OFOE a Facebook-on
Nyomtatóbarát változat Link küldése
Archív

Temesvári Balázs

Pedagógushallgatók saját osztályfőnökükről

Az osztályfőnöki munka elsúlytalanodásáról és az iskolai élet részben ebből fakadó elszemélytelenedéséről már honlapunkon is adtunk hírt. Ennek ismeretében is nagyon tanulságosak annak a vizsgálatnak az adatai, amelyet egy tanári képesítő vizsga előtt álló egyetemi hallgató végzett társai körében. Bár az ő tapasztalatai nagyrészt visszaigazolják a kutatásokból, vizsgálatokból már korábban megrajzolt, illetve közvetlenül is megtapasztalt, nem túl biztató képet, írása segíthet árnyaltabban látni, továbbgondolni a helyzetet, és eltöprengeni az esetleges változtatás lehetőségein.

A kérdőíves felméréstől azt vártam, hogy a diákok oldaláról igazolják az osztályfőnökök körében végzett korábbi vizsgálatok eredményeit. A kutatások az osztályfőnökök és a diákok közti személyes viszony elhalványulását mutatták. Éppen ezért arra számítottam, hogy a megkérdezettek többsége közömbösnek és személytelennek ítéli majd meg középiskolai osztályfőnökéhez fűződő viszonyát. Ugyanakkor reménykedtem abban is, hogy lesznek jó pedagógus-diák kapcsolatra utaló jelek.

A vizsgálatot egy kérdőív segítségével végeztem el. A kérdőíven olyan nyitott kérdések szerepeltek, amelyek az osztályfőnök-diák viszony sarkalatos pontjaira kérdeztek rá, és amelyekről a korábbi kutatások nem festettek túl jó képet (mint például a személyes viszony elhalványulása, az együtt töltött idő rövidülése). A kérdések egy másik csoportja az osztályfőnök tevékenységi körére vonatkozott.

A vizsgálatot 23 egyetemi hallgató körében végeztem el. A hallgatók mind egyazon egyetemen hallgatnak, de természetesen nem mind azonos helyről származnak. Kiválasztásuk teljesen véletlenszerű volt. Többségük 2000 körül fejezte be a középiskolát. Életkoruk 19 és 25 között mozog.

A válaszok értékelése

Első kérdésem a középiskolás osztályfőnökök számára vonatkozott. A korábbi kutatások azt igazolták, hogy igen gyakran cserélődnek az osztályfőnökök az osztályok élén. Ezt az én vizsgálatom nem igazolta. A 23 megkérdezettből mindösszesen két fő válaszolta, hogy két osztályfőnöke volt, az egyik esetben az osztályfőnök leváltása, a másikban szülés miatt. A többi 21-nek egy osztályfőnöke volt a középiskola alatt, ami a tanulók többségénél négy évet jelentett.

A 21 főt, akinek egy osztályfőnöke volt, a személyes viszony megítélése alapján további három csoportba osztottam, és a kérdőívek elemzését csoportonként végzem el. A fennmaradó két esetet is külön elemzem. (1. táblázat)

1. táblázat: A megkérdezettek megoszlása osztályfőnökeik száma és a hozzá(juk) fűződő viszonyulás szempontjából
Egy osztályfőnöke volt Jónak ítélte viszonyukat8 fő
Közömbösnek ítélte viszonyukat9 fő
Rossznak ítélte meg viszonyukat4 fő
Két osztályfőnöke volt 2 fő
Összesen 23 fő

A legtöbben: kilencen közömbösnek ítélték meg osztályfőnökükhöz fűződő viszonyukat; ehhez a számhoz közelít azoknak a száma is, akik jónak ítélték meg kapcsolatukat az osztályfőnökükhöz (ők nyolcan voltak). A rossz viszonyt említők száma viszonylag alacsony (4 fő), de majdnem eléri a megkérdezettek egyötödét.

A következőkben egyesével értékelem az osztályfőnökükhöz fűződő viszonyuk alapján elkülönülő csoportokat.

Az osztályfőnökükkel rossz kapcsolatban lévők (4 fő)

Hogyan jellemeznéd az osztályfőnöködhöz fűződő személyes viszonyodat és az osztály viszonyát?
Az egyik megkérdezett az osztályfőnökéhez való viszonyt „kifejezetten ellenségesnek” nevezte, egy másik pedig „jópofizásnak”. A rossz viszony okaiként sorolták fel az osztályhoz való „le nem alacsonyodást", a tapasztalatlanságot; a kölcsönös meg nem értést, az elutasító magatartást, illetve az osztályfőnök részéről elhangzott felelőtlen kijelentéseket, melyek már korán meghatározták az osztály viszonyulását az osztályfőnökhöz. Senki sem tett említést arról, hogy talán az osztály más tagjainak jobb viszonya lett volna az osztályfőnökhöz.

Melyek a legjobb/legrosszabb élményeid osztályfőnököddel kapcsolatban?
Jó élményről egyetlen meghallgatott tudott beszámolni, ami a tanuló képességeinek elismerése volt, de ő is hozzátette, „pozitív visszajelzést ritkán lehetett tőle kapni”. Negatív élményekről mindannyian beszámoltak. Ilyen például a cserbenhagyás, olyan eset, hogy az osztályfőnök nem engedte el a diákot az iskolából a családtag temetésére, az osztály előtti „észosztás", vagyis a tanuló osztály előtti szidalmazása. Érdekes esetnek minősíthető, hogy egy osztályfőnök az ő munkáját megítélő névtelenül(!) kitöltendő kérdőívek eredményei miatt vont felelősségre diákokat.

Fordultál osztályfőnöködhöz személyes problémával? (Legyen az iskolán belüli vagy akár iskolán kívüli!) Személyesebb volt-e kapcsolatod az osztályfőnököddel, mint szaktanáraiddal?
A megkérdezettek közül egyetlen fő írta, hogy fordult problémával osztályfőnökéhez, de úgy ítélte meg, hogy még rosszabb lett kettejük viszonya, mivel az osztályfőnök az osztály elé tárta a problémát.

Tanórákon kívül, vagy szabadidőben mennyi időt töltött veletek az osztályfőnök? Voltak közösen szervezett szabadidős programjaitok?
A megkérdezettek nem említenek iskolán kívüli, szabadidős programokat, legfeljebb az osztálykirándulást, amely az egyik megkérdezettnek rossz élmény volt, mivel az osztályfőnök elhagyta az osztály tanulóit, akiknek stoppal kellett hazamenniük.

