OFOE a Facebook-on
Nyomtatóbarát változat Link küldése
Archív
Címkék:
 

Krupla Eszter

Megalkuvás vagy hősiesség? – Etikai dilemmák a „Kurázsi mamá”-ban

Tartalom

1. A szépirodalom fontossága pedagógiai megközelítésből
2. A konfliktus szerepe a szépirodalomban
3. Kattrin mint a segítőkészség jelképe
4. A mű jelentősége az iskolai tanítás során

--

1. A szépirodalom fontossága pedagógiai megközelítésből

Az irodalom közvetlenül vagy közvetve – a természet, az ember alkotta tárgyak bevonásával – a társadalmi létet, az emberi életet ábrázolja és fejezi ki a maga teljességében. Az emberek magatartásának, a jellemeknek, a lelkiállapotoknak minél szemléletesebb megrajzolása lényegéhez tartozik. A világirodalom nagyjai – köztük Bertolt Brecht is – az emberi magatartás páratlanul gazdag bemutatása során olyan pszichológiai vívmányokkal dicsekedhettek, melyeket a tudomány csak jóval később vallhatott magáénak. Maga a pszichológia ily módon sokat kapott az irodalomtól.

A XX. századi világirodalomban a lelki élet és emberi magatartások sokoldalú elemzése középpontba került, ahogy azt a Kurázsi mama című alkotáson keresztül is felfedezhetjük. A szépirodalom, mint az emberek között létesülő szemléletes kapcsolat egyik legértékesebb formája, szerves része az emberi kommunikációs műveletek rendszerének. A kommunikáció nemcsak ismeretközlő szerepet tölt be, hanem egyaránt képek, gondolatok, érzések és magatartásformák közvetítésére illetve befogadására is szolgál. Ezt a célt a pedagógus is elérheti a Kurázsi mama iskolában történő elemzésével. A műben szereplő figurák között, illetve lelkükben fellépő összeütközések alapos kielemzése során pedagógiai és pszichológiai megközelítésből hangsúlyozza a pedagógus: az igazi emberi értékek és érzelmek a mai társadalmunkban se kerüljenek háttérbe a túlzott pénzközpontú mindennapjaink során. Az iskolai nevelés során igen fontos szerepet kaphat a mű valódi üzenete és tanító szándéka, hiszen az iskola a felnőttkorra készít fel.

A Kurázsi mama sokféleképpen értelmezhető és sok oldalról megközelíthető alkotás, amely befolyásolja a tanulók értékelését és hiteles műbefogadását.

2. A konfliktus szerepe a szépirodalomban

IllusztrációA konfliktus az irodalmi élet területén is fontos szerepet játszik évtizedek óta. Különböző összeütközések fedezhetők fel Bertolt Brecht Kurázsi mama és gyermekei című darabjában. Brecht a XX. század egyik legkiemelkedőbb drámaírója volt. Jól tudta, hogy az igaz művészet nem táplálhat illúziókat ott, ahol az egyáltalán szóba se jöhet. Az eszméltetésben rejlik műveinek legfőbb tendenciája. Brecht a múltban megtörtént valós dolgot tárja elénk és próbálja azt a mai embereket is meggyőző módon ábrázolni. Meg akarja mutatni, hogy semmi sem tart örökké, minden valóságos dolog folyamatosan változik, mint ahogy az a társadalommal is történik az idő előrehaladtával. Igazi színházi ember volt: már előadásban gondolkodva írta meg színműveit, és jelentékeny szerepet vállalt színrevitelükben is.

A Kurázsi mama című drámai krónikát a második világháború kitörésekor, 1939-ben írta. A háború – az egész Európát behálózó, nyomorba döntő háború – témája 1939-ben természetesen közvetlenül is időszerű volt, nemcsak az elvont példázat szintjén. Mint sok írónak, Brechtnek is menekülnie kellett Németországból a nácizmus elől, Hitler hatalomra kerülésekor. A német fasizmus háborújának küszöbén Brecht jellegzetesen nemzeti tárgyat választott: a harmincéves háborút idézte fel, a németség elnyomorodásának ősi forrását. Hosszú évek krónikáját pergeti le a darab 11 jelenete. Alcíme is ez: „Krónika a harmincéves háborúból”.

A darab nagyon fontos szerepet töltött be az író életében. Olyan társadalmi problémákkal foglalkozik, amelyek a mai társadalmunkra is láthatóan jellemzőek.

Brecht megvalósítja a műben a nevéhez fűződő epikus színházról alkotott elképzeléseit is. A múlt társadalmi struktúráinak ábrázolásakor Brecht színháza nem keveri a különbségeket a mai állapotokkal, hiszen a társadalmi formák folyamatosan változnak.

A jelenetek közben Kurázsi mamát, a főhősnőt bátornak és megalkuvónak, okosnak és korlátoltnak, erősnek és gyengének, emberségesnek és embertelenül kapzsinak is láthatjuk. Ezen egymásnak ellentmondó vonások mégis egyetlen emberi arcot alkotnak együtt, és a Kurázsi mamában dúló, a felszínen soha nem érzékelt belső konfliktus megjelenítői. Kettős viselkedése anyai és markotányosnői szerepe között a kapitalista társadalmi rendszer emberekre gyakorolt negatív hatására utal.

Brecht hangsúlyozza, hogy a háború folyamatos gazdasági érdekeket von magával. Megérik lassan új művészeti feladata a háború éveiben: felfedi az ember igazi arcát, s leleplezi a köréje szőtt hazug ítéleteket. Az író az emberségest és embertelent akarja szétválasztani. A Kurázsi mama témája a háború és az ember, vagyis az ember az embertelenségben.

A műben az érték és szükséglet különbségei, illetve a szükségletek kielégítettségében mutatkozó különbségek jelentenek konfliktusforrást. Az értékek a személyiség alapvető választásait jelentik, melyek a személyiség stabilitását szolgálják és a viselkedés összerendezettségének feltételeit jelentik. Az egyéni értékek szerepe a konfliktusok kialakulásában a szoros emberi kapcsolatok erősségétől, érzelmi mélységétől is nagymértékben függ.

