OFOE a Facebook-on
Nyomtatóbarát változat Link küldése
2006. március 30.

Az osztályfőnöki órák beszélgetéseihez 33.

Kész őrület

Rákosy Gergely novellája klasszikus parabola: példázat, amely kiválóan alkalmas arra, hogy erkölcsi ítéleteket váltson ki olvasójából. Szereplői: az agresszor, az áldozat, a hős és a tömeg. A novella hátterében nem nehéz felismernünk Dávid és Góliát klasszikus történetét. Ebben az esetben is a kicsi fordul szembe az igazság nevében a naggyal, a túlerővel.

A történet alapvető morális üzeneteit egyrészt az agresszív dromedár és az agressziót eltűrő tömeg, másrészt az agresszióval egyedül is szembeszegülő, magányos hős, a kis púpos ember hordozza.

Rákosy Gergely: Kész őrület

A dromedár lefelé jött az utcán, a fiú meg vele szemben, fölfelé.

A dromedár igazi dromedár volt, olyan, aki ha eléd áll, eltakarja baromian széles hátával az eget, házat és napot, s te nem látsz semmi mást, csak a tengerként szétterülő hátát; akinek ökle durva, faragatlan szikla; füle vastag és húsos, álla kihívóan előremered; olyan, akinek X-ként áll a lába, és a húsoszlopban sem a bokát, sem a térdet fel sem ismerheted; olyan, akinek haja ritkás, leragadt, és mégis libegő – olyan, akinek alig van ember formája.

A fiú? A fiú olyan volt, amilyenek a fiúk lenni szoktak. Nem sárgította be még ujjait és fogát a nikotin, a szája sarkába még nem vésett keserű vonalat a gond, az éjszakázás, az alkohol. Ha kendőt köt, s az alól kibuggyantja hajának egy fürtjét, mindenki karcsú lánynak nézhette volna. Szép szemű volt, magas homlokú, és a messziségbe elgondolkodó.

A kezdetnek nem volt tanúja, mert néptelen volt az utca, olyan néptelen, amilyen augusztusi rekkenetben délután három órakor egy szomorú kisváros girbegurba mellékutcája lehet. Pedig nem augusztus volt, nem is délután, és nem is kisvárosban volt ez az utca, bár lehetett volna ott is.

Később már volt néző, tanú elég, tán még százan is szorongtak a fiú és a dromedár körül.

De a kezdet homályos. Mikor a fiú és a dromedár egymás mellé értek, valahogy összegabalyodtak – hiszen lehetetlen is lett volna, hogy csak úgy elmenjenek egymás mellett, ahogy két fecske suhan el egymás szárnyait érintve a kék levegőben.

Összegabalyodtak, s mire az első asszony kifutott egy kapun, már a fiú arca csupa vér volt.

Egymás után nyíltak a kapuk, futó lábak kopogtak a gömbölyű macskaköveken, s hamarosan tömött embergyűrű fogta körül a fiút, akinek vérzett az arca, s a dromedárt, akinek semmi baja nem volt, és mégis magából kikelve ordított.

– Majd én megmutatom neked... Majd én elintézlek téged... Csibész, gazember... Taknyos...
És minden szó után nehéz öklével a fiúra ütött.
Senki az utca lakói közül nem ismerte őket. Semmit nem lehetett tudni, kik vagy mifélék. Apa és fia talán – hihetetlen lett volna, de nem lehetetlen –, rokonok, ismerősök, vagy semmi vérségi kötelék nem fűzi őket össze? Barátok, ellenségek? Vagy tán az egyik adós, a másik hitelező?

Soha nem derült ki, volt-e, vagy miféle kapcsolat volt közöttük.
Egy inas, barna bőrű, sovány asszony a kezét tördelte.
A húsos, véres kötényű hentes beszívta alsó ajkát, s ökölbe szorította dagadt, zsíros fényű ujjait, mintha ugrani készülne.
Egy hivatalnok a körmét rágta.
Egy terebélyes asszony aprókat sikoltott.
Egy iskolás gyerek földre ejtette táskáját, és ide-oda ugrálva, a levegőbe öklözött, mintha valami láthatatlan ellenféllel viaskodna.
A kalauz görcsösen markolta lyukasztóját a zsebében, mintha acéllemezből lenne a kezeletlen jegy, és sehogy sem akarna átlyukadni.
Egy pici gyermek, kinek az alsónadrágja kilógott a rövidnadrágja alól, hangosan bőgött, s oda se mert nézni, de azért nem futott el, makacsul kitartott.

A gyűrű ide-oda hullámzott, izgatott fejek, öklök nőttek ki belőle, majd másoknak adták át a helyüket. Feltűrt ujjú, darabos kezek és finom mandzsettás, ápolt kezek egymás mellett hadonásztak, ugyanazon gesztusokkal.
Esemény az utcában! És az utca meg volt elégedve az eseménnyel. Hogy valaki vérzik? Hogy valaki talán utoljára vérzik? Egyenként fel voltak háborodva, de együttesen el bírták viselni – hiszen az ám az igazi esemény, ha vér folyik.