Osztályfőnököd segített-e az osztályon belüli vagy az osztály (egyes tanulói) és szaktanárok közötti konfliktusok megoldásában? Miben? Hogyan?
A megkérdezetteknek ezzel kapcsolatban is negatív élményeik vannak. Egyikük úgy vélte, hogy elsősorban osztályfőnökükkel voltak konfliktusaik. Mások azt jelezték, hogy a pedagógus elutasító volt velük, illetve hogy meghallgatta a tanulókat, de nem állt melléjük.

Osztályfőnöködnek volt-e személyes kapcsolata szüleiddel? Ha igen, milyen volt ez a kapcsolat?
A megkérdezettek egyértelműen nemmel válaszoltak. Egyikük úgy jellemezte a kapcsolatot, hogy „harcban álltak", illetve a tisztelet hiányáról számolt be.

Miket tartasz az osztályfőnöki tevékenység legfontosabb elemeinek? Ezeket osztályfőnököd hogyan látta el?
A kérdésekből adott válaszokból megállapítható, hogy a megkérdezettek tisztában vannak az osztályfőnöki szerepkör tartalmával. Elvárásként fogalmazódtak meg az osztályközösség összetartása, az osztály érdekeinek képviselete, a személyes kapcsolattartás az egyes tanulókkal, személyes és tantárgyi problémák megbeszélésének lehetősége, empátia, igazságosság, titoktartás, példamutatás, családi viszonyok ismerete, konfliktuskezelés. Mindannyian úgy vélték, hogy elvárásaiknak saját osztályfőnökük nem felelt meg.

Te magad szívesen lennél-e osztályfőnök? Miért?
A megkérdezettek e köréből egyvalaki válaszolt határozott nemmel, azzal az indokkal, hogy nem eléggé empatikus. Egyvalaki válaszolt kifejezetten igennel a személyesebb kapcsolat kialakításának lehetősége miatt. A többiek sem zárkóztak el az osztályfőnökségtől, de megfelelően szeretnék ellátni – esetleg a későbbiekben – ezt a feladatkört, talán saját osztályfőnökeik hibájából is tanulva.

Ennek a csoportnak a tagjai festették a legnegatívabb képet az osztályfőnökükről. Osztályfőnökükkel kapcsolatban a rossz élmények túlsúlya a jellemző. Az esetleges konfliktusok megoldásában az osztályfőnök nem nyújtott segítséget a tanulóknak. Nemcsak a tanulókkal, hanem a szüleikkel is rossz viszonyban állt. Az osztályfőnöki szereppel kapcsolatos feladatok között pedig olyanokat jelöltek meg, amelyeket saját tanáruk szerintük nem látott el.

Az osztályfőnökük iránt közömbösek (9 fő)

Hogyan jellemeznéd az osztályfőnöködhöz fűződő személyes viszonyodat? Hogyan vélekedsz az osztály és az osztályfőnök kapcsolatáról?
E csoport tagjai közül többen azt állították, hogy nem alakult ki személyes kapcsolatuk az osztályfőnökükkel. A válaszok között szerepelt az is, hogy az osztályfőnök távolságtartó volt, vagy hogy fenntartásokkal voltak iránta a diákok, mert nem állt ki mellettük. Akadt olyan válaszadó is, aki úgy vélte, hogy a semleges viszony ellenére osztályfőnökük a többi tanárral szemben az osztály pártjára állt. Az egyik válasz szerint az osztályfőnöknek „az osztály többi részével adódó problémákra kellett figyelnie", ezért nem alakulhatott ki szorosabb viszony a többiekkel. Mások azt állították, hogy az osztályfőnökük inkább a szaktárgyával foglalkozott, mintsem osztályfőnöki teendőivel; említettek olyan osztályfőnököt is, aki túl sok feladatot vállalt el az osztály nevében. Lehetséges problémaként merült fel az is, hogy túl sokan jártak egy osztályba ahhoz, hogy egy „megfáradt", idősebb hölgy személyes viszonyt ápolhasson minden egyes tanulóval, hiszen több generáció választja el őket egymástól.

Melyek a legjobb/legrosszabb élményeid osztályfőnököddel kapcsolatban?
Ez a kérdés nagy fejtörést okozott a megkérdezettek e csoportjának. Míg az osztályfőnökükkel rosszabb viszonyban lévők tudtak mit válaszolni, ha nem is kellemes emlékeket írtak le, addig az ebbe a csoportba soroltak nehezen feleltek erre a kérdésre. A kilencből öt fő nem tudott sem legjobb, sem legrosszabb élményről beszámolni. A csoport fennmaradó része pedig inkább rossz élményekről számolt be, mint jókról. 1 fő említett jó élményként – rossz élmény említése nélkül – egy személyes beszélgetést egy osztálykirándulás alkalmával, amelynek során alkalma nyílt jobban megismerni az osztályfőnökét. A megkérdezettek negatív élményeik közé sorolják az osztályfőnök kétszínűségét; azt, hogy eltanácsolta a tanulót a továbbtanulástól; illetve hogy túl későn jelezte: nem vesz részt az osztálykiránduláson.

Fordultál osztályfőnöködhöz személyes problémával? (Legyen az iskolán belüli vagy akár iskolán kívüli!) Személyesebb volt-e kapcsolatod az osztályfőnököddel, mint szaktanáraiddal?
Erre a kérdésre hárman feleltek úgy, hogy fordultak vagy fordultak volna problémával osztályfőnökükhöz. A csoport többi része (6 fő) nem fordult vagy nem is fordult volna osztályfőnökéhez. Közülük négyen úgy vélték, hogy szaktanáraik között találtak olyat, akivel személyesebb viszonyt tudtak kialakítani, mint osztályfőnökükkel.

Tanórákon kívül vagy szabadidőben mennyi időt töltött veletek az osztályfőnök? Voltak közösen szervezett szabadidős programjaitok?
A megkérdezettek ezen köre az osztálykirándulásokat leszámítva nem említett közös, iskolán kívüli, szabadidős tevékenységről. Egy fő válaszolta azt, hogy szünetekben együtt volt az osztállyal az osztályfőnök. Egy megkérdezett leírta, hogy az osztályfőnök nem segített a kirándulás szervezésében. Érdekes eset, hogy egy osztályfőnök próbált ugyan teadélutánokat szervezni, de a tanulók érdektelensége miatt fel kellett adnia.

