OFOE a Facebook-on
Kedves látogatóink! Ma újra elindult a sajtófigyelő, amely egy ideje - személyes okok miatt - szünetelt.
Nyomtatóbarát változat Link küldése
Archív

Kronstein Gábor

Kulturális pesszimizmus és az iskola

Az a kulturális pesszimizmus, amellyel Popper Péter pszicho-filozófus jóvoltából nemrég megismerkedhettek egyik napilapunk (Popper Péter: Az ember fáj a földnek, Népszabadság, 2004.05.22.) olvasói, átfogó történelmi kilátástalanságot áraszt. Szélső határig feszíti: a jelenségek világára nézve kivétel nélkülivé általánosítja a lazán „magyar borúlátás”-ként emlegetett életérzést, hangulatkultúrát, kudarc-attitűdöt, a vereség valószínűségével számoló cselekvési stratégiát. érzelmi felfűtöttsége, a régi protestáns prédikátorok jeremiádjaira emlékeztető stílusa, erudíciója, amellyel összegyűjti és azonosíthatóvá teszi (elsősorban értelmiségi) közönsége előtt a humanizmus hullásának apró tényeit, hatásos, de lefegyverző. Összemossa a maga misztikus reménytelenségével – „a világ megőrült” – a „magyar borúlátás”-t, amely ismerős a pedagógiai berkekből is. Ennek gondolatisága a pedagógiai közéletben is kissé olcsó, sokszor felszínes, szerencsére egészében még kialakulatlan. Szerencsére, mondom. Mert így legalább érvelni lehet vele szemben. Ezután ez nehezebb lesz. Popper Péter próféciája elmaszatolja a kétféle pesszimizmus minőségi különbségét. Megnemesíti a hétköznapit, magasabb intellektuális színvonal látszatát kölcsönzi neki. Érvtár, egyesek szemében talán még erkölcsi minta is válik belőle.

Nem örülök e fejleménynek, mert a tanárság a mai viszonyok között nehéz küzdelem árán őrzi meggyőződését, hogy a
tanítványok nevelhetők. Keserves azokon az élményeken is keresztülmenni, amelyekre építve a pedagógus körvonalazni tudja a maga viszonyaira a diák nevelhetőségének feltételeit, a nehézségeket, a folyamat hatékonyságának mértékét. Az át nem léphető határokat. Az erőfeszítésben rejlő szépséget, ami a humanista pedagógia leglényege. Szabad ezt bénítani?

1.

Induljunk ki egy kevéssé ismert tényből. Auschwitz-Birkenau megmaradt épületeit, a gázkamrák és az égetőkemencék romjait hamarosan védetté nyilvánították, múzeum létesült ott okulásképpen. Ma már mind a munkatáborrész, mind a megsemmisítő tábor az UNESCO Világörökség része.

Tele lehetne szórni a világot ilyen típusú emlékeztetőkkel. úgy tudom, Kambodzsa egy helyszínt föl is terjesztett e minősítésre az UNESCO-hoz. Ez helyes pedagógia. Az emberi társadalom lényegi tartozéka a szervezett, intézményesített halál. A pedagógia művészete abban áll, hogy a kellő időben, a kellő megvilágításban, hatékonyan (sajnálom, hogy ezt kell mondjam: célzott adagolásban) ismerteti az ide vonatkozó tényeket. Az is a pedagógia művészete, hogy kétféle remélhető visszhangot tud fölkelteni a szívekben s elmékben. A megrendülést és a szembefordulás eltökéltségét. Nem becsülném le azt sem, ha a pedagógus csupán annyit ér el, hogy érvekhez segíti azokat, akik az embertelenség megnyilvánulásait nem veszik természetesnek, nem restek a jóra, és szembefordulnak a barbárság felmagasztalóival. A maguk módján, a maguk szintjén, vitában érlelve, hogy tanulóközösségük, baráti társaságuk mit ért erkölcsön, merre keresi ideáljait.

2.

Ha e téren eredményekre törekszünk, módosítani kell tudásunkat a barbárságról. Ismernünk kell egy keveset arról, hogy milyen a barbárság mint történeti képződmény. Ne tessék meglepődni, ha a történelem tankönyvekben már megtalálják, hogy volt kezdete: amikor az első népesebb faluközösségek bizonyos javakért háborúzni kezdtek egymással. Az emberek nyilván már korábban is öltek, de akkor motívumaik még közelebb álltak a főemlősökéhez. Nem öltek fölöslegesen. Ez a vonás a társadalmi szervezettség magasabb fokán lépett be az emberek életébe. évezredek múltak el, míg megjelent a magaskultúrákban (Európában a krétaiaknál, görögöknél, etruszkoknál, Rómában) a civilizáció és a barbárság teoretikus ellentétpárja.