Mindenki izgett-mozgott, mint a moziban, a nagyjelenet előtt. Felhevülten, majdhogynem lelkesen, mindenki ott volt a fiú és a dromedár gomolygásában. Ki az összeszorított szájával, ki a lyukasztó szorításával, ki az éktelen bömbölésével.
Csak egy ember állt szinte lebűvölve, s öntudatlanul hagyta, hogy a tömeg hol erre, hol meg arra taszítsa. Egy kis púpos ember, aki nem volt magasabb az iskolás fiúnál, s akit úgy nyomkodtak erre-arra, mintha nem is ember, hanem kutya lenne. Csak állt, tántorgott a durva derekak, combok nyomásától, és senki sem tudhatta, hol jár az esze. De nem is érdekelt senkit, nem is törődtek vele, észre sem vették. Az eseményt, a gomolygást, a vért figyelték, kihagyó lélegzettel.

Akkor éppen a falnak tántorodott a fiú, arca elé kapta karját, s szájának szegletére, keserű fekete ráncként, lefolyt a vér valahonnan a karja és az arca közül. Iszonyodva kiáltotta, mintha szellemekkel hadakozna:
– Nem, neee... jaj, ne... Hagyjon, jaj, hagyjon!
A dromedár pedig:
– Micsodaaa? Hogy még én... hogy még te?!... Nesze! Nesze! Kell még?
És zuhogtak sziklaöklei a fiú karjára, szerelemtől, gyűlölettől még érintetlen, tiszta szájára tompán-nyekkenően a vékony, inges mellére.
Már úgy szorult a fiú a falhoz, mint a tapló a fatörzshöz, már azt sem mondta, hogy „ne”, sem kiáltotta, hogy „jaj, hagyjon”. A dromedár meg az öklére nézett, a fiú vérétől vöröslő öklére, és felordított:
– Vérzem... – és újra zuhogtak az ütések a fiúra. Nagy és nehéz ütések, és mivel a fiú már távolabb nem húzódhatott, nem a testet lódították el, hanem szinte eltűntek a testben, belefúródtak a testbe.

Valaki felkiáltott:
– Disznó! A barna bőrű, vékony asszonyka zokogva sikoltotta:
– Disznó! A másik hozzátette:
– Szadista!
A barna bőrű, vékony asszonyka zokogva sikoltotta:
– Akármit tett is neki ez a fiú, ez nem lehet, ezt nem szabad...
A hentes összeszorított szájjal sziszegte:
– Gyalázat!
És mint a káosz:
– Milyen csodálatos ez a fiú!... Hogy tartja magát még mindig!... Alávalóság!... Több, mint hős!... Elég volt!... Embertelenség!... Nem nézhetjük tovább!...
És nézték tovább.

A kis púpos nem kiabált, ő volt egyedül, aki egy szót sem szólt, csak tágra meresztett szemmel és nagy-nagy csodálkozással nézett hol a tömegre, hol a verekedőkre. Aztán később már csak a tömegre, s erre is úgy, mintha külön-külön szeretne mindenkinek a szemébe pillantani. Most lehanyatlott a fiú karja az arca elől, minden ereje elfogyott, és felhasadozott ajkai ezt suttogták:
– Kegyelem!
De a dromedár nem törődött vele, recsegve csapott az ökle a fiú arcába. És újra és újra. Mintha két megvadultan ugráló ököl lett volna a fiú arca.
Mikor a két ököl megpihent, a fiú arca már nem volt arc, vérző nyershús-darab volt, szem nélkül, orr nélkül, száj nélkül.

Ekkor a fiú lecsúszott a járda kövére, de a melle hullámzása elárulta: még él.
A hivatalnoknak már nem volt körme, már az ujját rágta, olyan erővel, hogy felordított volna, ha tudja-érzi, mit csinál. Magában ezt mondogatta, hadarta sebesen: „Az nem lehet, hogy még most se hagyja abba, az nem lehet, hogy ennyi emberség se legyen benne.”
Valaki ezt mondta maga elé:
– Az már nem létezik, hogy egy vak nyomorultnak se hagyjon békét.
Egy másik:
– Egy veszett farkas is könyörülne most már!
És többen:
– Egy vak gyomrába nem taposhat bele!

A dromedár pedig, mit sem zavartatva magát, beletaposott, igenis beletaposott a vak gyomrába. Beletaposott, benne állt rengő oszloplábaival. Benne állt, az immár nem emberi testben, véres öklével homlokát dörzsölgette és röhögött. Igen: röhögött!
Az emberek pedig ott körül egymásra néztek, és, mint a gyerekek, kérdezgették:
– No, mit szól ehhez?
– És maga?
– Felháborító!
– Nem találok szavakat. Szörnyű?... Nem, ez több mint szörnyű...
Így beszéltek, s olyan is volt, aki már fogalmazta magában, hogy hogyan és milyen szavakkal meséli el mindezt azoknak, akik nem lehettek itt.

Tenni nem tettek semmit.

És ekkor történt valami, olyasmi, amit az utca máig sem tud megmagyarázni.
Valaki előrefurakodott. Nem magasodott ki, csak az emberek széthajlásán lehetett észrevenni, hogy jön, eszeveszetten törtet előre. Ő, akit eddig ide-oda lökdöstek, most utat tör magának, s a tömeg megriadva engedi is.
Végre áttöri magát az embergyűrűn egészen. Ott áll a kör közepén. A kis púpos. A nevetséges kis púpos. A semmi erejű kis torzszülött, akit akár egy gyerek is könnyedén fellökhetne. Karjai majd a földig lógnak, mint valami majomnak. De mégsem nevet senki.