Osztályfőnököd segített-e az osztályon belüli vagy az osztály (egyes tanulói) és szaktanárok közötti konfliktusok megoldásában? Miben? Hogyan?
Erre a kérdésre nagyon vegyes válaszok érkeztek. Volt, aki úgy vélte, hogy az osztályfőnökének ilyen tevékenységet nem is kellett végeznie, mert az osztályon belüli problémákat maguk megoldották, a szaktanárokkal pedig nem voltak konfliktusaik. Három fő úgy vélte, hogy osztályfőnökük nem segített nekik. Ennek okaiként a kétszínűséget, a tanár kollégákhoz fűződő jó kapcsolat esetleges megromlásától való félelmet, illetve a konfliktuskezelésre való készség hiányát említették meg. Hárman állították, hogy a szaktanárokkal szemben mindig az osztály pártjára állt az osztályfőnökük, mások szerint az osztályon belüli gondok nem érdekelték az osztályfőnököt. Az egyik válaszadó pozitívumként említi, hogy az osztályfőnöke közbenjárására kerülhetett át a jobb nyelvi csoportba.

Osztályfőnöködnek volt-e személyes kapcsolata a szüleiddel? Ha igen, milyen volt ez a kapcsolat?
Egyetlen fő válaszolta, hogy osztályfőnöke jó kapcsolatban állt a szüleivel. Ezt ő azzal magyarázta, hogy kisvárosban éltek, ahol mindenki ismer mindenkit. 5 fő válaszolta, hogy a fogadóórák kivételével nem találkozott az osztályfőnöke a szüleivel. 3 fő állította, hogy nem volt személyes kapcsolat szülei és osztályfőnöke között.

Miket tartasz az osztályfőnöki tevékenység legfontosabb részeinek? Ezeket osztályfőnököd hogyan látta el?
Ebben a csoportban is jól megfogalmazott elvárások fogalmazódtak meg az osztályfőnökkel kapcsolatban. Például: figyeljen a generációs különbségekre; ne csak szaktanár legyen, feladata az „életre nevelés” is; legyen „barát"; segítsen a diákoknak a problémák megoldásában; tartsa össze az osztályközösséget, képviselje az érdekeit; tartson fegyelmet stb. 3 fő tett nyílt említést arról, hogy osztályfőnöke ezeket a feladatokat nem látta el. Közülük egy megkérdezett az osztályfőnökét „külső szemlélőnek” nevezte. A többiek nem válaszoltak a kérdésnek erre a részére.

Te magad szívesen lennél-e osztályfőnök? Miért?
A megkérdezettek ezen köréből hárman feleltek egyértelmű nemmel erre a kérdésre. Közülük ketten is a nagyobb felelősségre hivatkoztak, a harmadik pedig azt állította, nem szereti a gyerekeket.

Négy válaszadó elgondolkodna rajta, hogy lenne-e osztályfőnök. Ketten közülük úgy válaszoltak, hogy „kezdőként” még nem. A másik két megkérdezett úgy véli, hogy nem szeretne tanítani, de ha mégis tanítana, elképzelhetőnek tartja az osztályfőnöki szerepkör betöltését.

Két fő válaszolt határozott igennel erre a kérdésre. Egyikőjük számára „az egyetemen pár pedagógia óra meghozta hozzá a kedvét”. A másik válaszadó segíteni szeretne a tanulóknak, hogy jobban érezzék magukat az iskolában.

A megkérdezetteknek ez a csoportja eléggé színes képet festett osztályfőnökéről, melyben voltak jó és rossz elemek egyaránt. A semlegesként megítélt kapcsolat nem feltétlenül jelent rossz kapcsolatot. Az osztályfőnökhöz való viszonyulás, illetve az osztályfőnök tevékenységének megítélése széles skálán mozog. E csoport válaszaiban is kiütköznek az osztályfőnök és osztály közötti viszony elszemélytelenedésének jelei. A megkérdezettek többsége nem fordult volna osztályfőnökéhez problémáival. Tanórán kívüli programokat nem tudtak említeni az osztálykiránduláson kívül. A szülőkkel való kapcsolattartás is meglehetősen laza.

Az osztályfőnökükkel jó kapcsolatban lévők (8 fő)

Hogyan jellemeznéd az osztályfőnöködhöz fűződő személyes viszonyodat? Hogyan vélekedsz az osztály és az osztályfőnök kapcsolatáról?
A nyolc főből 5 kifejezetten jónak ítélte meg a saját és osztálytársai viszonyát az osztályfőnökhöz. Többen használták a korrekt kifejezést is, ami önmagában még nem jelent személyes kapcsolatot, de hozzátették, hogy bátran fordultak osztályfőnökükhöz bármilyen problémával.

Egyik válaszadó külön kiemelte, hogy még ma is tartja osztályfőnökével a kapcsolatot, sőt osztályfőnöke minden volt tanítványával rendszeresen találkozik, és tud róluk mindent. Egy másik válaszadó szinte anya-fiú kapcsolatnak nevezte az osztályfőnökéhez fűződő kapcsolatát, hozzátéve, hogy az osztályban „mamának” hívták az osztályfőnököt.

A többi 3 fő viszonya sem volt rossz osztályfőnökével: Egy megkérdezett ítélte úgy, hogy neki ugyan jó viszonya volt osztályfőnökével, de „az osztály egészét tekintve nem mindenki volt »elégedett« vele”. Egy másik megkérdezett úgy ítélte meg, hogy eleinte jobb volt az osztály és az osztályfőnök kapcsolata, de ez „idővel kissé megromlott, mert az 50 körüli, jó kedélyű, jószívű nő nem tudta megfogni az eléggé eleven, temperamentumos osztályt"

A harmadik megkérdezett hiányolta osztályfőnökéből a szervezőkészséget, nem tudott rendet tartani, nem tudta összetartani az osztályközösséget, és „az osztályfőnökséghez szükséges tulajdonságok közül »csak« empátiával rendelkezett”. Mivel azonban a megkérdezett kijelentette, hogy osztályfőnökét, akit „igazi művészembernek” tart, „emberként a mai napig nagyon kedveli", őt is ebbe a csoportba soroltam.

