OFOE a Facebook-on
Nyomtatóbarát változat Link küldése
2008. szeptember 18.
» Hozzászólások (21)

Hivatalos tájékoztatás a VII. Nevelésügyi Kongresszusról

Mivel VII. Nevelésügyi Kongresszus a pedagógus szakma jeles eseménye volt, úgy véljük, akkor is oda kell figyelnünk rá, ha egyesületünk végül érdemben nem vett részt sem az előkészítésben, sem a lebonyolításban. A virtuális kongresszusunkat ugyan eredetileg valódi kísérőrendezvénynek szántuk, és nem rajtunk múlt, hogy végül szinte teljesen külön vált az országos jelentőségűnek szánt eseménytől.

A rendezvényre az OFOE delegálta egyik elnökségi tagját, akinek a beszámolója közvetlenül a kongresszust követőn megjelent a honlapunkon.

Most hírt adunk a kongresszus szervezőinek első hivatalos tájékoztatásáról.

MTV Fogadóóra, szeptember 13.

Az adás tartalmának rövid ismertetését azért tartom lényegesnek, mert nem mindegy, hogy a szervezők az első társadalmi nyilvánosságnak szóló megnyilatkozásban mely gondolatokat tartották kiemelésre érdemesnek.

A kongresszus az oktatás valós világával és a hazai helyzet nemzetközi kontextusban történő értékelésével, valamint a fejlesztési tendenciákkal foglalkozott. Célja az oktatás és a társadalom párbeszédének létrehozása volt annak tudatában, hogy az élethosszig tartó tanulás ma már általánosan érvényes elvárás.

Dr. Benedek András, a szervezőbizottság elnöke szerint az oktatás kérdése ma már nem csak az iskola belső világának szereplőit érinti, nem csak ők figyelik olykor aggodalommal annak alakulását, hanem az egészen kicsi gyermekektől át a felnőttekig (tanulóként, szülőként, a felnőttképzés részeseként) szinte mindenki kapcsolatba kerül vele. Ilyen értelemben tehát az oktatás valóban közügynek tekinthető.

Dr. Nyíry Kristóf hangsúlyozta, hogy a tanulás világa napjainkra drámaian kitágult, nem szorítható be az iskolák, a tanórák, a tankönyvek hagyományos keretei közé, hiszen a mai mobilvilágban a világ tudásának kincsesházához bárki hozzájuthat. A gyerekek számára általában nem jelent problémát a digitális kultúra lehetőségeinek kihasználása. A pedagógia dolga, hogy a változások közepette meg tudja őrizni a könyvkultúra maradandó értékeit. A pedagógusoknak tehát megkerülhetetlen feladata kreatív módon foglalkozni a digitális kultúrával.

Dr. Halász Gábor arról beszélt, hogy világszerte kutatják az eredményes iskolarendszerek titkát, hazánk felelős szakembereinek is intenzíven kell gondolkodniuk azon, hogy miként tehető eredményesebbé a hazai oktatás. A közoktatás eredményessé tételéhez szükség van a humán erőforrások jobb kihasználására, a korszerű tudásmenedzsment létrehozására, a pedagógusok adaptivitására, természetesen a kiszámíthatóság és a stabilitás megőrzésével. Halaszthatatlan az iskolák fizikai környezetének átalakítása, az épületek rekonstrukciója, ami várhatóan magával hozza a korszerű tanulásszervezési módok terjedését.

Egy tanárjelölt szóvá tette, hogy miközben a jövendő pedagógusoktól elvárják, hogy korunk kihívásaihoz alkalmazkodva tegyék majd a dolgukat, az egyetemeken általában elavult, frontális módszerekkel oktatják őket. Egy óvodapedagógus azt a gondot vetette fel, hogy az óvó- és a tanítóképzés a bolognai rendszerben zsákutcának bizonyul, mivel az itt tanulók kreditszáma nem elegendő ahhoz, hogy a mesterképzésbe bekapcsolódjanak.