A darabban a harmincéves háború igen erős befolyással bír a szereplők pszichéjére és másokkal való viselkedésükre. Az ember fejlődése nem képzelhető el kapcsolatok nélkül. Az ember alapszükségleteit is csak emberi kapcsolatokban elégítheti ki.

A gyermek legfontosabb kapcsolata közismerten az anya-gyermek kapcsolat, ami a műben is fontos szerephez jut, hiszen Kurázsi mama megpróbálja megmenteni gyermekeit a háborús körülmények negatív hatásaitól. Sokan ezt minden későbbi kapcsolat ősmintájának tekintik.

Azonban a pénz jelenléte és a nyereségvágy minden esetben felülkerekedik az ész érveken és emberi érzelmeken. Kurázsi a pénzzel manipulálni akarja az embereket, amit ő a háború természetes velejárójának tekint. Az önérdekből történő befolyásolás azonban nemcsak a személyes kapcsolatokat rombolja szét, de gátolja a konfliktusok megoldását is. Kurázsi mama a környezetből jövő információk nagy részét nem veszi tudomásul, nem fogadja be azokat, pedig a világ, amiben él, információk tömegét szolgálja.

Meg sem próbálja életét máshogy irányítani, saját bezárt világában él. A háború befolyással van szükségleteire, értékeire, érdekeire és csakis megélhetési célként szerepel életében. Úgy gondolja, hogy minden úgy tökéletes és jó, ahogy azt ő elképzelte. De tudjuk, hogy a mai világban sem lehet hasonló nézetekkel emberi kapcsolatokat teremteni.

A személyes kapcsolatok fontos hatással vannak az ember személyiségének kialakulásában. Kurázsiban eltűnnek igazi emberi értékei és kapcsolata más lesz gyermekeivel.

Nem veszi tudomásul, hogy gyermekei is emberi érzésekkel, szenvedéllyel bírhatnak és vannak saját gondolataik, így elveszti őket örökre. Soha nem tud felkapaszkodni a „nagyok” közé, mindig is a „kis emberek” életét fogja élni.

Az üzleti érdek, a pénzsóvárság, a nyereségvágy életének meghatározó dolgai, melyek háttérbe szorítják a humánumot. A darab végén – ha egyedül is marad - tovább húzza kocsiját, töretlenül folytatja addigi életét. Brecht drámai módon tárja elénk a háború emberi érzelmekre gyakorolt romboló hatását.

Az „elidegenítő hatások” (V-Effekt) fontos szerepet játszanak drámáiban, melyek segítségével az olvasókat az együttérzés és teljes beleélés elkerülésével akarja meggyőzni igazáról. Szerinte meg kell akadályozni azt, hogy a színházban a néző érzelmileg azonosuljon a dráma hőseivel, cselekményével; ehelyett a közönség aktív, kritikusan figyelő részvételét kell előhívni. A legfontosabb „elidegenítő hatások”: a kommentár, amely a történetet folyamatosan megszakítja és történelmi összefüggésben ábrázolja; a dalok, a kórus és az idézetek felhasználása. Kattrin némaságát az író szintén elidegenítő hatásként használja, hisz ha beszélne, akkor igazi romantikus hősként jelenne meg a mű végén.
Azonban Kattrin hősies halálának ábrázolásakor ezeket a hatásokat mégsem tudja célravezetően alkalmazni.

Nagyon megrendítő, és magával ragadó módon ír tettének körülményeiről, azonban furcsa groteszk módon festi le, ahogy a lány némán egyre erőteljesebben veri a háztetőn a dobot.

A Kurázsi mama anyadráma: Kurázsi mama számára a háború puszta jelenség, természeti csapás, mint markotányosnő (kereskedő) meg akar élni belőle. Lányát és két fiát hiába óvja minden eszközzel, a háború áldozataivá válnak. A háború kiforgatja hétköznapi életvitelükből és értékrendjükből az embereket, de muszáj tudomásul venniük, hogy a háború hosszú ideig is eltarthat.

IllusztrációBrecht nem szereti hangsúlyozni műveiben a tragikumot. Kurázsi mama mégis nyilvánvalóan tragikus szereplő: kalmár ösztönén nem tud úrrá lenni, így akaratlanul is maga okozza gyermekei vesztét. A segítőkészség és emberi jóság Brecht drámáinak központi témája. De drámáin keresztül azt is ábrázolja az író, hogy a társadalmi viszonyok – itt a harmincéves háború körülményei – hatására a humánus magatartás mennyire válik meghatározó problémává.

A Kurázsi mama című darabban nagyon fontos szerepet játszanak Brecht visszatérő erkölcsi problémái is: az emberség megtagadásának kérdése és az „Einverständnis”, vagyis a belenyugvás, a kapituláció. Tehát az ember milyen mértékben képes a háború általi nyomás hatására belenyugodni kiszolgáltatott helyzetébe. Ebből adódnak a szereplőkben kialakuló belső feszültségek. Brecht egyetlen ember sorsába sűrítve vetíti az olvasó elé Kurázsi mama és lányának, Kattrinak a problémáját: megalkuvás vagy hősiesség?

Brecht a Kurázsi mama című művén keresztül próbálja meggyőzni az embereket arról, hogy milyen sors várhat rájuk egy háborúban, hogy sok esetben sorsuk elkerülhetetlen. Nemcsak a szereplő személyek, hanem a sorsok is haladnak előre, minidrámák bontakoznak ki a nagy tragédia, a háború elemeiként. Az ellentétek, a konfliktusok fő okozói nemcsak az üzleti és a családi szempont kettőségében, hanem az eltérő jellegű jelenetekben is megmutatkoznak. Egymás ellenpontja a két fiú is: az egyik eszes, a másik „buta”, az egyik vagány, rabló, a másik becsületes. Tehát ők is különböző, azaz ellentétes emberi értékek képviselői, azonban sorsuk egy lesz, mindketten meghalnak. Egymás ellenpontjai az anya és lánya is.