Melyek a legjobb/legrosszabb élményeid osztályfőnököddel kapcsolatban?
A megkérdezettek között egy fő akadt, aki nem tudott se jó, se rossz emlékről beszámolni. Hárman is azt írták, hogy rossz emlékeik nincsenek osztályfőnökükről, egyvalaki azt említette rossz élményként, hogy unalmasak voltak az osztályfőnök órái, ami nem von le semmit osztályfőnöki kvalitásaiból.

Rossz élményről hárman számoltak be. Negatívumnak tekintették, hogy a 10. évfolyam után már nem mentek kirándulni az osztályfőnök szervezési készségének hiánya miatt; hogy nem szólt időben arról, hogy nem tud elmenni évzáróra; illetve az osztályfőnöki órákon lezajló „veszekedéseket”. Talán a legutóbbi sem von le sokat az osztályfőnöki tevékenység minőségéből.

Fordultál osztályfőnöködhöz személyes problémával? (Legyen az iskolán belüli vagy akár iskolán kívüli!) Személyesebb volt-e kapcsolatod az osztályfőnököddel, mint szaktanáraiddal?
Öt fő válaszolt úgy, hogy fordult problémával osztályfőnökéhez. 3 fő válaszolt nemmel a kérdésre, közülük egyvalaki azt is hozzátette, hogy nem is kellett senkihez sem fordulnia semmilyen problémával. Három fő nevezte kapcsolatát személyesebbnek osztályfőnökével, mint a többi szaktanárral. Egy megkérdezett úgy vélte, hogy a szaktanárokkal is „mélyebb” kapcsolata volt. Két fő ítélte meg úgy, hogy kapcsolatuk nem volt személyesebb, mint más tanárral, illetve osztályfőnökéhez nem viseltetett „nagyobb bizalommal”, mint máshoz.

Tanórákon kívül vagy szabadidőben mennyi időt töltött veletek az osztályfőnök? Voltak közösen szervezett szabadidős programjaitok?
Négy megkérdezett az osztálykirándulásokat leszámítva más szabadidős programot nem tudott említeni. A többiek által említett közös programok (az osztálykirándulásokon kívül): osztálybuli minden hónapban; teadélutánok, múzeumlátogatások; szalonnasütés; iskolai rendezvények, klubdélután, illetve hogy a testnevelésszakos osztályfőnök tanórán kívül is lehetőséget biztosított a sportolásra.

Osztályfőnököd segített-e az osztályon belüli vagy az osztály (egyes tanulói) és szaktanárok közötti konfliktusok megoldásában? Miben? Hogyan?
Egy megkérdezett azt válaszolta, hogy nem kellett az osztályfőnöknek konfliktusokkal foglalkoznia, mert nem voltak konfliktusok. Három fő válaszolt úgy, hogy az osztályfőnöke mindenben segített, meghallgatta a feleket, tanácsokat adott, és közbenjárt az osztály érdekében még az igazgatónál is. Egy fő kiemelte, hogy osztályfőnöke bejárt a szaktanárok óráira is hospitálni, és utána beszélt a szaktanárral.

Három fő vélte úgy, hogy osztályfőnöke nem tudott mindenben segíteni, de egyikük sem vitatta osztályfőnöke segítőskészségét. Lehetséges, hogy sok problémában tudott segíteni a tanulóknak, de mindenben nem. Egy megkérdezett ítélte úgy, hogy osztályfőnöke „nem tudott érdemben segíteni” – ő a fentebb már említett „művészember” volt.

Osztályfőnöködnek volt-e személyes kapcsolata a szüleiddel? Ha igen, milyen volt ez a kapcsolat?
Mindösszesen két megkérdezett válaszolt úgy, hogy osztályfőnöke és szülei csak szülői értekezleteken találkoztak. Egy megkérdezett „átlagosnak” nevezete szülei és osztályfőnöke kapcsolatát.

Két fő egyértelműen jónak ítélte meg ezt a kapcsolatot, másik két fő utalt már korábbi ismeretségre valamelyik szülője és osztályfőnöke között. Egy megkérdezett említette, hogy személyes kapcsolatban ugyan nem álltak, de még mindig megismerik és köszöntik egymást.

Miket tartasz az osztályfőnöki tevékenység legfontosabb részeinek? Ezeket osztályfőnököd hogyan látta el?
Az e csoportba tartozó megkérdezetteknek is határozott és jól kialakított képe van az osztályfőnöki munka lényegéről. Fontosnak tartják: ismerni a tanulókat és szüleiket; közösséget kialakítani, megszervezni, megtartani; konfliktusokat kezelni; a tanulók egyéni problémái iránt érdeklődni, ezek megoldásában segíteni; az osztályt képviselni; tanácsot adni. Felmerült az igény, hogy legyen empatikus; „legyen egy kicsit »szülő« is", és említésre került az adminisztratív feladatok ellátásának kötelezettsége is. A nyolc főből hat utalt arra, hogy osztályfőnöke jól ellátta feladatait. A fennmaradó két fő nem válaszolt a kérdésnek erre a részére.

Te magad szívesen lennél-e osztályfőnök? Miért?
A kérdésre ketten válaszoltak nemmel. Egyikük arra hivatkozott, hogy ha jó osztályfőnöki munkát szeretne végezni, úgy érzi, kevesebb ideje maradna szaktárgyára. A másik megkérdezett tapasztalatainak és türelmének hiányára hivatkozott.

A fennmaradó hat megkérdezett igennel válaszolt. Közülük hárman emelték ki a tanulókkal való közelebbi kapcsolat kialakításának és a velük való több foglalkozásnak a lehetőségét. Ketten saját kedvező tapasztalataikra hivatkoztak.

„Megpróbálkoznék a feladattal – akárcsak a tanítással –, mert kihívásnak érzem azt, hogy átadjak valamit abból, amit én tudok, ahogy én látom a világot, s egy osztályfőnök sokkal közvetlenebb teret kap a diákok megismerésére, a velük való kapcsolatteremtésre” – válaszolta az egyik megkérdezett.