A civilizált társadalom már tartósan létrehozott olyan szervezetet (államit és társadalmit egyaránt), amely összefogta egyes közösségek munkaerejét, a folyamatosan tökéletesített írás birtokában képes volt távlatokban gondolkodni, nagy volumenben előállítani termékeket, azok egy részét messzire szállítani, a pénzzel kiszámíthatóvá tenni az ügyleteket, s eközben olyan alkotó értelmiséget eltartani, amelynek tanításai alapján az ösztönök megfékezésére rendelkezésre állt a jogrend, a filozófia és a bölcseleti magasságokat elért vallásos hit. Ennek rendelték alá a katonai alapon megszervezett barbárok elveit és gyakorlatát. Az a társadalom ideáljaiban heroikus volt, harcoló, zsákmányszerző férfiakra szabták. Különben falusi jellegű mikrovilág, s rokoni kötelékekre épült. Csak rövid távlatokat ismert föl; a törzsi és rokonsági egységeken túl nem fogadott el semmiféle egyenlőséget, semmiféle hűséget. Politikai, vallási és családi életében szabad tér kínálkozott az ösztönök számára.

A barbár társadalmak és a civilizált világ között volt szellemi átjárás. Szép számmal léteztek barbár államok – kezdetleges civilizációs vívmányokkal. Az európai kulturális etalonnak tekintett ókori és középkori államok teljes természetességgel illesztettek életrendjükbe barbár elemeket. A rómaiak rabszolgatartása, melyeket ők nagyüzemi méretekre fejlesztettek; a cirkuszi játékok és az alkalmazott halálmódjaik tartoznak például ide. Ezenfelül a szűk intellektuális látókörű barbároknak is voltak eredeti újításai: a fémpapucsos eke, a háromnyomásos földművelés, a gall kalászgyűjtő gép, a malom, a lovak megpatkolása, a nadrág, az izzasztókamra, a lovasnomádok által bevezetett nyeregtípus, a kengyel és a csapóíj. Bizonyos értelemben vívmány az ősi vendégjog, a széttagoltsággal járó önkormányzó képesség, a népgyűlés és a despotikus uralmi rendszerek helyett a jogok és kötelezettségek bonyolult egyensúlya.

3.

A magyar iskoláskönyvek ezt úgy fogalmazzák meg, hogy a mai európai civilizáció három lábon áll: az antik örökségen, a zsidó-keresztény szellemen és a vaskori – elsősorban (de hibásan) a germánokhoz köthető – barbár hagyatékon. Ez utóbbin belül jelentőségénél kisebb figyelmet kap a mentalitás átörökítése. Erre csak példákat enged meg a cikk kötött terjedelme. Íme, a kelta/germán hostörténetek alakjai és A helység kalapácsá-nak (Petőfi) figurái nem sokban különböznek egymástól. A nőért megvívni ma is szokás. Erről énekelnek a Bajazzóban, erre épülnek a kocsmák és varieték „párizsi apacs”-táncai és dalai. A család becsületéért ma is kiontott vér nem csupán a vérbosszú intézményében él. Napi előfordulását a rendőri közlemények tanúsítják. A római, utóbb a bizánci cirkuszi/lóversenypályai pártok: a kékek és zöldek jelképei és az akkori „kemény mag” viselkedése a mai focipályák szurkolói magatartásának előképe. (Tessék csak megnézni – a ránk maradt képen –, hogyan öldökölték egymást Pompei és Herculaneum lakói az aréna lelátóin. Mint Brüsszelben az angol és az olasz szurkolók – mondom én.) A bandabecsület, beleértve a szervezett bűnőzést, az alvilági leszámolásokat és a macsó magatartás brutalitásait is, természetes alkotóeleme a városi társadalomnak.

A militarizmus kultusza, embertelenségig fajult erkölcse az eugenika, másfelől a sport területén; a tömegkultúrában elterjedt erőszakkultusz modern színezetet a 20. század tömegháborúiban öltött, s most az elithadseregek és a csúcstechnológiával megvívható belső és külső háborúk idején új erőre kap. Ez már a történeti értelemben vett barbárság tudatos átvétele, gondoljunk a kommandósokra, a „szakmészáros” zsoldosokra, az egy adott szempontból hossé emelt katonákra, a gerillaharcosokra, akik a 19. századtól kezdve a velük szembenállók szótára szerint banditák, bűnözők, lázadók, a társadalom ellenségei, terroristák. és gyakran valóban azok.