A talpraesett és felnőttként is anyjára szoruló ember, az érzelmeket magából kiölni kényszerülő és az érzelmeire hallgató, a családtagjait feláldozó és mások megmentéséért önmagát feláldozó emberek ellentéte nem kibékíthetetlen, de ugyanannak a kisemberi világnak sokarcúságát mutatja fel. Ellenpontja egymásnak a béke és a háború is, a civil és katona, a siker és sikertelenség, a küzdelem és behódolás, beletörődés. S ami igen szörnyű, hogy ellentétessé válik a jelenetek során az élet és az erkölcs, ami az egész történetet végigkíséri, s amely ellentétet Kattrin hőstette oldozza fel. Nemcsak ellentétek, hanem fokozatok is megfigyelhetők a gyermekekben: Eilif azonosul a háborúval, Stüsszi becsületes áldozattá válik, Kattrin pedig hős lesz.

Mindegyik magatartásból van valamennyi Kurázsi mamában is. A történet végén – az olvasó már tudja, hogy Eilif is a háború áldozatává válik – Kurázsi mama ezt nem tudja, benne még megmarad a remény, így e két nézőpont feszültségében búcsúzunk el tőle.

A műben megjelenő társadalmi probléma a mai idők helyzetére is mindenképpen értelmezhető. A különböző társadalmi csoportok által képviselt értékek, életfelfogás és a pénz ezekre gyakorolt negatív hatása mai társadalmunkban is folytonosan jelen van. A problémák forrása Magyarország gazdasági és politikai helyzetéből kiindulva ered. A gazdasági helyzet nem érett meg még arra a szintre, ami jobb lehetőségeket és megélhetést biztosítana az emberek számára. Habár a lakosság nagyobb százaléka aktív dolgozó, mégis mindennapos probléma a létfeltételek megteremtése. Mint ahogy Kurázsi mama is küzd a megélhetés érdekében, csak azt a háborús körülmények közt teszi. A feszültség, a stressz súlyos összeütközésekhez vezetnek nemcsak egyének, hanem családtagok között is, amit legtöbb esetben a szegénység és kilátástalanság gondolata okoz. Az öngyilkosságot elkövetők számában Magyarország az elsők között helyezkedik el. A pesszimizmus és a feszültség legtöbb esetben súlyos anyagi gondokból adódnak.

2.1. Az összeütközések megjelenése a „Kurázsi mamá”-ban

A „kurázsi” megnevezés, illetve fogalom már a 16. században is használatos volt és jelentése „bátorság”. Kurázsi mama legfőbb tulajdonsága a pénzsóvárság, mely egész sorsát meghatározza és okozza a sorozatos, de egyáltalán nem kiélezett konfliktusokat is. Emiatt veszti el gyermekeit is.

A háború számára csak jó üzletet jelent és ez őrli fel személyes emberi kapcsolatait is. Brecht a főhősnőt egy igen nehéz szituációban ábrázolja, mivel bátor üzleti szelleme nemcsak életben tartja a háború közepette, de egyben szétrombolja addigi életét is. Brecht a markotányosnő foglalkozást – kereskedő, aki háborúban követi a csapatokat, és élelmet illetve szükségleti dolgokat ad el a katonáknak – nem természetes, hanem történelmi jelenségként tüntette fel, azaz mint egy történelmi és múlandó korszak tartozékát, és megmutatta, hogy a háború a legkedvezőbb időszak a kereskedés szempontjából.

A kereskedés itt is magától értetődő kereseti forrás volt, de egyben mégis szennyezett forrás. Kurázsi mama belső lelki konfliktussal küzd, melyet az író nem jelenít meg egyértelműen, mert ahogy a főhősnő nevében is benne van, küzdenie kell bátran minden megpróbáltatást kiállva. Ami anyai ösztönein és érzésein felülkerekedik: a pénzsóvárság és a mindent elsöprő profitálás a háborúból. A főhősnő egy saját maga által kialakított világban él, ezáltal nem látja át a valós lét meghatározó összefüggéseit. Azt gondolja, hogy a háború nélkül élete semmit se ér, kiszolgáltatottá válik a körülmények hatására.

Kurázsi mamának egy a célja, egyszer nyíltan ki is mondja: „magamat, a gyermekeimet meg a kocsit átmenteni a háborún”. (6. jelenet) Később így ábrándozik: „Ha megmaradt gyermekeimmel találhatnék egy zugot, ahol nem lövöldöznek, akkor még hátralenne néhány nyugodt esztendőm”. (9. jelenet)

Egyszer anyaként, máskor kereskedő asszonyként jelenik meg a műben. A célkitűzés két eleme együvé tartozik, mégis rendre szembekerül egymással. De hiába ügyes és hiába kurázsival rendelkező ember – s ezért „Kurázsi mama” a főszereplő –, az üzleti élet és a család érdekei tragikus konfliktusokat okoznak.

Egy pillanatra sem keletkezik azonban az a látszat, hogy Kurázsi mama szívtelen, rideg teremtés. Elsősorban nem tőle, hanem a háború világától idegenedik el az olvasó és a néző, aki valóban egyre azt érezheti, ő is kerülhet hasonló helyzetekbe, s feltehetően neki is ritkán sikerülne jobb megoldásokat találni. Nagyon változatosan, különböző módon viselkedik, ahogy azt az „üzleti élet” megköveteli. Próbál mindent megtenni a gyermekei megmentése érdekében, az üzleti szellem és a pénzkereseti vágy azonban mindig legyőzi emberi érzéseit. Ez a jellemvonás okozza elhagyatottságát és a mű végén megjelenő teljes magányát.

Képtelen lenne életét más megélhetési forrásból biztosítani, úgy érzi, hogy a háború nélkül teljesen elveszne a társadalom szövevényes útjai között.

A „nagy kapituláció dalában” őszintén énekel magáról, életéről és terveiről Kurázsi mama. Az első versszakban még fiatal, optimista lányként jelenik meg, akinek rengeteg terve van még a jövőt illetve. Azután a hangvétel negatív lesz, és Kurázsi mama arról énekel, hogy céljait már nem tudja megvalósítani.