A megkérdezettek e köre festette a legpozitívabb képet az osztályfőnökéről. Igazán rossz, a kapcsolatukat döntően meghatározó, negatív élményt egyikük sem említett. A megkérdezettek e körére a leginkább jellemző a közös szabadidős tevékenységek megléte is, bár egyik megkérdezett sem emelte ki, hogy sok időt töltött volna velük az osztályfőnök. Voltak azonban közös programjaik. Konfliktusok esetén az osztályfőnök „igyekezett", ha nem is tudott „mindig mindenben” segíteni. A szülőkkel való kapcsolattartás is viszonylag kedvező képet mutat.

Akiknek két osztályfőnökük volt

A megkérdezettek közül két főnek volt két osztályfőnöke. Mindkettejüknek különböző volt a viszonya a két osztályfőnökhöz. Egyiküknek az első osztályfőnökkel volt jobb kapcsolata. Ennek okát abban látja, hogy ez a pedagógus fiatal volt, és ezért közvetlenebb viszonyt tudott kialakítani az osztályával. Az osztályfőnökváltás oka az volt, hogy a pedagógus szülni ment. A második, idősebb osztályfőnökét rigolyásnak tartotta.

Ez a hallgató egyik osztályfőnökével kapcsolatban sem tudott sem jó, sem rossz emléket felidézni. Egyikükhöz sem fordult problémával, és más pedagógusokhoz fűződő kapcsolatát sem érezte személyesnek. Érdekes közös program volt, hogy karácsonykor osztályfőnökével együtt sütött mézeskalácsot az osztály. A szaktanárokkal való konfliktusok megoldásában próbált segíteni osztályfőnöke, az osztályon belül erre nem volt szükség. A szülőkkel való kapcsolattartás a szülői értekezletekre korlátozódott. A már korábban említett osztályfőnöki feladatok mellett fontosnak tartja a motiválást és a szabadidős programok szervezését. Saját magát 10 év múlva érezné alkalmasnak az osztályfőnöki szerepre.

A másik két osztályfőnököt említő hallgatónak az első osztályfőnöke fiatal férfi volt, aki éppen kezdő volta, tapasztalatainak hiánya miatt bizonyult alkalmatlannak az osztályfőnöki szerepre, és ez okozta leváltását is. Első osztályfőnökéhez való viszonyát az „olyan volt nekem, mint egy idegen” szavakkal fejezte ki a megkérdezett. A második osztályfőnökéhez fűződő kapcsolatát harmonikusnak nevezte, mivel a tanárnőnek sikerült személyes viszonyt kialakítania az egész osztállyal, és odafigyelt rájuk. Az első osztályfőnökéhez kapcsolódó jó emlékről nem tudott beszámolni, sőt kifejezetten „rémisztőnek” találta a tanár túlzott vallásosságát. Második osztályfőnökéről pedig rossz élményt nem tudott írni. Igaz az is, hogy a sok jó élmény közül egyet sem tudott kiemelni. Az első osztályfőnökéhez nem fűzte személyes viszony, a másodikhoz igen, de hozzá sem kellett problémával fordulnia. Iskolán kívül nem töltöttek sok időt együtt. Úgy ítéli meg, hogy az első osztályfőnöke hagyta szétesni az osztályt, de a második ezt végül is képes volt ellensúlyozni. Ezt úgy sikerült elérnie, hogy beszélt a tanárokkal a diákokról, az osztályon belüli széthúzást közös beszélgetésekkel enyhítette, ami végül eredménnyel járt. Ez a válaszadó is fontosnak tartja az osztályfőnöki tevékenységben az iskolán kívüli programok szervezését, és maga is szívesen vállalkozna az osztályfőnöki feladatra.

Összegzés

A vizsgálat beigazolta előfeltevéseimet. Az osztályfőnökség legfontosabb feladata a diákokkal való kapcsolat kialakítása, az iskolán belüli személyesség biztosítása. Az egy osztályfőnökkel rendelkező megkérdezettek körében ez mindösszesen 8 esetben valósulhatott meg.

Az osztályfőnökökkel kapcsolatos emlékek is érdekes képet mutatnak (2. táblázat).

2. táblázat: A megkérdezettek megoszlása osztályfőnökükhöz fűződő emlékeik alapján
Csak jó élményről számolt be5 fő
Vegyes élményei voltak4 fő
Nem voltak élményei (se jó, se rossz)6 fő
Nem számolt be jó élményről6 fő
Összesen21 fő

Az egy osztályfőnökkel rendelkezők közül 13-an nem fordultak problémával osztályfőnökükhöz. Ez szerencsés esetben az is jelenthetné, hogy nem is voltak problémáik. 13 megkérdezettből 3 tett említést arról, hogy nem is fordult volna osztályfőnökéhez problémával, 1 fő fordult osztályfőnökéhez problémával, de csak rontott a helyzeten. Közülük másik 4 fő kiemelte, hogy más (szak)tanárokkal jobb, személyesebb kapcsolatban állt, mint osztályfőnökével. 8 megkérdezett fordult vagy fordult volna osztályfőnökéhez problémával, közülük 3 fő tett említést személyesebb viszonyról. A két osztályfőnökkel rendelkezők nem fordultak gondjaikkal osztályfőnökükhöz, egyikük az egyik osztályfőnökével személyesebbnek érezte viszonyát. Ezek az adatok is az elszemélytelenedést igazolják.

Az iskolán kívüli közös programok száma is elkeserítő képet mutat. 2 megkérdezett nem tudott ilyen programot említeni. 15 fő esetében szorítkoztak az osztály közös programjai a kirándulásokra, amelyek nem mindenkiben hagytak maradéktalanul jó élményeket. 6 megkérdezett említett az osztálykiránduláson kívül más közös programot is. Ez a korábbi felméréseket igazolja, miszerint az osztályfőnökök kevés időt töltenek osztályukkal az iskolán kívül.

A megkérdezettekből mindössze ketten válaszolták, hogy osztályfőnöküknek nem kellett semmilyen konfliktussal foglalkoznia, mert nem voltak konfliktusok, illetve a tanulók meg tudták oldani őket egymás között. Összesen 11 fő vélte úgy, hogy (valamelyik) osztályfőnöke tett valamit a konfliktusok kezelése érdekében, ha nem is járt mindig sikerrel. A többi tanuló úgy ítélte meg, hogy osztályfőnökük nem tett meg mindent az érdekükben; esetenként az is megállapították, hogy osztályfőnöküknek hiányzott ez a képessége, vagy más okból (szaktanárokkal való jó kapcsolat félése, elhárító magatartás, kétszínűség, határozatlanság) nem akart vagy nem tudott segíteni.