(Az adás felvétele megtekinthető az MTV videótárában.)

A VII. Nevelésügyi Kongresszus ajánlásai

A Nevelésügyi Kongresszus honlapján olvashatók az ott két napon át működő nyolc szekció ajánlásai. Mi ezekből a kongresszus szerkesztőbizottsága által kiemelt gondolatokat közöljük.

1. Minden korosztály számára biztosítani kell a tudáshoz, a kultúrához való folyamatos hozzáférés lehetőségét.

2. Helyre kell állítani a bizalmat a család és az oktatási intézmények között, hiszen csak együtt képesek a nevelésre. Az intézményes nevelés és oktatás sikerességét a családdal való aktív kommunikáció garantálhatja.

3. Támogatni kell az intézményi és a családi napközi szerepének megerősítését, megőrizve azok sajátos funkcióit. Szükségesnek látjuk a gyerekek számára esélyt biztosító napközis nevelési programok személyi, tárgyi és finanszírozási feltételeinek megteremtését. A napközis nevelés programja kerüljön bele a helyi pedagógiai programokba.

4. Ki kell munkálni egy – politikai és társadalmi konszenzuson alapuló – hosszú távú nevelésügyi politikát, amely az aktuális pártpolitikai érdekektől függetlenül, képes biztosítani az egységes, következetes reformfolyamatot.

5. Az oktatásirányítás rendelkezzen széles körben megvitatott, kidolgozott fejlesztési stratégiával.

6. A stratégiaalkotók építsenek a kutatások eredményeire, a stratégiaalkotást és -megvalósítást előzze meg és kövesse hatásvizsgálat.

7. A területi és helyi szinten megvalósuló közoktatási feladatellátási, tervezési rendszerben a közreműködő szervezetek kötelező együttműködését biztosítani kell.

8. Intézményi társulások létrehozásakor, intézmény-összevonások esetén legyen követelmény a korszerű és koherens pedagógiai szakmai tevékenység kialakítása, minden tanuló számára az optimális fejlesztés feltételeinek, tanulási útjainak megteremtése.

9. A sajátos nevelési igényű, fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek életpálya-építését segítő, átfogó tevékenységrendszer alakuljon ki, amely minden életkori szakaszban és élethelyzetben támogatni, orientálni tudja a rászoruló egyént a megfelelő nevelési, oktatási, képzési és foglalkoztatási lehetőségek felé.

10. A más szakmákat választók képzésének és továbbképzésének is legyen része az, hogy miként kell segíteni a fogyatékkal és részképesség-zavarokkal élők munkahelyi és társadalmi beilleszkedését.

11. Szükséges a közoktatás finanszírozási rendszerének – lehetőség szerinti – egyszerűsítése, legalább középtávon kiszámíthatóvá és stabillá tétele az önkormányzatiság elvének tiszteletben tartása mellett.

12. A jövőben történjen meg az országos és a helyi-intézményi fejlesztési programok megvalósításának értékelése, eredményeinek lehetőség szerinti felhasználása, elterjesztése, a jó gyakorlatok hozzáférhetővé tétele.

13. A külső értékelés, az intézményi önértékelés és minőségbiztosítás széttagoltságát meg kell szüntetni, és egységes folyamatba szervezni, hiszen valamennyi feladata a fejlesztés.

14. Meg kell alkotni a kompetenciamérés országos stratégiáját. Nem szabad, hogy működésében keveredjenek az országos és iskolai funkciók, a fejlesztéstámogatás és az elszámoltatás.

  • Ki kell dolgozni az egyéni és társas kompetenciák értékelésének módszertanát, és megteremteni alkalmazásuk lehetőségét.
  • Ki kell dolgozni és alkalmazni a hozzáadott pedagógiai érték kimutatására alkalmas megbízható eljárást.