Önbizalma és erős jelleme szembe kerül a valósággal, a már megtapasztalt dolgokkal. Lemond minden igazi emberi értékről, még a vallást is megtagadja, hogy a háborút túlélhesse.
Ebből is láthatjuk, hogy ő is belső ellentmondásokkal küzd, mint ahogy a mai társadalom embere is küzd a pénzközpontúvá vált élet nyomása alatt. Mindig döntenie kell, hogy életét megfelelő módon élhesse tovább. Az asszony életében nincs semmi nyugvópont. Pozitív tulajdonság az, ha valaki minden akaratát és bátorságát összeszedve küzd a céljai beteljesítéséért. Azonban rengeteg akadály felléphet élete során, melyeket sok ember minden emberi érzést kizárva próbál legyőzni. Negatív irányba sodródnak személyes kapcsolatai, mindenkin átgázol, csakhogy saját érdekeit érvényesíthesse. Ez történik Kurázsival is, akinek sorsát az író tragikus módon ábrázolja.

A darabon keresztül arra is felhívnám a gyermekek figyelmét, hogy az ember személyes kapcsolatai mindennél fontosabbak az életben, hisz azért vagyunk emberek, mert érezni és szeretni tudunk. Ne rohanjunk el egymás mellett, tartsuk tiszteletben a másik véleményét és érzelmeit.

A vagyoni helyzetből adódó feszültségek már az élet minden területén megmutatkoznak. A feszültségeket és a rezgéseket az iskolában ma igazában a tanárok érzik. Szenvednek a megfelelő munkafeltételek hiányától, amelyek az oktatást kevésbé hatékonnyá teszik, mint amilyet a pedagógus szeretne. Az iskola (a kor fejlettségének megfelelően, és az adott társadalom célkitűzéseihez és lehetőségeihez igazodva) mindenkor szervezett hatásrendszer kiépítésével alakítja a felnövekvő nemzedékek értékválasztását. A tanuló meghatározott társadalmi közegben szocializálódik.

Ennek megfelelően teljesen különböző értékeket ismerhet meg és vehet át. A gyermekek számára a legfontosabb fejlesztő erő az az emberi környezet, kapcsolatrendszer, amelyben él, amelyhez érzelmileg kötődik. Mivel az iskolának elsődleges célja az értékközvetítés, a személyiségformálás, ezért én tananyagként is bevezettetném a Kurázsi mama című darab tanulókkal történő pedagógiai szempontú kielemzését. Ezáltal is érvényesülni tudjon a Bertolt Brecht által hangoztatott elv: „[...] vizsgáljátok, szükségszerű-e, ami megszokott”. A különböző értékek effajta megvilágítása a tanulók számára is érdekesebb és mélyrehatóbb lehetne. A felnőtt életre nevelést olyan módon kell tenni, hogy a tanulókban kialakuljanak mindazok az érzelmi, értelmi és erkölcsi tulajdonságok, melyek szükségesek lesznek értékes, kellemes és hasznos életéhez. Olyan értékes tulajdonságokat kell bennük kialakítani, melyekkel mindenképpen értékes módon alkalmazkodhatnak majd a felnőtt élethez.

Az átalakuló magyar társadalomban nélkülözhetetlen a határozott állásfoglalás és szakmai aktivitás. Ma valamennyi pedagógusnak joga van saját értékeit képviselni, s persze azokat közvetíteni is tanítványai felé, ami manapság igen nehéz feladat. Az anyagi javakból kialakuló különbségek a megbecsülés különbözőségét is hordozzák. A gyakorlati tanításom ideje alatt megfigyeltem, hogy az alacsonyabb társadalmi osztályokhoz, de főként a kisebbségi csoportokhoz tartozók számára az egyéni karriernél fontosabb a másik emberrel való kapcsolat, a közösséghez való tartozás. A középosztálybeli tanulókat inkább az önmagában birtokolt képességek ismerete és értékelése jellemzi. Az önértékelés pozitív, illetve negatív jellege befolyásolja a konfliktusok kialakulását és megoldásmódját is. A pedagógusnak jól felkészültnek, türelmesnek és hatalmas empátiával rendelkezőnek kell lennie ahhoz, hogy még időben észrevegye és feloldja a konfliktusokat.

3. Kattrin mint a segítőkészség jelképe

IllusztrációBrecht másutt, más értékek között keresi a humánumot, az emberi értékeket, mint más hasonló művek. Másfajta erényeket ábrázol Kattrin alakján keresztül. Brecht megtalálja az ember legfőbb ismérvét a háború embertelen körülményei közepette: az emberi természetben. Kattrin, a gyermekekért rajongó néma lány a maga szótlanságával is a dráma legfőbb szereplője, a brechti humánum élő példája. Ő Kurázsi mama ellenpólusa. Éles konfliktus nem alakul ki közöttük, viszont ellentétes, teljesen különböző emberi értékeket képviselnek, mely pedagógiai megközelítésből értékkonfliktusként fogható fel. Kattrin a másik anyatípus, a természetes nőiesség, az emberi jóság. Benne még élnek azon tiszta emberi értékek, amiket Kurázsi mamában már betemetett a háború.

A jóságos, szelíd, néma lány az egész történeten keresztül segíteni akar az elesett embereken. Mivel szándékait szavakkal kifejezni nem tudja, tragikus hőssé válik: a mű tizedik fejezetében élete árán is hangos dobolással próbál felverni egy szendergő várost, hogy megakadályozza az ellenséges katonák támadásától. A katonák ezt észreveszik és lelövik őt. Bátor és teljesen önzetlen cselekedete okozza tragikus halálát.

A történet egészét átlátva felfedezhető a benne is dúló belső konfliktus. Megpróbálja anyja példáját követni, de mégsem tud vele azonosulni. Igazi erkölcsi értékei és humánuma tragikus tettében fejeződik ki. Kattrin képes áldozatot hozni más emberek megmentése érdekében, amire Kurázsi mama egyáltalán nem hajlandó.