A konfliktuskezelés mellett az osztályfőnökség másik fontos feladata a szülőkkel való kapcsolattartás. Az én felmérésem is azt igazolja, hogy nincsen személyes kapcsolat az osztályfőnök és a szülők között. 8 megkérdezett felelt úgy, hogy semmilyen kapcsolat nem volt szülei és osztályfőnöke között, közülük egyvalaki kifejezetten rossz kapcsolatról számolt be. 10 megkérdezett esetében szorítkozott a szülő-osztályfőnök kapcsolat a szülői értekezletekre, illetve a fogadóórákra. Mindösszesen 5 fő számolt be jó kapcsolatról, korábbi ismeretségről.

A megkérdezett egyetemi hallgatók mindegyike tanárképző szakos. Válaszaikból kiderül, hogy tisztában vannak az osztályfőnöki szerep fontosságával és valódi tartalmával. Ezt igazolja az az érdekes adat is, hogy a megkérdezettek közül mindösszesen ketten említették egyáltalán az adminisztratív tevékenységet, ami ugyan az osztályfőnöki feladatok kétségtelenül elmaradhatatlan, de mégsem a legfontosabb része.

Kedvező jel, hogy a leendő pedagógusok közül nem sokan zárkóznak el az osztályfőnökségtől. És kedvező jel az is, hogy a megkérdezettek közül mindenki tisztában van az ezzel a tevékenységgel járó többletfelelősséggel. Minden megkérdezett kérdőíve arról tanúskodik, hogy felelősségteljesen tekintenek az osztályfőnöki tevékenységre, és felelősségteljesen ítélik meg saját alkalmasságukat is.

--

Kapcsolódó linkek

Sallai Éva – Szekszárdi Júlia: Változások az iskola belső világában
Szekszárdi Júlia: Az osztályfőnöki tevékenység helyzete és fejlesztési feladatai
Szekszárdi Júlia: Még egyszer az osztályfőnöki szerepről. Új Pedagógiai Szemle, 2000. 12. sz. 3–12. o.

 Sajtófigyelő    Összes hír »
2019.08.20.
Ötévesen látott először fehér embert, hetedikben bukott, ma iskolát vezet Miskolcon (interú Orsós Jánossal)
Egyszerű a képlet: ha szakiskolába mész, akkor kapsz ösztöndíjat, ha gimnáziumba, akkor nem. A szegény családokból már senki nem jön érettségizni, mindenki tésztakészítő akar lenni....
(Forrás: 24.hu)
--
2019.08.20.
Magyarul is elindult a világ egyik legjobb tanulási oldala
A Khan Academy neve összekapcsolódott a digitális eszközökkel megvalósult önirányított tanulás fogalmaival. Szülők lelkendezve szokták mesélni, hogy a gyerekük otthon nem (csupán) telefonos...
(Forrás: Qubit)
--
2019.08.20.
Ha elég vagyonos vagy, a gyerekednek mégsem kell Wass Albertet tanulnia
Hírül adták tegnap, hogy Debrecen város és a Debreceni Egyetem együttesen alapítanak meg egy elit, angol-magyar tannyelvű magániskolát Debrecen-Pallagon, amely az egyszerű, mégis sokatmond...
(Forrás: mérce)
--
2019.08.20.
Gyarmathy Éva: „Mit akar, az egész ország így működik!”
És nem azért kell a kis hazafiasságot belevinni a tananyagba, mert bárki hazafiasabb lesz, hanem a szófogadás gyakorlásáért. Igazodj! Most polgár leszel, aztán keresztény, népnemzeti, hazafi...
(Forrás: hvg.hu)
--
2019.08.20.
Iskolaépítészet: örökség és megújulás. Csémi Lili és Tarcsay Anita írása
A műhelykonferencia a váci Apor Vilmos Főiskola formálódó térpedagógiai műhelyének keretében valósult meg, amelynek célja, hogy interdiszciplináris párbeszédet teremtsen az építészet...
(Forrás: tani-tani online)
--
2019.08.20.
Kettészakadt világ
Visszakanyarodunk hát egy örök kérdéshez, mennyire várható el a mélyszegénységben a környezetbarát magatartás? Ha nincs fa, akkor mi a nagyobb bűn, ha káros anyagokkal fűt, vagy ha kih...
(Forrás: hvg./Nyomor széle blog)
--
2019.08.12.
A gyerekeinknek is jobb lenne, ha mi szülők nem állnánk ilyen csehül pénzügyi tudatosságban
Legyen szó hazai vagy külföldi tanulmányokról, az önálló életkezdésről, mindez szülőnek, gyereknek egyaránt komoly anyagi terhet jelenthet. A „kirepülés” izgalmas, kihívásokkal teli...
(Forrás: hvg.hu)
--
2019.08.11.
Deviszont – kritikai pedagógia a külvárosban
A Deviszont Közösségi Tér egy Budapest külvárosában működő oktatási program, amit társadalomtudósok, szociális munkások, filozófusok és pedagógusok hoztak létre szakképzésben tanul...
(Forrás: mérce)
--
2019.08.11.
Egyre több támogatást kapnak a családok az iskolakezdéshez
Elsőtől kilencedik évfolyamig ingyenes tankönyvet kapnak a diákok, ami gyerekenként 10-12 ezer forint megtakarítást jelent. A szeptemberi családtámogatásokat is korábban, augusztus végén...
(Forrás: Magyar Nemzet)
Utolsó üzenetek:
  ofoe

Kedves Márta! Íme a válasz, amit a PDSZ jogi szakértőjének segítségével adunk meg.
Az Nkt. 62. § (5) bekezdése szerint a nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-munkakörökben
dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő). A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
17. § (5) bekezdése szerint "a (4) bekezdésben meghatározottak alapján az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások,
pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A
neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, óvodapedagógus esetében a kötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a (4)
bekezdésben foglaltak alapján rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra, óvoda esetében egy nevelési éven belül legfeljebb harminc napra." A fentiekből következik, hogy nem teljes héten nem 26 órával kell számolni, hanem időarányosan, mivel ekkor a heti munkaidő 40 óránál kevesebb.
Az összevont helyettesítések esetében a Kjt. 24. § (1) bekezdését kell alkalmazni, amely szerint, ha a közalkalmazott munkaköre ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős többletmunkát végez,
illetményén felül a végzett munkával arányos külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti.
Reméljük, segítettünk.