15. A közoktatás fejlesztéséhez szükséges tudásháttér megteremtése sürgető feladat. A neveléstudományi kutatások finanszírozása tegye lehetővé a hosszú távú programok megvalósítását.

16. A jelentős nemzeti és uniós erőforrásokat lekötő innovációkat össze kell hangolni, célszerű a párhuzamos fejlesztéseket elkerülni; eredményeiket a terveknek megfelelően kell hasznosítani.

17. A jelentős nemzeti és uniós erőforrásokat lekötő programok lezárását kövesse nyilvános elszámolás és hatásuk, hasznosulásuk nyomon követése, elemzése és visszacsatolása a rendszerbe, a fenntarthatóság érdekében is.

18. Az élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése érdekében – a tanítás, tanulás minden intézményi szintjén – építeni kell, illetve el kell ismerni azokat a tudásokat, amelyeket az egyén non-formális vagy informális keretek között szerez meg.

19. A sokszínűvé váló tanulási térben szükséges az intézményen belüli és intézmények közötti egymástól tanulás (horizontális tanulás) formáinak és feltételrendszerének kialakítása, megteremtése. Ez jelentse – egyebek között – a jó gyakorlatok megismerésének és elterjesztésének ösztönzését is.

20. Az egyéni sajátosságokra építő tanulásszervezés vezet el a kölcsönösen motivált, bizalmon alapuló, eredményes tanításhoz/tanuláshoz. Ennek alapjai a változatos, rugalmas tanulásszervezés, a gazdag módszertani repertoár. Ez a feltétele annak, hogy a tanulás élmény legyen, és a motiváció belsővé váljék.

21. Ösztönözni és támogatni kell a közoktatás és a felsőoktatás együttműködését, partneri viszonyának kialakulását. Különösen a bolognai rendszerben megújított, gyakorlatorientált pedagógusképzés céljainak elérése érdekében biztosítani kell

  • a közoktatási intézmények szakmailag, jogilag és financiálisan szabályozott közreműködését;
  • gondoskodni kell a gyakorlati terep életszerűségéről, a közoktatási intézmények érdekeltségéről és a felsőoktatás töretlen felelősségéről;
  • az optimális megoldásokat célszerű modellkísérletek útján keresni.

22. Meg kell teremteni azokat a feltételeket, melyek vonzóvá teszik a pedagógus pályát annak érdekében, hogy azt a legkiválóbbak válasszák, és azon meg is maradjanak. Ez ma a magyar közoktatás kulcskérdése.

23. A pedagógusok minőségi munkájának egyik feltételét a megfelelő munkahelyi körülmények jelentik. Ehhez elengedhetetlen számukra – intézményes keretek között – mentálhigiénés szolgáltatásokat biztosítani.

24. Elengedhetetlen a pedagóguskompetenciák szintjeinek, sztenderdjeinek differenciált kidolgozása a köz- és felsőoktatás együttműködésében.
Ezek szolgálják

  • a pedagógusképzés és -továbbképzés szerves egységét,
  • a pedagógusértékelés rendszerének kialakítását,
  • a pedagógus szakmai előmenetel rendszerének megalapozását.

25. Szükséges a pedagógusok kompetenciáinak folyamatos továbbfejlesztése, gazdagítása (művészeti, érzelmi, idegen nyelvi, szabadidős és gyermekvédelmi területen).

26. A pedagógus-továbbképzés jelenlegi minőségének javítása érdekében a továbbképzési programokba garanciális elemeket kell beépíteni.

27. A belső minőségbiztosítási rendszer működtetésén túlmenően szükséges a továbbképzések hatékonyságának folyamatos vizsgálatára. Elengedhetetlen az uniós támogatásokkal folyó és az egyéb továbbképzések kínálatának összehangolása.

28. Szükség van a közoktatási vezetőképzés tartalmának megújítására, különös tekintettel az átalakuló intézményrendszer működtetéséhez kapcsolódó új igényekre.