3.1. Konfliktus Kurázsi mama és idősebb fia között

Eilif, Kurázsi mama idősebb fia már a mű elején összeütközésbe kerül anyjával. A bátor és mindig hősiesen viselkedő fiú saját elhatározásból katonának áll. Kurázsi mama ezt minden erejével próbálja megtiltani fiának, aki azonban nem enged elhatározásából. Hősies, és talán túl magabiztos természete negatív irányba sodorja őt.

A háborúban kitüntetést is szerez, azonban a rövid időre beköszönő békében is katonához méltóan akar viselkedni: betör a parasztokhoz, kirabolja és megöli őket. Közönséges gyilkosként bíróság elé állítják és kivégzik. Elgondolkodtató, hogy más erkölcs érvényes a háborúban és más a békében is. Amikor kivégezni viszik, előtte még elbúcsúzhatna anyjától, Kurázsi mama azonban éppen üzletel valahol. Ezért nem tudja meg még a történet végén sem, hogy mi történt a fiával.

Meggondolatlan tette miatt kell meghalnia. Tüzesebb és indulatosabb természete ellenkezik Kurázsi mama akaratával, szabadulni akar az anyai kötelékből, így ő is a háború áldozatává válik.

Brecht nem tagadja többé az emberi jóságot, de nem ismer eszményesítést sem. Kurázsi mamát meghagyja lánya halála után, a darab végén tragikus tudatlanságában: magányosan még mindig a háborúba kapaszkodik. Az író végeredményben tanítani akar, így nem takargatja az igazságot.

A konfliktusokat lehet kezelni és éles helyzetekben rögtön megoldást kell találni. Az önérvényesítő stratégia esetében saját szándékaink megvalósítása vezérel bennünket és ezekért képesek vagyunk más embereken is átgázolni. Ilyen helyzetekben az egyetlen megoldási mód az lehet, ha személyes felelősséget vállalunk tetteinkért. Azonban vannak olyanok, akik kizárólag csak saját érdekeit tartják szem előtt, ami előbb – utóbb gátlástalan törekvésbe torkollhat, ahogy az Kurázsi mamával is történik.

4. A mű jelentősége az iskolai tanítás során

A Kurázsi mama összetett, sokoldalú és sokféleképpen értelmezhető mű, többet mond, mint amennyit az író mondani akart. A konfliktus nem könnyen értelmezhető módon jelenik meg a darabban. Nincsenek nagy, heves érzelmi töltésekkel rendelkező összeütközések. Azonban a pszichikumban kialakuló, belső konfliktusok könnyebben felfedezhetők Kurázsi mama és Kattrin alakjában.

Valódi konfliktushelyzetnek nem tekinthető emberi értékek összeütközéséről van szó, ami azonban nem sokáig marad megoldatlan. Kattrin belső ellentmondásokkal küzdve hoz áldozatot más emberek megmentéséért, akiket mégcsak nem is ismer.

Ezzel kifejezi anyjával egyet nem értési szándékát. Az ember pozitív-negatív értékei és a háborúhoz való viszonyulási formák jelennek meg a műben, de ezek nem okoznak kiélezett konfliktusokat. Kurázsi mama belső vívódás után, beletörődik a háború adta helyzetbe és meg sem próbál kiutat keresni.

Alkalmazkodó stratégiát választ, ami mögött nem mások véleményének elismerése, hanem a közömbösség, az emberi érzelmektől való teljes elszigetelődés áll.

Az iskolában történő nevelés során a pedagógus-diák kapcsolat szempontjából fordulópontok a konfliktusok. Az osztályon belüli problémás viselkedések – mai társadalmi viszonyok között – vagyoni különbségekből is adódnak, ami sajnálatos módon sok családnál erkölcsi elmaradottságot is hozhat magával. A negatív családi hatások személyiségkárosodást eredményeznek. Az osztály terében ugyanis minden egyéni magatartásmód egyben a csoportnak is szól. A gyerekek legtöbbször nem tudják, hogyan kezeljenek egy-egy osztályon belüli jelenséget. A világ- és társadalmi méretű folyamatokba nincs ugyan módunk közvetlenül beleavatkozni, de az egyes pedagógus nagyon sokat tehet saját közvetlen környezetének alakítása, saját személyisége, kapcsolatrendszere tudatos alakítása érdekében.

A Kurázsi mama iskolai elemzése során sok tanuló esetében az önértékelés és önismeret is nagymértékben fejlődhet. Nagyon fontos, hogy a pedagógus tudja megfelelően kezelni a pályáján előforduló konfliktushelyzeteket, meglátni és kihasználni az ezekben rejlő lehetőségeket, és képes legyen a tanítványait felkészíteni saját problémáik, konfliktusaik feldolgozására. A konfliktuskezelés elősegítéséhez jól felhasználható a Kurázsi mama című darab, ami azonban sokban függ a tanulók érettségi szintjétől, fejlődési tempójuktól. Általában a magasabb évfolyamokon már van mód az általánosabb tanulságok megfogalmazására, sőt a „moralizálásra” is. Szívesen gondolkodnak el előidézett történetek tanulságain.

Amikor még gimnáziumba jártam, és a Kurázsi mama című művel foglalkoztunk, azt tapasztaltam, hogy az osztály teljes aktivitással és saját gondolataik hozzáfűzésével vettek részt a darab elemzésében. Persze a pedagógusnak is nyitottnak kell lennie a tanulók véleményére, mondandójukra, melynek következtében a diákok szívesebben beszélgetnek, vitatkoznak akár elvont dolgokról is. Brecht maga is tanító szándékkal írta meg Kurázsi mama című drámáját. Az író mondanivalóját, az erkölcsi dilemmák hatását a pedagógus tananyagként felhasználhatja az oktatás során.