--
  Márta

Szeretném megkérdezni, hogy ha egy munkahét nem minden napján dolgozunk, mert pl. munkaszüneti nap ( Nagypéntek), vagy szabadságot írt ki a vezető ( tavaszi szünet utáni nap), esetleg 1-1 tanítás nélküli munkanap esik a hétre, akkor is csak a 26 óra feletti helyettesítés számít bele abba a bizonyos 30 napba, amely felett már fizetni kell a helyettesítésekért? Nem kell ilyen esetekben arányosan csökkentve számítani a heti kötött munkaidőt, tehát nem max. 26-ban meghatározni? Az iskolavezetés szerint nem. :( Szerintem ez olyan, mintha ledolgoztatnák velünk pl.a szabadságot. Pl. egy nap a héten nem tartottam órákat, mert osztálykiránduláson voltam. Ezen a napon lett volna 4 órám, de mivel nem tartottam meg, azon a héten csak 22 órám volt, 4 óra helyettesítést is kiírhatnak, ami 26 óra alatt van, tehát nem is számít helyettesítésnek. Az összevont helyettesítések pedig egyáltalán nem számítanak nálunk helyettesítésnek. Rendben van ez így?Nagy a káosz. Senki nem tud semmit.Válaszát előre is köszönöm

--
  Eleonóra

Kedves OFOE!

Nagyon szépen köszönöm a válaszukat! :-)

Üdvözlettel: Németh Eleonóra

--
  ofoe

Kedves Eleonóra! Kicsit bonyolult a helyzeted mert a pedagógus munkaköröd alapján jár Neked a 21 munkanap alapszabadság, és a 25 munkanap pótszabadság. Az ápoló munkakör alapján viszont évi 21 munkanap alapszabadság és a Kjt. 57. § (1) bekezdése szerint a fizetési fokozatoddal egyenlő számú munkanap pótszabadság illet meg. Ugyanis a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek c)pontja alapján a kollégiumi ápoló munkakörben dolgozóknak nem jár az évi 25
munkanap pótszabadság, erre ["c) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök közül a pedagógiai asszisztens,szabadidő-szervező, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, pedagógiai
felügyelő, gyógypedagógiai asszisztens, pszichopedagógus, gyógytornász,munkakörben foglalkoztatottak jogosultak. (A válaszadásban a PDSZ jogi szakértője volt segítségünkre.)

--
  ofoe

Kedves Krisztina! Nagyon nehéz a konkrét helyzet pontos ismerete nélkül érdemi tanácsot adni, de megpróbálom. Az első lépés valóban átgondolni azt, hogy Te magad mennyiben vagy felelős az adott problémáért. A figyelmeztetőkkel, intőkkel csak a saját feszültségedet oldod némileg, eredményt nem tudsz elérni. Gondold át, hogy melyik ponton romlott el a kapcsolat az adott csoporttal, eleve így fogadtak, vagy menetközben történt valami. Az a soraidból kiderül, hogy nincs köztetek bizalmi kapcsolat, tehát kommunikáció helyett hadakoztok. Időt kellene szánni arra, hogy a problémát tisztázzátok, megállapodásra jussatok a közös megoldás módjában. Ennek vannak különböző technikái. Fontos, hogy ne személyes sértésként kezeld az ügyet, hanem közös megoldandó problémaként. Nem ördögtől való, amit a kollégáid tanácsolnak, hogy fordulj pszichológushoz, aki segíthet azon, hogy a Benned való görcsöt fel tudd oldani. Amíg Te magad nem jutsz túl ezen a görcsön, nem tudod kézbe venni az ügyeket. Ezek a diákok már nem kamaszok, fiatal felnőttek, nekik is fontos, hogy eljussanak az érettségiig, és matematikából is elérjenek egy bizonyos szintet. Ez lehet az a közös ügy, amin együttesen és nem egymás ellenében kellene dolgoznotok. Szívesen levelezek erről Veled privátban is, ha akarod, de nem minden részlet tartozik a nyilvánosságra. Jelezd, ha ezt szeretnéd. Üdvözlettel Szekszárdi Juli

--
  László Krisztina

Kedves OFOE!
Nem tudom mennyire válaszolható meg a kérdésem. Egy középiskolában tanítok, heti 27 órában matematikát, 8 érettségis csoportnak. (Plusz a korrepetálások, plusz a helyettesítések.) Nagyon szeretem a diákjaimat, de mint mindenhol, ahol emberek vannak, előfordulnak konfliktusok. A kb 110 diákból, akiket két éve tanítok, van kb 15, akik állandóan csak a hibát keresik a munkámban, agresszíven és lekezelően bánnak velem, sokszor megaláznak a csoport egésze előtt. Amikor esetleg szaktanári figyelmeztetést adok nekik, akkor hangosan kiröhögnek, hogy az ő szüleiket ez nem érdekli. (Ezek a diákok már 17-19 évesek, mivel a nyelvi tagozat nulladik évfolyama egy évvel megnöveli a középiskolai tanévek számát.) Semmivel nem tudom őket sem motiválni, sem fegyelmezni, tönkre teszik az óráimat.) Hiába fordultam az osztályfőnökökhöz segítségért, mind ők, mind az igazgató-helyettes és a munkaközösség vezető szerint, ez az én hibám, azért viselkednek így velem, mert ez "belőlem jön". Közben az iskolából folyamatosan mennek el a tanárok, és hiába keresett a szakom, (angol-matek) úgy érzem, hogy nem becsülik meg a munkámat. Hiába az a kb 90 diák aki jól teljesít, (nem egy dícséretes 5-ös is van, és emelt matematika érettségi előkészítő csoportok is), hiába a rengeteg dolgozat, számonkérés, ingyen korrepetálás, rendszeres, hogy káromkodva, csapkodva, üvöltözve csapják az asztalomra a kijavított dolgozatot, mert az nem négyes, hanem csak hármas. És közben a vezetőség, az osztályfőnökök és a munkaközösség vezető szerint is, nekem kell változtatnom, pszichológushoz mennem, mert engem nem lehet elviselni. Meg kell jegyezzem, ezek az emberek 25-30 éve vannak ebben az iskolában. Ez a matematika státusz, amit én megkaptam 2 éve, egy előző iskolavezetéstől, már nagyon régóta, úgymond, "forgó hely" volt, mert - más tanárok elmondása szerint - mindig "volt valami probléma a matek tanárokkal". Minden más matematika tanár az iskolában, már 10-20-30 éve itt tanít.
Nem igazán tudom, mit kezdhetnék a problémával. Tudnának esetleg tanácsot adni?
Köszönettel: Krisztina