Valami olyan láng van a szemében, ami tiltja a nevetést, sőt: lehetetlenné teszi, hogy valaki akár csak gondoljon is a nevetésre. Pedig igazán komikus, amint ott áll a kör közepén, a roppant dromedárral szemben, ez a kis gnóm.
És mégsem nevetnivaló, annyira nem az, hogy a dromedár is abbahagyja azonnal a röhögést, sőt, le is lép a szegény testről.
Pillanatig csend, olyan csend, mintha kővé váltak volna, s akkor a púpos törpe néhány lépést tesz a dromedár felé, és – tán a szem káprázik – a dromedár hátrál. Ahány lépést a kis púpos előremegy, a véres öklű dromedár annyit hátra.

Ekkor történt a megmagyarázhatatlan.
A kis ember alaktalan melléből valami sóhajféle tört fel, és nem lépett többet előre, rá sem nézett többé a dromedárra, hanem lehetetlen és váratlan gyorsasággal megfordult, és neki az elképedt gyűrűnek... Mint egy ámokfutó, mint egy hisztériás szerelmes, mint a láng a benzinnek, úgy ment neki a tömegnek. Alig érte fel a hentest, de kínlódva felágaskodott, s mintha imára kulcsolná ujjait, két kezének együttes erejével vágott bele az arcába. A kalauznak a gyomrába öklözött, s mikor az kikapta a zsebéből a kezét, markában a lyukasztóval, kitépte a görcsös ujjak közül a lyukasztót, s a hivatalnok két megrémült szeme közé vágta – és ütött, vert, rúgott, amerre csak tudott. Ordító, jajgató és vérző emberek ugráltak el előle, mások feléje tódultak, s gáncsolták, verték hátulról.
De akkor sem hagyta abba, mikor a földre teperték, kutyaként kapta el a lábakat, s a bokák érzékenyi inaiba mélyesztette fogait.
A terebélyes asszony alig tudott előre félreugrani, s közben vacogva sikítozta:
– Kész őrület!... Nekünk támad, hiszen mi semmit sem tettünk... Kész őrület!
Akik ott voltak, mindannyian egyetértettek vele.

Bibliográfiai adatok: In: Rákosy Gergely: Általában hallgatunk. Magvető, Budapest, 1973. 5–10. o.

Első reflexiók

E novella általában igen erős érzelmeket vált ki a gyerekekből. Az első reflexiók rögzítésére különösen alkalmasnak bizonyulhat az írásos forma. Ezért kértük arra egy külvárosi általános iskola nyolcadikosait, hogy vessék papírra a novella meghallgatása utáni első gondolataikat.
„Olyan, mint egy horrorfilm forgatókönyvéből kimásolt jelenet.”
„A mai világban a filmipar ontja az olyan filmeket, amelyeknek tartalma nagyrészt megegyezik a novella tartalmával.”

Érzelmi rezonanciák

A történet érzelmi és racionális reakciókat egyaránt kiváltott a gyerekekből. A következőkben nézzük meg ilyen szempontból a véleményeket.

Az írások túlnyomó többsége magán viseli a történet erős érzelmi hatását. A 44 gyerekből húszan szóban is kifejezték érzelmi megrendülésüket: „Szomorú”, „megrendítő”, „megbotránkoztató”, „felháborító”, „a novella a gyűlöletet hozza ki belőlem” – ilyen és ehhez hasonló minősítéseket találunk a tartalom egészéről. Úgy véljük, az érzelmeknek kitüntetett szerepük van az erkölcsi problémákkal kapcsolatos állásfoglalásaink formálódásában. A történésekhez fűződő legszemélyesebb viszonyunk érzelmeinkben fejeződik ki. Az igazságosság és az igazságtalanság problémáját érzelmileg is fel kell dolgoznunk. Ezzel kapcsolatban az iskola szerepét éppen abban látjuk, hogy miközben teret ad az érzelmek kifejezésének (és esetleg abban is segít, hogy megtanuljuk: hogyan reagáljuk valamire érzelmileg és mit kezdjünk saját érzelmeinkkel és a másokéival), egyúttal elősegíti az érzelmek mögötti racionális motívumok megértését is.

Azt természetesnek tekinthetjük, hogy a gyenge és védtelen fiú védelmére kelő kis ember minden gyerek rokonszenvét kiváltotta. A megvert fiúban többen általában a bántalmazott gyermeket szánják, s hangsúlyozzák, hogy nem szabad verni a gyerekeket. Van olyan tanuló is, aki – valószínűleg népmesei élmények hatására – „szegény embernek” titulálja az áldozatot.

Talán kevésbé magától értődő, hogy a gyerekek nem csupán a verekedő dromedárt ítélték el mélységesen, hanem a jelenetet tétlenül, sőt élvezettel szemlélő tömeget is. Szolidaritásukat és az agresszió által kiváltott érzelmeiket jól mutatják a következő részletek:

„Engem nagyon megrendített a dromedár kegyetlensége, ahogyan verte a fiút. Szintén megrendített a gonosz röhögése és a tömeg semmittevése.”