Napjainkban azonban egyre nehezebb feladat a tanulók figyelmét értékes feladatokkal és dolgokkal lekötni. Az emberközpontú közösségek hiánya is hozzájárul, hogy a tanulók negatívan viszonyulnak az iskolához. Gyakori, hogy osztályon belül kisebb csoportok jönnek létre és kialakulhat a rivalizálás, ha erős személyiség található az adott gyermekcsoportban. A „másság” elutasítása is általános feszültségforrásként folyamatosan jelen van. A vagyoni különbségekből adódó kirekesztés is igen gyakori eset. A kirekesztést elszenvedett gyerekek különböző módon reagálhatnak társaik viselkedésére. Van, aki inkább a háttérbe húzódik, azonban az elfojtott feszültség néha egyáltalán nem várt következménybe torkollhat. Vannak, akik kiállnak a maguk igazáért, ami újabb konfliktushoz vezethet. Az agresszív úton levezetett konfliktusok is egyre gyakoribbak az iskolákban. Sajnos a mai felgyorsult világban rengeteg agresszív mintát tapasztalhatnak a tanulók a környezetükből és a média közvetítéséből. Ezenkívül még számos tényező létezik, amely szerepet játszik az iskolai konfliktusok kialakulásában, emiatt is fontos dolognak tartom a pedagógus felkészültségét és kooperativitását a feszült helyzetek megoldására.

 Sajtófigyelő    Összes hír »
2019.09.06.
Microsoft-botrány: újabb korrupciógyanús szálra bukkant Hadházy
A jelentésben szereplő történet szerint a NAV esetében egy Microsoft-alkalmazott tiltakozott is amiatt, hogy az úgynevezett alvállalkozónak nincsenek kompetenciái a munkához. Azonban felvilá...
(Forrás: Magyar Hang)
--
2019.09.06.
"Kérdezd meg szüleidet, miért nem vagy megkeresztelve" – adja feladatul az ötödikes tankönyv
Bánhegyi könyve nem először kap publicitást: 2015-ben a tiltakozások hatására vissza kellett vonni az általános iskolák ötödik, a hatodik és a hetedik osztályaiból az általa írt tört...
(Forrás: hvg.hu)
--
2019.09.04.
„Füttyre indítható, fegyelmezett szolgahadat képezünk” – Exkluzív interjú Vekerdy Tamással és fiával, Dániellel
Az egyikük önmagában intézmény – bármit mond, az futótűzként terjed az interneten, és szavait anyák ezrei tekintik szinte szentírásnak. A másikuk elbújni szeret, és a szűkebb környezet...
(Forrás: wmn.hu)
--
2019.09.03.
A szelekció rendkívül nagy arányú növekedése a magyar iskolarendszerben 2010 és 2017 között. Nahalka István írása
Számtalan szakember és szervezet hívta már fel a figyelmet arra, hogy a szelekciós, illetve az esélyegyenlőtlenségek növekedését eredményező folyamatok egyre veszélyesebbek Magyarországon...
(Forrás: tani-tani online)
--
2019.09.03.
Friss felmérés: a pedagógusok 18%-a az első lehetséges alkalommal elhagyná a pályát
A gyorsjelentés szerint a válaszadók 79%-a szerint túl kevés az ellenszolgáltatás és túl nagy az elvárás, 21%-a várja, hogy javuljon a helyzet, ezen felül 21%-a munkahelyet változtatna, é...
(Forrás: eduline)
--
2019.09.03.
A szülők csak nem akarják úgy taníttatni a gyereküket, ahogy Orbán mondja
Ha saját gyerekeikről van szó, nem veszik be a családok, hogy a munkaalapú társadalom nevében ne gimnáziumba, hanem szakképzésbe adják őket. Az új tanévben is nagyjából ugyanannyian kezdik...
(Forrás: hvg.hu)
--
2019.08.31.
A magyar oktatás színvonala 30 évvel maradt le a valóságtól, és ez a szám most megduplázódik
– mondta Rózsa Ildikó, a Resuli – a Megújuló Oktatásért Alapítvány vezetője a 24.hu-nak a köznevelési törvény módosításával kapcsolatban. A parlament júliusban szavazta meg a szeptembert...
(Forrás: 24.hu)
--
2019.08.31.
A köznevelési törvény módosításainak eltörlését kéri az ellenzék az Alkotmánybíróságtól
Az ellenzék ma sajtótájékoztatón jelentette be, hogy készített egy alkotmánybírósági beadványt, amely minden alkotmánysértő módosítást pontról pontra végigvesz, és kéri ezek eltö...
(Forrás: mérce)
--
2019.08.31.
Vád alatt az érettségit közreadó nyomdász
Vádat emeltek az érettségi feladatokat kiszivárogtató nyomdai alkalmazott ellen – közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. A vádirat szerint a 41 éves, lajosmizsei férfi egy helyi nyomd...
(Forrás: Magyar Nemzet)
Utolsó üzenetek:
  ofoe

Kedves Rita! A gyermekvédelmi felelős munkakör 2012 szeptemberétől megszűnt, a feladat az osztályfőnökhöz került. Nem törvénymódosítás volt ez, hanem az új törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek tértek el a korábbiaktól. (A válasz a PDSZ jogi szakértőjétől érkezett.)

--
  ofoe

Kedves Katalin! Jól tudja : 22 órát kellett volna alapul venni, a tagóvoda vezetője - bár csoportban kell lenni 3 csoportos óvoda esetén, tehát nem függetlenített vezető -, de kap órakedvezményt. Tehát nem a 32 órát, hanem a 22 órát kell nézni és erre rászámolni a túlórát. (A választ Bakonyi Anna óvodai szakértő adta meg.)

--
  Mohácsi Katalin

Tisztelt OFOE!

Szeretnék állásfoglalást kérbi a következő helyzetre! Tagintézmény vezető vagyok egy 3 csoportos óvodában. Saját csoporttal foglalkozom,és látom el a vezetői feladatokat.Kolleganőm nem lesz ebben az évben, így egyedül látom el a feladatot a nap folyamán.A fenntartó eddig 50 óra ingyen munkát kért, majd a 32 óra feletti órákat számolta el részemre 90 %-os túlórával. Kérdésem az lenne, hogy jogos-e számomra az óvónők kötelező 32 órájával való számolás, mert az én kinevezésemben a 22 óra van megjelölve.EDDIG A 32 ÓRA FELETTI IDŐT számolták el ingyen 50 órai munka után.