--
  Eleonóra

Kedves OFOE Csapat!
Segítséget szeretnék kérni, azzal kapcsolatban, hogy egy egyházi iskolában dolgozom, mint 50% kollégiumi felügyelő, 50% kollégiumi ápoló. Érdeklődnék, hogy ilyen esetben számomra mennyi szabadság jár? Tavaly fél állásban tanítottam, akkor járt a pedagógusi szabadság, itt úgy olvasom, ebben a munkakörben is jogosult lennék.?
Köszönettel: Németh Eleonóra

--
  ofoe

Kedves Zoé! Nagyon örülünk, ha csatlakozol hozzánk.
A jelentkezési lapot a következő linken találod. A kitöltött és aláírt lapot szkenneld be, és küldd el az osztalyfonokok@gmail címre. Ha a szkennelés problémát okoz, küldheted postán is: OFOE, 1025 Budapest, Zöldlomb u- 56/a. Üdvözlettel az egyesület elnöksége.

--
  Németh Zoé

Kedves OFOE Csapat,
hogy lehetek az Egyesület tagja?

--
  ofoe

Kedves Emese! Amennyiben 1958. szept. 1. előtt születtél, automatikusan a Ped. II-be kerülsz, egyébként pedig a Ped. I-be. A fizetési kategóriát ugyanúgy kell megállapítani, mint a közalkalmazotti fizetési fokozatot: az eddigi közalkalmazotti jogviszonyaid, illetve
olyan munkaviszonyaid alapján, amelyek alatt már rendelkeztél a jelenlegi munkaköröd betöltéséhez szükséges végzettséggel. Ha volt 1992. júl. 1. előtt munkaviszonyod, az is beleszámít, ha ezek alapján jó az 5-ös besorolás, akkor a Ped.
I. fokozat 5. kategóriájába fogsz kerülni. Az illetményalapot az egyetemi végzettség alapján kell megállapítani,ez a 101.500 Ft.
vetítési alap 180%-a.
A mailedre küldünk egy bértáblát is. (A választ nagyon szépen köszönjük a PDSZ szakértőjének.)

--
Üzenő Kommentek   RSS
Utolsó 10 hozzászólás:

[Trencsényi Laci:] Nóri, újabb terminológiai vita köztünk. Ha elfogadod a tehetséggondozás és felzárkóztatás dichotómiáját (ahogyan az oktatáspolitika és a rosszul szocializált pedagóguselit gondolja), akkor elfogadod a szelekciós funkciót. Vagyis: Van, akinek tehetséggondozás jár (a konfidens […]
Az arányvesztés béklyójában »

--

[Bea:] Ezt el kellene lesni a színészek képzéséből. Régóta mondom :) Örülök, hogy a hallgatók is igényelnék.
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[vik:] Az egyetemi szinten valóban addig működhetett jól az "oktatás", amíg a tanárok és diákok "szintje" nem különült el a munkát illetően. Hiszen egyetemnek is azért nevezik (ma már hiába), mert a tanárok és diákok egyetemességén alapult, ahol a munka-tanulás […]
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[csilla:] nem provokálni szeretnék, de van olyan szakember, aki a gondolataimat olvassa, és tud számomra, olyan elméleti útmutatást adni, hogy hogyan gondozzak egy ma már 15 éves, abuzált, anyaszerepben lévő lánykamaszt! ezek a gyermekek nem kis számban kerülnek be a gyermekvédelmi […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] 2014. márciusában láttam ezt a filmet! Ma a Máltai Szeretet szolgálat működteti! nincs információm róla!https://index.hu/video/2011/08/29/tiszabo_s1e1/ https://index.indavideo.hu/video/Ha_nincs_iskola_elveszett_a_falu_1 Eltelt hét év! Ezen gyermekek, egy része, szavazóképes […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] borderline, hospitalizáció kamaszkorban! ha nem segítünk a családokon, mint ahogy Nóri teszi, 10 év múlva a társadalom gerincét sok-sok településen a ma gyermekei képviselik majd a felnőtt lakosságot! ha kiemeljük őket családjukból és átexportáljuk más településekre, […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Csilla:] Még mindig rágom minden szavát!Én ott vagyok, ahol ő nem! szakellátás a gyermekvédelemben, de voltam alapellátásban is! Voltam óvoda vezető is! Drága Ax! kérdeztem tőled! Mi ez? Kaptam rá választ! Látjátok Ti ezt? Láttátok ti ezt!? elviszlek benneteket! nem Nórihoz! máshová! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] Amikor először tettem javaslatot arra, hogy emeljünk ki gyerekeket családjukból, nem haboztam!Fájt, mert tudtam, benn ragadnak a rendszerben, sejtettem az abúzust! de láttam magam körül a tehetetlen környezetet is : védőnő, óvoda, iskola, aktív és passzív szociális eszközök! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Juli:] Kedves Péter! A "t. szerző" nagyon is jól ismeri a magyar valóságot, a hátrányos helyzetű térségek problémáit. Vajon kit lehet komolyan venni, és kit nem? Arra kérném, hogy mielőtt Ritók Nóráról azt állítja, hogy "íróasztal mögül okítja a kollégáit", […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Péter:] „Hatszáz évig nem akartak beilleszkedni, miért pont most akarnának?” „Ugyan már! Ismerek olyanokat, akik ki tudtak emelkedni. A többi miért nem akar?” Ezek a mondatok nem tekinthetők előítéletnek, inkább ténymegállapításnak. Kétségtelen tény, hogy nem kevés azoknak a […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--
OFOE (2001–2019) | Rólunk | Dokumentumok | Impresszum | Kapcsolat | RSS | Partnerek