„A novella szerintem az emberi félénkségről tanúsít minket, hogy az ilyen helyzetekben hogy viselkednek egyesek.”

„Nagyon szomorú, hogy az emberek elnézték, hogy valakit halálra vernek.”

„Érthetetlen, hogy egy állat a saját kedvére gyilkolhat, és az emberek teljesen mindennapi eseménynek veszik.”

„Az nem igaz, hogyha a sok nép összefog, nem bírta volna leteperni a dromedárt. Még most sem értem, hogy a nagy tömeg miért nem segített szegény fiúnak.”

Racionalizációk

A válaszok jól tükrözik, hogy a történet a gyerekek igazságérzetét mélyen sértette, és hogy abszurdnak találják, hogy a túlerőben lévő tömeg nem kelt a fiú védelmére.

A véleményekből a történet árnyalt megértése rajzolódik ki. Figyelemre méltó, hogy morális, szociális vagy lélektani magyarázatot egyaránt keresnek és találnak mind a dromedár, mind a tömeg, mind a kis púpos ember tettére. A racionalizációk értelemszerűen azok magatartására vonatkoztak, akiknek ebben a történetben lett volna választási lehetőségük: az agresszor, a tömeg és a hős magatartására.

A dromedár magatartásának magyarázata

Viszonylag kevesen próbáltak magyarázatot találni az agresszióra. Ez lélektanilag teljesen érthető: az agresszió szélsőséges esetei hétköznapi logikával nehezen értelmezhetőek. Az a két vélemény, amelyik mégis megpróbálkozik a magyarázattal, a hétköznapi tapasztalatok alapján úgy véli, hogy a sanyarú gyermekkor, a kiközösítettség, a szegénység, a munkanélküliség tette kegyetlenné a dromedárt.

A dromedárról annyit, hogy még kiskorában lökhette ki magából a világ egyrészt szegénysége miatt, így lett belőle egy kegyetlen, verekedő, munkanélküli ember.”

„A dromedárt kis korában biztos üthették, verhették, mert ennyi kis dolog miatt félholtra verni egy nála sokkal gyengébb embert, az embertelen dolog.”

A dromedár magatartásának racionalizációjában nem nehéz felismernünk a gyerekek személyes, esetleg családon belüli megfigyeléseit vagy éppen tapasztalatait a felnőttek gyerekekkel szembeni agressziójáról.

A tömeg magatartásának magyarázata

A tömeg passzivitását szinte mindenki elítéli, a szemlélődőket gyávának, lelkiismeretleneknek és igazságtalannak tartják. Ahogy látjuk majd, akadnak olyan gyerekek is, akik magyarázni próbálják a „nép" viselkedését. Több alkalommal esik szó arról is, hogy a nézők alapjában véve élvezik az életüket érdekesebbé tevő véres eseményt (úgy tekintik, mint egy ingyenes bokszmeccset vagy mozielőadást).

„A tömeg mint a nyúl olyan, annyi különbséggel, hogy nem szaladnak el, mert egy ilyen jó verekedésről nem maradnának le.”

„Megrendítő, hogy az ott lévő sokaság végig csak nézte az eseményt, és senki se segített vagy lépett közbe, hogy ez a vérengzés ne történjen meg. Sőt inkább örömmel figyelte az eseményt, mintha valami ingyen bokszmeccsen lennének. Talán attól féltek, hogyha beleártják magukat, nekik támad a dromedár?”

„Örültek, hogy valami történik az utcájukban, tetszett nekik a verekedés, az esély nélküli, talán ártatlan fiú agyonverése. Ez borzasztó!”

„Az emberek egyenként féltek a dromedártól, ezért nem segítettek, pedig tudták, hogy együttes erővel segíthettek volna.”

A magyarázatokból kiderül, hogy a gyerekek a tömeg viselkedésére a félelmen kívül nem igen találtak magyarázatot. Ugyanakkor a tömeg elmarasztalásában nagyon árnyalt véleményeket találunk. A bámészkodó embercsoportot több szempontból is elítélik: egyrészt, mert gyáva, mint a nyúl, fél beleavatkozni a verekedésbe, másrészt, mert abba a morális vétségbe esik, hogy egy igazságtalan és egyenlőtlen küzdelemben a gyengébbnek drukkol, harmadrészt pedig, mert szadista módon örömét leli a vérengzésben. Két mozzanatra szeretnénk külön is felhívni a figyelmet. Egyrészt arra, hogy a fair play szabályaival összeférhetetlennek tartják az esély nélküli gyerek brutális verését. Másrészt figyelemre méltó, hogy az utoljára idézett véleményben megfogalmazódik: „egyenként féltek a dromedártól, ezért nem segítettek, pedig tudták, hogy együttes erővel segíthettek volna.”

A kis ember magatartásának magyarázata

A hős tettét érdekes módon nem nagyon értelmezték a gyerekek. Úgy tűnik, természetesnek tartják – akárcsak a népmesékben –, hogy valaki szembe forduljon az igazságtalanság ellen az igazság nevében. Az egyetlen vélemény viszont, amelyben a púpos kicsi ember tettével kapcsolatos vélemény található, csodálatos képpel írja le halált megvető bátorságát: „Olyan, mintha valaki a saját halálának kapujába menne és nem törődne semmivel.”