4.

A barbárságról tehát beszélni kell. Lehetőleg összefüggéseibe helyezve. Ha ez elmarad, akkor nem kerülhet helyes megvilágításba a jog és az erkölcs szabályrendszerének fejlődése sem. Márpedig ez az erkölcsi nevelés vezérfonala. A Habeas Corpus Act még a 17. századból való, akárcsak az alkotmányos kormányzás kifejtése. A személyes és kollektív szabadságjogok legjavát már a 18. században kidolgozták. A háborúk szabályai, illetve kiküszöbölésük lehetősége a 19. század leleménye volt. Az emberiesség szabályai két nagy területen: békében és háborúban – egyaránt a 19. századi kezdetekből nőttek ki. A szociális és politikai jogok, az emberiesség szabályait megsértők elleni – folyamatosan bővülő – jog- és intézményi rendszer a 20. század közepére, második felére teljesedett ki.

Ez a fejlődés egyenetlen. Az Unió alkotmányában benne lesz az emberi méltóság joga, az vonatkozik majd Magyarországra is. Eközben a magyar Alkotmánybíróság kimondta, hogy a lakáshoz jutás nem alkotmányos alapjog. Ezt a nemes kategóriát viszont biztosítja az embertelenség verbalizmusa számára. Szavakban – a tettlegesség határán innen – tehát alkotmányos alapjog becsmérelni szóban és írásban a politikai ellenfeleket, a saját nemükhöz vonzódókat, a zsidókat, a cigányokat, a testi, esetleg szellemi fogyatékosokat, de a mindenkori helyzettől függően másokat is.

Ennek fényében gondolják át, szükséges-e a humánum védelme érdekében erősíteni a szolidaritást, éleszteni a civil kurázsit, felkészíteni a fellépésre kész fiatalokat. Az értelmes élethez morál is kell. Ha nyugtalan korszak elé nézünk, a becsület esetleg életet ment. én ezért nem becsülném le az erkölcsi tudatot. A kollégák szíves figyelmébe ajánlom Popper Péternek, ennek a nekikeseredett humanistának megrázó szavait: „Mint vallástalan ember mégis az Istent siratom, mert úgy látszik, ha az erkölcs és értékrend spirituális gyökereit elvágják, abba minden társadalom egy-két nemzedék alatt belebolondul és belezüllik”.

Nem tisztem rangsorolni – hirdetni vagy elvetni – a spirituális gyökerek fajtáit. Én amolyan régi vágású liberális vagyok. Számomra a reneszánsz, a protestantizmus, a felvilágosodás és az egykor oly fényesnek látszó polgári erények „spirituális gyökerei” ismerősek és rokonszenvesek. Másnak a szívéhez nyilván más erkölcs áll közel. Az előttünk álló alternatívák szerintem valóságosak, mert nem száradt el teljesen az erkölcs föntebb emlegetett gyökere. Nekünk is, az utánunk jövőknek is súlyos és szép feladata védelmezve korhoz igazítani a pozitív erkölcsöt. Az nem aggaszt, hogy az értékek devalválódása, az erkölcs iránt gyengülő érdeklődés meg fogja bolondítani a társadalmakat. Ennél a világ, Európa és benne Magyarország sokkal érzékenyebb, okosabb, önzőbb. Egy érdekelvű társadalom mint olyan – rossz esetben – nem megbolondulni fog, hanem lezüllik. Az erkölcsi nevelés nem erős fegyver, de felhasználható a rosszba belehullás ellen. Alkalmazzuk!