Válaszukat nagyon köszönöm!
Üdvözlettel: Mohácsi Katalin

--
  Sasváriné Rita

Tisztelt Szerkesztőség!
Emlékeim szerint volt egy 2012. évi szabályozás mely az iskolai gyv felelős feladatkörét ill. annak változását írja le. Ha jól emlékszem, az ofő munkakörbe jobban beletették a gyv- t, míg a szakirányú képesítéssel nem rendelkező tul.képpen pedagógus gyv felelős feladatai arányosan csökkentek. Kb a kapcsolattartás segítése és a statisztika maradt meg neki. Meg is szűnt a 2 óra adható órakedvezménye. Most szükségem lenne arra az információra, hogy mely rendelet vagy törvénymódosítás írja le ezt a változást. Ebben kérem segítségüket. Tisztelettel: Sasváriné

--
  ofoe

Kedves Márta! Íme a válasz, amit a PDSZ jogi szakértőjének segítségével adunk meg.
Az Nkt. 62. § (5) bekezdése szerint a nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-munkakörökben
dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő). A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
17. § (5) bekezdése szerint "a (4) bekezdésben meghatározottak alapján az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások,
pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A
neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, óvodapedagógus esetében a kötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a (4)
bekezdésben foglaltak alapján rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra, óvoda esetében egy nevelési éven belül legfeljebb harminc napra." A fentiekből következik, hogy nem teljes héten nem 26 órával kell számolni, hanem időarányosan, mivel ekkor a heti munkaidő 40 óránál kevesebb.
Az összevont helyettesítések esetében a Kjt. 24. § (1) bekezdését kell alkalmazni, amely szerint, ha a közalkalmazott munkaköre ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős többletmunkát végez,
illetményén felül a végzett munkával arányos külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti.
Reméljük, segítettünk.

--
  Márta

Szeretném megkérdezni, hogy ha egy munkahét nem minden napján dolgozunk, mert pl. munkaszüneti nap ( Nagypéntek), vagy szabadságot írt ki a vezető ( tavaszi szünet utáni nap), esetleg 1-1 tanítás nélküli munkanap esik a hétre, akkor is csak a 26 óra feletti helyettesítés számít bele abba a bizonyos 30 napba, amely felett már fizetni kell a helyettesítésekért? Nem kell ilyen esetekben arányosan csökkentve számítani a heti kötött munkaidőt, tehát nem max. 26-ban meghatározni? Az iskolavezetés szerint nem. :( Szerintem ez olyan, mintha ledolgoztatnák velünk pl.a szabadságot. Pl. egy nap a héten nem tartottam órákat, mert osztálykiránduláson voltam. Ezen a napon lett volna 4 órám, de mivel nem tartottam meg, azon a héten csak 22 órám volt, 4 óra helyettesítést is kiírhatnak, ami 26 óra alatt van, tehát nem is számít helyettesítésnek. Az összevont helyettesítések pedig egyáltalán nem számítanak nálunk helyettesítésnek. Rendben van ez így?Nagy a káosz. Senki nem tud semmit.Válaszát előre is köszönöm

--
  Eleonóra

Kedves OFOE!

Nagyon szépen köszönöm a válaszukat! :-)

Üdvözlettel: Németh Eleonóra

--
  ofoe

Kedves Eleonóra! Kicsit bonyolult a helyzeted mert a pedagógus munkaköröd alapján jár Neked a 21 munkanap alapszabadság, és a 25 munkanap pótszabadság. Az ápoló munkakör alapján viszont évi 21 munkanap alapszabadság és a Kjt. 57. § (1) bekezdése szerint a fizetési fokozatoddal egyenlő számú munkanap pótszabadság illet meg. Ugyanis a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek c)pontja alapján a kollégiumi ápoló munkakörben dolgozóknak nem jár az évi 25
munkanap pótszabadság, erre ["c) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök közül a pedagógiai asszisztens,szabadidő-szervező, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, pedagógiai
felügyelő, gyógypedagógiai asszisztens, pszichopedagógus, gyógytornász,munkakörben foglalkoztatottak jogosultak. (A válaszadásban a PDSZ jogi szakértője volt segítségünkre.)

--
  ofoe

Kedves Krisztina! Nagyon nehéz a konkrét helyzet pontos ismerete nélkül érdemi tanácsot adni, de megpróbálom. Az első lépés valóban átgondolni azt, hogy Te magad mennyiben vagy felelős az adott problémáért. A figyelmeztetőkkel, intőkkel csak a saját feszültségedet oldod némileg, eredményt nem tudsz elérni. Gondold át, hogy melyik ponton romlott el a kapcsolat az adott csoporttal, eleve így fogadtak, vagy menetközben történt valami. Az a soraidból kiderül, hogy nincs köztetek bizalmi kapcsolat, tehát kommunikáció helyett hadakoztok. Időt kellene szánni arra, hogy a problémát tisztázzátok, megállapodásra jussatok a közös megoldás módjában. Ennek vannak különböző technikái. Fontos, hogy ne személyes sértésként kezeld az ügyet, hanem közös megoldandó problémaként. Nem ördögtől való, amit a kollégáid tanácsolnak, hogy fordulj pszichológushoz, aki segíthet azon, hogy a Benned való görcsöt fel tudd oldani. Amíg Te magad nem jutsz túl ezen a görcsön, nem tudod kézbe venni az ügyeket. Ezek a diákok már nem kamaszok, fiatal felnőttek, nekik is fontos, hogy eljussanak az érettségiig, és matematikából is elérjenek egy bizonyos szintet. Ez lehet az a közös ügy, amin együttesen és nem egymás ellenében kellene dolgoznotok. Szívesen levelezek erről Veled privátban is, ha akarod, de nem minden részlet tartozik a nyilvánosságra. Jelezd, ha ezt szeretnéd. Üdvözlettel Szekszárdi Juli