A helyükben én...

A történet – mint minden parabola – két irányban értelmezhető. Egyrészt vonatkoztathatjuk személyes vagy kollektív énünkre, arra, hogy mi mit tettünk volna adott esetben, illetve, hogy mit kellett volna tenniük a történet morálisan elmarasztalható szereplőinek. A másik értelmezési irány a történet társadalmi általánosíthatósága. Az előbbi irányban viszonylag sokan gondolták végig a novellát, az utóbbi irányban mindössze egy gyerek.

Az első, a személyes beleélésen alapuló értelmezés azért különösen fontos a 14-15 éves gyerekek körében, mert a tulajdonképpeni személyes morális értékrend fejeződik ki benne. Aki az „én hogyan viselkednék hasonló helyzetben" vagy „mit kellett volnia tenniük a történet résztvevőinek” kérdésre keresi a választ, az a történet primer síkján gondolja végig az etika egyik alapkérdését, hogy az egyént milyen felelősség terheli a tömeg viselkedéséért. Pedagógiai szempontból ezért is van különös jelentősége annak, hogy a gyerekek hogy látják: van-e alternatívája a „vétkesek közt cinkos, aki néma” magatartásának.

A gyerekek az „én mit csináltam volna” vagy „mit kellett volna csinálni” kérdését kivétel nélkül a tömeggel kapcsolatban gondolták végig. A kis emberke bátor viselkedését természetesnek tartják. Ez megint arra utal, hogy a dromedár kegyetlenségét egyfajta befejezett ténynek tekintik, amelynek nincs alternatívája. Ezzel szemben a tömeg passzív, kárörvendő, gonoszkodó ellendrukkerségét nem érzik teljesen alternatívátlannak és megváltoztathatatlannak.

„Én az emberek helyében kiálltam volna, és én inkább meghalnék, mint hogy egy fiatal életet oltson ki az a gazember.”

„Lehet, hogy félénkségből én sem segítettem volna a fiúnak. Mindenesetre bátorítottam volna az embereket, hagy csináljanak valamit.”

„Talán ha a nép között lett volna, aki a szerencsétlen ember helyébe képzelje magát, az kiállhatott volna mellette.”

„A népnek nem azon kellett volna törnie a fejét, hogy mi okból veri meg azt a gyereket, hanem segíteni kellett volna.”

Figyelemre méltó, hogy van olyan, aki úgy gondolja: félénkségből ő sem segített volna a fiúnak. Viszont nem lelte volna örömét a látványban, és nem is maradt volna passzív, továbbá mindenképpen a fiúval lett volna szolidáris: bátorította volna a többieket, hogy csináljanak valamit. Ebben az esetben talán a nagyobb autoritással és védettséggel, valamint nagyobb cselekvési szabadsággal rendelkező felnőttek képzete fejeződik ki a „többiekben". A másodikként idézett válaszban az is felsejlik, hogy ha beleéljük magunkat mások helyzetébe, könnyebben megértjük, hogy segítségre szorulnak. Végül a harmadik gondolat arra utal, hogy amikor az emberek indokot próbáltak találni arra, hogy vajon a dromedár miért veri a gyereket, tulajdonképpen azt a látszatot akarták kelteni, hogy nem is igazságtalan a gyerek brutális verése, és így saját lelkiismeretüket akarták megnyugtatni.

A történetet egyetlen gyerek vonatkoztatta a társadalmi magatartás általános síkjára. Úgy tűnik, ő ismerte fel egyedül, hogy a történet politikai allegória is. Azt is egyedül ő ismerte fel, hogy az erkölcsi állásfoglalásoknak két síkjuk van: egy intencionált és egy tényleges. Véleményéből kiderül: tisztában van azzal, hogy a gyakorlatban nagyon sokszor szándékainktól, szóbeli megnyilatkozásainktól eltérően cselekszünk. Befejezésül álljanak itt ennek a nagyon bölcs diáknak a gondolatai az egyénről és a tömegről, a jóról és a rosszról, a gyengéről és a gyenge megvédéséről, a kiszolgáltatottságról és a kiszolgáltatottak magukra hagyásáról:

„Vajon ma, a XX. században lenne-e, aki olyan helyzetben cselekedne, lennének-e emberek, akik összefogásukkal legyőznék a rosszat, megvédenék a gyengét, a kiszolgáltatottat? Az a szörnyű az egészben, hogy mindenki azt mondaná a novellára, hogy borzalmas, rettenetes, szörnyű, stb., de, ha ilyen helyzetbe kerülnének, ők sem tennének másképp, mint itt leírt nép.”

Javasolt témák és módszerek a feldolgozáshoz

A történetet érdemes szerepközpontúan feldolgozni. Jó, ha a gyerekek megpróbálnak belehelyezkedni az egyes szereplők: a támadó, az áldozat, a nézők és a kis púpos lelkivilágába. Ezután össze lehet közösen gyűjteni (például a táblán) a különböző személyek szempontjait, részletesen feltárni rövid- és hosszútávú, egyéni és közös érdekeiket. Ezeket nem nehéz egymással szembesíteni egy csoportvita keretében. Úgy véljük, a történet szerepközpontú feldolgozása során a gyerekeket el lehet juttatni ahhoz a felismeréshez, hogy aki ma a tömegben nézője egy agressziónak, holnap maga is lehet ennek áldozata, de ahhoz a katarzishoz is, hogy nem szükségszerű, hogy a gyengét ne védjék meg. Fontos azt is tisztázni: a gyengékkel való szolidaritás nem érdem kérdése. Annak elítélése, amit a dromedár tett, független attól, hogy a fiú elkövetett-e ellene valamit vagy nem.