 Sajtófigyelő    Összes hír »
2019.11.12.
A szülő felelősségévé tenné a KDNP, hogy szakmát szerezzen a gyerek
Az új szakképzési törvényhez nyújtott be a kereszténydemokrata Hollik István módosító javaslatot. Ez – osztrák példára hivatkozva – a szülők (vagy a kiskorú tanuló törvényes ké...
(Forrás: hvg.hu)
--
2019.11.12.
Nem kötelező, de nagy előnyt jelent felvételinél a nyelvvizsga
Bár nem lesz kötelező a középfokú nyelvvizsga a felsőoktatási tanulmányok megkezdéséhez, de azok a diákok, akik most jelentkeznek a felsőoktatásba, és már rendelkeznek nyelvvizsgával,...
(Forrás: infostart)
--
2019.11.12.
Részletek a szakképzés átalakításáról
Tartalmában és módszertanában is átalakul a szakképzés, juttatásai az ösztöndíjak és a munkaszerződések rendszerén alapulnak majd, és módosul a szakképzésben oktatók jogállása -...
(Forrás: infostart)
--
2019.11.12.
Készíts te is digitális tananyagot - Prievara Tiborral!
A tanfolyam előadója Prievara Tibor, a #school létrehozója, a TanárBlog írója, A 21. századi tanár és A 21. századi iskola című könyvek (társ)szerzője, aki Nádori Gergellyel együtt imm...
(Forrás: Nyelv és Tudomány)
--
2019.11.12.
Nem született még döntés a nulladik osztályról
„Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti alaptantervvel kapcsolatosan semmiféle új információt nem hozott nyilvánosságra, mivel a dokumentummal kapcsolatosan nem született még dönt...
(Forrás: Magyar Nemzet)
--
2019.11.12.
Háromszázezret érhet egy jó vizsga
Csaknem négyszeresére emelkedik az ösztöndíjasok száma a szakképzésben: míg az idén 33 ezren kaphatnak juttatást, 2021-ben már 110 ezernél is több diá­kot fog támogatni az állam. A kezdetben...
(Forrás: Magyar Nemzet)
--
2019.11.12.
Visszaüt a migránspropaganda: Ferencvárosban az Erdogan-féle magániskolától féltik a lányokat
Az emberekben nyomott hagyott a migránsok elleni propaganda, és már Erdogan magániskolájával kapcsolatban is olyan félelmek jelennek meg a helyiek körében, hogy lányokat fognak megerőszakolni...
(Forrás: Népszava)
--
2019.11.12.
A Nemzeti Bántalmazás Rendszere
Kiverték két fogát és eltörték több bordáját egy 15 éves fiúnak egy fiatalkorú banda tagjai a Széll Kálmán téren, kés is volt náluk. De ez a riport nem róluk szól. Nem is arról a...
(Forrás: Népszava)
--
2019.11.12.
A belügyminiszterhez fordult Baranyi Erdoganék iskolája miatt
Pintér Sándor belügyminisztertől kért tájékoztatást hétfőn Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere a kerületben helyet kapott török alapítványi Maarif Általános Iskola és Gimn...
(Forrás: Népszava)
Utolsó üzenetek:
  OFOE

Kedves Zoltán!
A munkaszerződéssel foglalkoztatottakra is a pedagógus-előmeneteli
rendszer vonatkozik, a hozzá tartozó illetményrendszerrel, és a
szabadság. valamint pótszabadság is azonos, a távolléti díj számítása
az Nkt. alapján történik, a túlmunka díjazása, beleértve a
pihenőnapokon végzett munkát, mindenki esetében az Mt .és a
326/2013-as rendelet alapján történik, ahogy az eseti helyettesítésre
vonatkozó előírások is azonosak. Nem jár jubileumi jutalom, és a
végkielégítés is csak az Mt. alapján, ahogy távozáskor nincs
felmentési idő, hanem jóval rövidebb felmondási idő van. A nők negyven
év jogosultsági idő alapján nem kérhetik a felmentésüket, hanem közös
megegyezéssel vagy felmondással mehetnek el. A munkaviszony sokkal
könnyebb felmondással megszüntetni, mint felmentéssel, mert csak annyi
a kritérium, hogy az indok legyen valós és okszerű. Ha valakit
felmondással el akarnak küldeni, az Mt. hatálya alá tartozó munkáltató
esetében nem kötelező az előzetes állásfelajánlás. Küldök egy
összehasonlító táblázatot

((A választ a PDSZ jogi szakértőjétől kaptuk. Az ígért táblázatot a mail címre küldtük el).

--
  Tóth Zoltán

Üdvözlöm!
Szeretnék választ kapni az alábbi kérdésemre.
Alapítványnál, pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalóra a munatörvénykönyve vonatkozik. Minden kérdésben? Melyekben nem?
Különösen a heti munkaidő, az éves szabadság és a túlmunka díjazása (szombat, vasárnap) érdekelne.
Várom válaszát,
üdvözlettel: Zoltán

--
  ofoe

Kedves Rita! A gyermekvédelmi felelős munkakör 2012 szeptemberétől megszűnt, a feladat az osztályfőnökhöz került. Nem törvénymódosítás volt ez, hanem az új törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek tértek el a korábbiaktól. (A válasz a PDSZ jogi szakértőjétől érkezett.)