--
  László Krisztina

Kedves OFOE!
Nem tudom mennyire válaszolható meg a kérdésem. Egy középiskolában tanítok, heti 27 órában matematikát, 8 érettségis csoportnak. (Plusz a korrepetálások, plusz a helyettesítések.) Nagyon szeretem a diákjaimat, de mint mindenhol, ahol emberek vannak, előfordulnak konfliktusok. A kb 110 diákból, akiket két éve tanítok, van kb 15, akik állandóan csak a hibát keresik a munkámban, agresszíven és lekezelően bánnak velem, sokszor megaláznak a csoport egésze előtt. Amikor esetleg szaktanári figyelmeztetést adok nekik, akkor hangosan kiröhögnek, hogy az ő szüleiket ez nem érdekli. (Ezek a diákok már 17-19 évesek, mivel a nyelvi tagozat nulladik évfolyama egy évvel megnöveli a középiskolai tanévek számát.) Semmivel nem tudom őket sem motiválni, sem fegyelmezni, tönkre teszik az óráimat.) Hiába fordultam az osztályfőnökökhöz segítségért, mind ők, mind az igazgató-helyettes és a munkaközösség vezető szerint, ez az én hibám, azért viselkednek így velem, mert ez "belőlem jön". Közben az iskolából folyamatosan mennek el a tanárok, és hiába keresett a szakom, (angol-matek) úgy érzem, hogy nem becsülik meg a munkámat. Hiába az a kb 90 diák aki jól teljesít, (nem egy dícséretes 5-ös is van, és emelt matematika érettségi előkészítő csoportok is), hiába a rengeteg dolgozat, számonkérés, ingyen korrepetálás, rendszeres, hogy káromkodva, csapkodva, üvöltözve csapják az asztalomra a kijavított dolgozatot, mert az nem négyes, hanem csak hármas. És közben a vezetőség, az osztályfőnökök és a munkaközösség vezető szerint is, nekem kell változtatnom, pszichológushoz mennem, mert engem nem lehet elviselni. Meg kell jegyezzem, ezek az emberek 25-30 éve vannak ebben az iskolában. Ez a matematika státusz, amit én megkaptam 2 éve, egy előző iskolavezetéstől, már nagyon régóta, úgymond, "forgó hely" volt, mert - más tanárok elmondása szerint - mindig "volt valami probléma a matek tanárokkal". Minden más matematika tanár az iskolában, már 10-20-30 éve itt tanít.
Nem igazán tudom, mit kezdhetnék a problémával. Tudnának esetleg tanácsot adni?
Köszönettel: Krisztina

--
Üzenő Kommentek   RSS
Utolsó 10 hozzászólás:

[Trencsényi Laci:] Nóri, újabb terminológiai vita köztünk. Ha elfogadod a tehetséggondozás és felzárkóztatás dichotómiáját (ahogyan az oktatáspolitika és a rosszul szocializált pedagóguselit gondolja), akkor elfogadod a szelekciós funkciót. Vagyis: Van, akinek tehetséggondozás jár (a konfidens […]
Az arányvesztés béklyójában »

--

[Bea:] Ezt el kellene lesni a színészek képzéséből. Régóta mondom :) Örülök, hogy a hallgatók is igényelnék.
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[vik:] Az egyetemi szinten valóban addig működhetett jól az "oktatás", amíg a tanárok és diákok "szintje" nem különült el a munkát illetően. Hiszen egyetemnek is azért nevezik (ma már hiába), mert a tanárok és diákok egyetemességén alapult, ahol a munka-tanulás […]
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[csilla:] nem provokálni szeretnék, de van olyan szakember, aki a gondolataimat olvassa, és tud számomra, olyan elméleti útmutatást adni, hogy hogyan gondozzak egy ma már 15 éves, abuzált, anyaszerepben lévő lánykamaszt! ezek a gyermekek nem kis számban kerülnek be a gyermekvédelmi […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] 2014. márciusában láttam ezt a filmet! Ma a Máltai Szeretet szolgálat működteti! nincs információm róla!https://index.hu/video/2011/08/29/tiszabo_s1e1/ https://index.indavideo.hu/video/Ha_nincs_iskola_elveszett_a_falu_1 Eltelt hét év! Ezen gyermekek, egy része, szavazóképes […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] borderline, hospitalizáció kamaszkorban! ha nem segítünk a családokon, mint ahogy Nóri teszi, 10 év múlva a társadalom gerincét sok-sok településen a ma gyermekei képviselik majd a felnőtt lakosságot! ha kiemeljük őket családjukból és átexportáljuk más településekre, […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Csilla:] Még mindig rágom minden szavát!Én ott vagyok, ahol ő nem! szakellátás a gyermekvédelemben, de voltam alapellátásban is! Voltam óvoda vezető is! Drága Ax! kérdeztem tőled! Mi ez? Kaptam rá választ! Látjátok Ti ezt? Láttátok ti ezt!? elviszlek benneteket! nem Nórihoz! máshová! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] Amikor először tettem javaslatot arra, hogy emeljünk ki gyerekeket családjukból, nem haboztam!Fájt, mert tudtam, benn ragadnak a rendszerben, sejtettem az abúzust! de láttam magam körül a tehetetlen környezetet is : védőnő, óvoda, iskola, aktív és passzív szociális eszközök! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Juli:] Kedves Péter! A "t. szerző" nagyon is jól ismeri a magyar valóságot, a hátrányos helyzetű térségek problémáit. Vajon kit lehet komolyan venni, és kit nem? Arra kérném, hogy mielőtt Ritók Nóráról azt állítja, hogy "íróasztal mögül okítja a kollégáit", […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Péter:] „Hatszáz évig nem akartak beilleszkedni, miért pont most akarnának?” „Ugyan már! Ismerek olyanokat, akik ki tudtak emelkedni. A többi miért nem akar?” Ezek a mondatok nem tekinthetők előítéletnek, inkább ténymegállapításnak. Kétségtelen tény, hogy nem kevés azoknak a […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--
OFOE (2001–2019) | Rólunk | Dokumentumok | Impresszum | Kapcsolat | RSS | Partnerek