A novella arra is jó alkalom, hogy a tanulók elmeséljék: tudnak-e hasonló megtörtént eseteket, hallottak-e ilyenekről, vagy maguk voltak-e már áldozatai, szemlélői, esetleg elkövetői valamilyen agressziónak. A történet előhívhat más olvasmányélményeket vagy filmélményeket is. A beszélgetés közben könnyű felidézni: mit éreztek közben, mi volt a dolog folytatása, következménye. Ha pedig még arra is sor kerül, hogy megfogalmazzák: milyen magatartási és cselekvési alternatívák előtt álltak ők vagy a történet többi szereplői, úgy véljük, sokakban tudatosul az agresszió természete és az egyén felelőssége az agresszió korlátozásában.

(Forrás: Szabó Ildikó: Állampolgári nevelés: lehetőségek és módszerek. In: Nevelési kéziköynv nem csak osztályfőnököknek (szerk.: Szekszárdi J.), OKI Kiadó-Dinasztia Tankönyvkiadó, 2001- 296-303. o.)

 Sajtófigyelő    Összes hír »
2020.06.02.
Belépés csak maszkban: fura időszak kezdődik kedden az iskolákban
Keddtől kinyitnak az iskolák: ügyeletet, illetve szükség esetén felzárkóztató órákat kell tartani. Tanárokkal és szülőkkel beszélve úgy tűnik, nagy tömeg nem lesz a tantermekben. A...
(Forrás: hvg.hu)
--
2020.05.31.
L. Ritók Nóra: Rengetegen estek pánikba...
Az okostelefon ma egyfajta státuszszimbólum, a jólétet jelző dolog. Mindenki megveszi, szeretné birtokolni, még akkor is, ha csak a legegyszerűbb funkcióit tudja használni. Így a telefonál...
(Forrás: Szeretlek, Magyarország)
--
2020.05.31.
Nemzetstratégiai unalom: a magyar érettségi hülyének nézte a diákokat
Természetesen nagy öröm, ha mindenki, vagy legalábbis minél többen le tudják tenni az érettségit. És minden országnak, Magyarországnak is szüksége van értelmiségiekre, de amilyen irányba...
(Forrás: válasz online)
--
2020.05.31.
Azért közoktatás, mert mindenkit megillet
Magyarország március közepén nem a digitális közoktatásra állt át. Egy tanári webkamera meg az osztály valamekkora részét mutató kis képek a pedagógus laptopján ugyanúgy frontális oktat...
(Forrás: mérce)
--
2020.05.31.
Gyarmathy Éva: ez a szörnyszülött se nem távoktatás, se nem digitális
A pedagógusok igen nagy része rugalmasan tudott alkalmazkodni a hirtelen változáshoz, miközben az oktatásirányítás régi, „a tananyagot leadni/számonkérni” elvárásával nem segített....
(Forrás: infostart)
--
2020.05.31.
Már munkába is állnak az iskolaőrök Nem csak prevenciós foglalkozásokat, védelmet is várnak a hatóságtól az intézmények
Több, mint kétezer rendőr működik közre az iskolák életében a mostani tanévben, akik főleg baleset- és bűnmegelőzési tanácsokkal látják el a diákokat, a jövőben ugyanakkor a taná...
(Forrás: Magyar Nemzet)
--
2020.05.31.
Ki kell vezetni az iskolákból az erőszakos cselekményeket
Az erőszakot az iskolából ki kell vezetni, az ezt célzó törvényjavaslatok egy része már az Országgyűlés előtt van – mondta Horváth László miniszterelnöki megbízott az M1 aktuális...
(Forrás: Magyar Nemzet)
--
2020.05.31.
Nem tudnak eljutni az egyetemre az orvostanhallgatók, mégsem engedik nekik az online vizsgázást
Az internetes petícióban a külföldi diákok arra kérték az egyetem vezetőségét: amíg nem tudnak visszajönni Budapestre, tegyék lehetővé, hogy a vizsgaidőszak végéig továbbra is interneten...
(Forrás: eduline)
--
2020.05.31.
Horn Gábor: Minden iskolás megtanult valamit a függetlenségről
A hagyományos napokon pedig, ahol eddig nem tették meg, a csoportmunkát kell alapvetéssé tenni. Egyértelmű, hogy a gyerekek egymástól tanulnak a legtöbbet, hiba lenne ezt gőgösen nem belá...
(Forrás: hvg.hu)
Utolsó üzenetek:
  OFOE

Kedves Olga! Ez olyan bonyolult munkajogi kérdés, hogy nem tudunk rá biztonságos választ adni. Javasoljuk, hogy keresse fel az
Oktatási Hivatal jogsegélyszolgálatát , ahonnan biztosan szakszerű választ kap.