--
  ofoe

Kedves Katalin! Jól tudja : 22 órát kellett volna alapul venni, a tagóvoda vezetője - bár csoportban kell lenni 3 csoportos óvoda esetén, tehát nem függetlenített vezető -, de kap órakedvezményt. Tehát nem a 32 órát, hanem a 22 órát kell nézni és erre rászámolni a túlórát. (A választ Bakonyi Anna óvodai szakértő adta meg.)

--
  Mohácsi Katalin

Tisztelt OFOE!

Szeretnék állásfoglalást kérbi a következő helyzetre! Tagintézmény vezető vagyok egy 3 csoportos óvodában. Saját csoporttal foglalkozom,és látom el a vezetői feladatokat.Kolleganőm nem lesz ebben az évben, így egyedül látom el a feladatot a nap folyamán.A fenntartó eddig 50 óra ingyen munkát kért, majd a 32 óra feletti órákat számolta el részemre 90 %-os túlórával. Kérdésem az lenne, hogy jogos-e számomra az óvónők kötelező 32 órájával való számolás, mert az én kinevezésemben a 22 óra van megjelölve.EDDIG A 32 ÓRA FELETTI IDŐT számolták el ingyen 50 órai munka után.

Válaszukat nagyon köszönöm!
Üdvözlettel: Mohácsi Katalin

--
  Sasváriné Rita

Tisztelt Szerkesztőség!
Emlékeim szerint volt egy 2012. évi szabályozás mely az iskolai gyv felelős feladatkörét ill. annak változását írja le. Ha jól emlékszem, az ofő munkakörbe jobban beletették a gyv- t, míg a szakirányú képesítéssel nem rendelkező tul.képpen pedagógus gyv felelős feladatai arányosan csökkentek. Kb a kapcsolattartás segítése és a statisztika maradt meg neki. Meg is szűnt a 2 óra adható órakedvezménye. Most szükségem lenne arra az információra, hogy mely rendelet vagy törvénymódosítás írja le ezt a változást. Ebben kérem segítségüket. Tisztelettel: Sasváriné

--
  ofoe

Kedves Márta! Íme a válasz, amit a PDSZ jogi szakértőjének segítségével adunk meg.
Az Nkt. 62. § (5) bekezdése szerint a nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-munkakörökben
dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő). A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
17. § (5) bekezdése szerint "a (4) bekezdésben meghatározottak alapján az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások,
pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A
neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, óvodapedagógus esetében a kötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a (4)
bekezdésben foglaltak alapján rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra, óvoda esetében egy nevelési éven belül legfeljebb harminc napra." A fentiekből következik, hogy nem teljes héten nem 26 órával kell számolni, hanem időarányosan, mivel ekkor a heti munkaidő 40 óránál kevesebb.
Az összevont helyettesítések esetében a Kjt. 24. § (1) bekezdését kell alkalmazni, amely szerint, ha a közalkalmazott munkaköre ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős többletmunkát végez,
illetményén felül a végzett munkával arányos külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti.
Reméljük, segítettünk.

--
  Márta

Szeretném megkérdezni, hogy ha egy munkahét nem minden napján dolgozunk, mert pl. munkaszüneti nap ( Nagypéntek), vagy szabadságot írt ki a vezető ( tavaszi szünet utáni nap), esetleg 1-1 tanítás nélküli munkanap esik a hétre, akkor is csak a 26 óra feletti helyettesítés számít bele abba a bizonyos 30 napba, amely felett már fizetni kell a helyettesítésekért? Nem kell ilyen esetekben arányosan csökkentve számítani a heti kötött munkaidőt, tehát nem max. 26-ban meghatározni? Az iskolavezetés szerint nem. :( Szerintem ez olyan, mintha ledolgoztatnák velünk pl.a szabadságot. Pl. egy nap a héten nem tartottam órákat, mert osztálykiránduláson voltam. Ezen a napon lett volna 4 órám, de mivel nem tartottam meg, azon a héten csak 22 órám volt, 4 óra helyettesítést is kiírhatnak, ami 26 óra alatt van, tehát nem is számít helyettesítésnek. Az összevont helyettesítések pedig egyáltalán nem számítanak nálunk helyettesítésnek. Rendben van ez így?Nagy a káosz. Senki nem tud semmit.Válaszát előre is köszönöm

--
  Eleonóra

Kedves OFOE!