Amennyiben tagja a PDSZ-nek, onnan is kaphat segítséget: http://www.pdsz.hu/cikk/36305

--
  Koszta Olga

Kedves OFOE!
A nők 40 éves kedvezményes nyugdíjba vonulásával kapcsolatban adódott problémám:
a Nyugdíjfolyósítótól már évekkel ezelőtt lekértem a pontos adatokat, amit azóta kötelezően kiegészítettek. Ennek alapján idén 2020.október 28-án meg lesz a kellő negyven évem, amivel jogosult leszek a kedvezményes nyugdíjra.Jár számomra 5 hónap felmentési idő és úgy beszéltük meg a munkaadómmal, hogy közös megegyezéssel kérem munkaviszonyom megszüntetését október 31-től.
Ennek alapján a felmentési idő június 1-től lép életbe.
Viszont mivel a szakoktatásban dolgozom,július 1-től1-től megszüntetik a közalkalmazotti jogviszony és átsorolnak a Munkatörvénykönyv hatálya alá.
Még nem írtam alá az új munkaszerződést.
Kérdéseim:
- Írjam-e alá az új szerződést?
- vonjam-e vissza a munkaviszonyom megszüntetésére vonatkozó kérelmemet?
- egyáltalán mit tegyek, mi lenne számomra a legkedvezőbb megoldás?
Nyugdíjba is szeretnék menni, viszont ha most felmondanak nekem, akkor nem lesz meg a 40 évem.
Tisztelettel: Koszta Olga

--
  OFOE

Kedves Erdélyi Virág! Úgy véljük, hogy ez a helyi vezetés (tankerület?) döntési joga. Az érintett kollégának pedagógiai végzettsége van, 6. osztályig az osztályfőnöki megbízatás jogossága sem lehet kétséges. A magasabb évfolyamokon nyilván nem lehet szakórája, nem biztos, hogy szerencsés, ha csak osztályfőnökként működik az adott osztályban. Hogy munkaközösségvezetőként be tudja tölteni a feladatát azon is múlik, hogy mi a munkaközösségvezető pontos feladatköre. Ha jó szervező, van megfelelő pedagógiai tudása, nem kizárt, hogy alkalmas a feladatra. Önmagában a szakvizsga és a középfokú vezetői végzettség nem garantálja a nagyobb hozzáértést főként az osztályfőnökséget illetően.

--
  Erdélyi Virág

Kedves Kollégák!
Lehet- e felső tagozaton osztályfőnöki munkaközösség- vezető az, akinek csak tanítói végzettsége van, amellyel max. 6 évfolyamon taníthat a műveltségterületének megfelelő szakon?
Mellesleg 3 éve van a munkaközösségben, ahol tőle 2 évtizeddel idősebb öt 50+os több diplomás, ped.szakvizsgás, ped.2 minősítésű, közoktatási vezetői végzettséggel rendelkező pedagógus van.

--
  OFOE

Kedves Doroginé Kiss Ildikó!
A Kjt. 24. § (1) bekezdése szerint "Ha a közalkalmazott munkaköre
ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más
munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős
többletmunkát végez, illetményén felül a végzett munkával arányos
külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti." A helyettesítési díj
mértékét jogszabály nem határozza meg, csak azt, hogy a végzett
munkával arányosnak kell lennie. Az a javaslatom, hogy a fenti
rendelkezésre hivatkozva kérje, hogy részére az Mt. 139. §-ában
meghatározott óradíj legalább 50 százalékának megfelelő helyettesítési
díjat állapítsanak meg. Ha ezt a munkáltató megtagadja, munkaügyi per
indítható. (A választ a PDSZ jogi szakértőjétől kaptuk.)

--
  Szilágyi István

Tisztel Címzett!
Nagyon szépen köszönöm a szakszerű és megnyugtató válaszát.
Tisztelettel: Szilágyi István.

--
  OFOE

Kedves Szilágyi István! Pedagógus-munkakörben a köznevelési törvény 64. § (2a) bekezdése
alapján az évi 25 munkanap pótszabadság nem adható, hanem jár. A
pótszabadságból a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 30. § (2)
bekezdése alapján
a) továbbképzés, foglalkoztatást elősegítő képzés,
b) a nevelési-oktatási intézmény tevékenységi körébe tartozó nevelés,
oktatás, a pedagógiai szakszolgálati intézmény tevékenységi körébe
tartozó pedagógiai szakszolgálati tevékenység,
c) ha a pedagógus szabadságát részben vagy egészben a szorgalmi
időben, óvodapedagógus esetében - a június 1-jétől augusztus 31-éig
tartó időszak kivételével - a nevelési évben adják ki,
lehet legfeljebb 15 munkanapot igénybe venni. Az tehát nem jogszerű,
ha nem a fenti indokok valamelyike miatt, hanem úgymond, időarányosan
vesz le a pótszabadságból napokat a munkáltató. Javaslom, hogy ezt az
intézkedést ne fogadja el, hanem ragaszkodjon a pótszabadság
kiadásához. A felmentési időnek abban a felében, amikor munkavégzésre
kötelezhető, ki kell adni az időarányos szabadságot. Ha a szabadság
kiadására nincs mód, azt a jogviszony megszűnése esetén - az Mt. 125.
§-a szerint - pénzben kell megváltani. (A válszt a PDSZ jogi szakértőjétől kaptuk.)

--
  OFOE

Kedves Harmat Krisztina! Jogszerűnek jogszerű, mivel a munkaidő kötött és kötetlen munkaidőből
áll, csak éppen nem nevezhető etikusnak. Úgy lehet kivédeni, hogy a munkavállaló is kivehet az Mt. 122. § (2) bekezdése alapján hét munkanap szabadságot akkor, amikor akar, csak előtte 15 nappal be kell ezt jelenteni. (A válasz a PDSZ szakértőjétől érkezett.)

--
  Harmat Krisztina

Kedves OFOE!
Szeretném kérdezni, hogy jogszerű-e szorgalmi időben, tanítási (hétköznap) napon szabadságot elrendelni a pedagógus számára akkor, amikor annak nincs sem tanítási órája órarend szerint, sem más feladata a neveléssel-oktatással le nem kötött munkaidejében?
Köszönettel:
Harmat Krisztina

--
  Szilágyi István

Azt szeretném megkérdezni, hogy pedagógus munkakörben a 25nap pótszabadság jár, vagy adható? Nyugdíjazás előtt a munkáltató az időarányosan járó 18 nappótszabadságomból 11 napot igénybe vett a tanév zavartalan befejezése érdekében, amihez ugyan joga van, de én úgy gondolom, hogy mivel a felmentési időben nem került kiadásra az időarányos szabadság, azt a munkáltatónak pénzben kell megváltani. Sajnos nem igy történt. Kérdezem, hogy helyesen járt el a munkáltató? Várom megtisztelő válaszát!
Tisztelettel: Szilágyi István.

--
Üzenő Kommentek   RSS
Utolsó 10 hozzászólás:

[Trencsényi Laci:] Nóri, újabb terminológiai vita köztünk. Ha elfogadod a tehetséggondozás és felzárkóztatás dichotómiáját (ahogyan az oktatáspolitika és a rosszul szocializált pedagóguselit gondolja), akkor elfogadod a szelekciós funkciót. Vagyis: Van, akinek tehetséggondozás jár (a konfidens […]
Az arányvesztés béklyójában »

--

[Bea:] Ezt el kellene lesni a színészek képzéséből. Régóta mondom :) Örülök, hogy a hallgatók is igényelnék.
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[vik:] Az egyetemi szinten valóban addig működhetett jól az "oktatás", amíg a tanárok és diákok "szintje" nem különült el a munkát illetően. Hiszen egyetemnek is azért nevezik (ma már hiába), mert a tanárok és diákok egyetemességén alapult, ahol a munka-tanulás […]
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[csilla:] nem provokálni szeretnék, de van olyan szakember, aki a gondolataimat olvassa, és tud számomra, olyan elméleti útmutatást adni, hogy hogyan gondozzak egy ma már 15 éves, abuzált, anyaszerepben lévő lánykamaszt! ezek a gyermekek nem kis számban kerülnek be a gyermekvédelmi […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] 2014. márciusában láttam ezt a filmet! Ma a Máltai Szeretet szolgálat működteti! nincs információm róla!https://index.hu/video/2011/08/29/tiszabo_s1e1/ https://index.indavideo.hu/video/Ha_nincs_iskola_elveszett_a_falu_1 Eltelt hét év! Ezen gyermekek, egy része, szavazóképes […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] borderline, hospitalizáció kamaszkorban! ha nem segítünk a családokon, mint ahogy Nóri teszi, 10 év múlva a társadalom gerincét sok-sok településen a ma gyermekei képviselik majd a felnőtt lakosságot! ha kiemeljük őket családjukból és átexportáljuk más településekre, […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Csilla:] Még mindig rágom minden szavát!Én ott vagyok, ahol ő nem! szakellátás a gyermekvédelemben, de voltam alapellátásban is! Voltam óvoda vezető is! Drága Ax! kérdeztem tőled! Mi ez? Kaptam rá választ! Látjátok Ti ezt? Láttátok ti ezt!? elviszlek benneteket! nem Nórihoz! máshová! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] Amikor először tettem javaslatot arra, hogy emeljünk ki gyerekeket családjukból, nem haboztam!Fájt, mert tudtam, benn ragadnak a rendszerben, sejtettem az abúzust! de láttam magam körül a tehetetlen környezetet is : védőnő, óvoda, iskola, aktív és passzív szociális eszközök! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Juli:] Kedves Péter! A "t. szerző" nagyon is jól ismeri a magyar valóságot, a hátrányos helyzetű térségek problémáit. Vajon kit lehet komolyan venni, és kit nem? Arra kérném, hogy mielőtt Ritók Nóráról azt állítja, hogy "íróasztal mögül okítja a kollégáit", […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Péter:] „Hatszáz évig nem akartak beilleszkedni, miért pont most akarnának?” „Ugyan már! Ismerek olyanokat, akik ki tudtak emelkedni. A többi miért nem akar?” Ezek a mondatok nem tekinthetők előítéletnek, inkább ténymegállapításnak. Kétségtelen tény, hogy nem kevés azoknak a […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--
OFOE (2001–2020) | Rólunk | Dokumentumok | Impresszum | Kapcsolat | RSS | Partnerek