Nagyon szépen köszönöm a válaszukat! :-)

Üdvözlettel: Németh Eleonóra

--
  ofoe

Kedves Eleonóra! Kicsit bonyolult a helyzeted mert a pedagógus munkaköröd alapján jár Neked a 21 munkanap alapszabadság, és a 25 munkanap pótszabadság. Az ápoló munkakör alapján viszont évi 21 munkanap alapszabadság és a Kjt. 57. § (1) bekezdése szerint a fizetési fokozatoddal egyenlő számú munkanap pótszabadság illet meg. Ugyanis a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek c)pontja alapján a kollégiumi ápoló munkakörben dolgozóknak nem jár az évi 25
munkanap pótszabadság, erre ["c) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök közül a pedagógiai asszisztens,szabadidő-szervező, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, pedagógiai
felügyelő, gyógypedagógiai asszisztens, pszichopedagógus, gyógytornász,munkakörben foglalkoztatottak jogosultak. (A válaszadásban a PDSZ jogi szakértője volt segítségünkre.)

--
Üzenő Kommentek   RSS
Utolsó 10 hozzászólás:

[Trencsényi Laci:] Nóri, újabb terminológiai vita köztünk. Ha elfogadod a tehetséggondozás és felzárkóztatás dichotómiáját (ahogyan az oktatáspolitika és a rosszul szocializált pedagóguselit gondolja), akkor elfogadod a szelekciós funkciót. Vagyis: Van, akinek tehetséggondozás jár (a konfidens […]
Az arányvesztés béklyójában »

--

[Bea:] Ezt el kellene lesni a színészek képzéséből. Régóta mondom :) Örülök, hogy a hallgatók is igényelnék.
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[vik:] Az egyetemi szinten valóban addig működhetett jól az "oktatás", amíg a tanárok és diákok "szintje" nem különült el a munkát illetően. Hiszen egyetemnek is azért nevezik (ma már hiába), mert a tanárok és diákok egyetemességén alapult, ahol a munka-tanulás […]
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[csilla:] nem provokálni szeretnék, de van olyan szakember, aki a gondolataimat olvassa, és tud számomra, olyan elméleti útmutatást adni, hogy hogyan gondozzak egy ma már 15 éves, abuzált, anyaszerepben lévő lánykamaszt! ezek a gyermekek nem kis számban kerülnek be a gyermekvédelmi […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] 2014. márciusában láttam ezt a filmet! Ma a Máltai Szeretet szolgálat működteti! nincs információm róla!https://index.hu/video/2011/08/29/tiszabo_s1e1/ https://index.indavideo.hu/video/Ha_nincs_iskola_elveszett_a_falu_1 Eltelt hét év! Ezen gyermekek, egy része, szavazóképes […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] borderline, hospitalizáció kamaszkorban! ha nem segítünk a családokon, mint ahogy Nóri teszi, 10 év múlva a társadalom gerincét sok-sok településen a ma gyermekei képviselik majd a felnőtt lakosságot! ha kiemeljük őket családjukból és átexportáljuk más településekre, […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Csilla:] Még mindig rágom minden szavát!Én ott vagyok, ahol ő nem! szakellátás a gyermekvédelemben, de voltam alapellátásban is! Voltam óvoda vezető is! Drága Ax! kérdeztem tőled! Mi ez? Kaptam rá választ! Látjátok Ti ezt? Láttátok ti ezt!? elviszlek benneteket! nem Nórihoz! máshová! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] Amikor először tettem javaslatot arra, hogy emeljünk ki gyerekeket családjukból, nem haboztam!Fájt, mert tudtam, benn ragadnak a rendszerben, sejtettem az abúzust! de láttam magam körül a tehetetlen környezetet is : védőnő, óvoda, iskola, aktív és passzív szociális eszközök! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Juli:] Kedves Péter! A "t. szerző" nagyon is jól ismeri a magyar valóságot, a hátrányos helyzetű térségek problémáit. Vajon kit lehet komolyan venni, és kit nem? Arra kérném, hogy mielőtt Ritók Nóráról azt állítja, hogy "íróasztal mögül okítja a kollégáit", […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Péter:] „Hatszáz évig nem akartak beilleszkedni, miért pont most akarnának?” „Ugyan már! Ismerek olyanokat, akik ki tudtak emelkedni. A többi miért nem akar?” Ezek a mondatok nem tekinthetők előítéletnek, inkább ténymegállapításnak. Kétségtelen tény, hogy nem kevés azoknak a […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--
OFOE (2001–2019) | Rólunk | Dokumentumok | Impresszum | Kapcsolat | RSS | Partnerek