29. Az írott és elektronikus médiában nagyobb és szakmailag megalapozott nyilvánosságot szükséges biztosítani a nevelési-oktatási kérdéseknek mind az oktatás és a pedagógusok presztízsének emelése, mind az értő és támogató társadalmi nyilvánosság formálása érdekében.

SzJ

--

 » Kommentálom
 Kommentálom «
Várjon...

A hozzászólások megengedett tartalmával kapcsolatban lásd kommentelési irányelveinket.

Hozzászólások

terepmunkás | 2008. október 12.
Nagyon gyorsak vagytok, én még csak most kezdtem el böngészni a feltett anyagok között.A szekciók ajánlásai sajnos tényleg nem tartalmaznak több konkrétumot, mint a korábbi összefoglaló. De aki keres -talál : Pályaalkalmassági szükségessége...legalább leírták.
Szekszárdi Juli | 2008. október 12.
Az ebben a gyönyörű, hogy mentséget, kibúvót mindig lehet találni. Pedig erre a hozzáállásra még a globális gazdasági válság begyűrűzése sem lehet mentség. Ha a maga helyén mindenki tenné a dolgát, akkor nem tartanánk itt. És akkor sem, ha azokon a helyeken, ahol felelős döntéseket kell hozni, hatékony és színvonalas szakmai munkát végezni, olyanok ülnének, akik valóban értenek ahhoz, amit tesznek, és nem csupán a saját pozíciójuk biztosítása és a minél nagyobb hatalom, minél több pénz megszerzése érdekelné őket. Nyugodtan tehetik, hiszen mint látjuk, ez valóban egy következmények nélküli ország. És ennek valamennyien isszuk a levét.
meseszép | 2008. október 12.
most globális válság van, nem érnek rá a gyerekre figyelni. aztán meg választás lesz, azért nem érnek rá. aztán meg... ami nem fontos, arra soha nem érnek rá.
ez van.
de azért nem veretném meg magam, hogy bekerüljek a hírekbe :) amíg lokális a problémánk, a kutyát sem érdekli. majd, ha begyűrűzik... (már most globális, csak még a homok alatt nem szúr szemet.)
Szekszárdi Juli | 2008. október 12.
Ezen a NÜK-ön én is pontosan ezért rágódom ennyit, mert valóságos "dezsavű" érzésem van. Éppen elég öreg vagyok ahhoz, hogy pontosan emlékezzem a néhány évtizeddel korábbi időszak hangulatára.
Ránézek, kimondottan mazochista hajlamokkal az nk7.hu honlapra, ahol például az szerepel: hogy "Élénk érdeklődés kíséri a kongresszust". A csatolt megnyilvánulások közül egyedül a mi Sulifonunk bizonyára véletlenül odaemelt blogrészlete tartalmaz némi színt, pontosan Takács Gézát, különben csupa üres, kincstári szöveg.
Az előadások Power Point formátumban olvashatók ugyanott, s ilyen módon még az esetleg tartalmasak sem mondanak semmit a jámbor olvasónak.
Szegény Trencsényi a Népszabadság egy olvasói levelében szemére hányja "újságíró barátainak", hogy nem találták elég érdekesnek a rendezvényt, ergo nem írtak róla. Tehát az egész elveszett a ködben, a kutya sem törődik vele, még csak egy jó botrány sem tud kerekedni ebből az oltári nagy égésből.
Persze minket is agyon hallgatnak, és mintha csak virtuálisan zajlana valami kis pedagógiai közélet. Az Achs cikk minden normális országban komoly hullámokat vetne, itt csak úgy magunk között morgolódunk az ott olvasható gondokon. Feltette Karcsi ugyanezt a NÜK honlapra is – teljes visszhangtalanság.
Már kaptunk olyan tanácsot (nem is akárkitől), hogy egy betöréses lopással esetleg magunkra irányíthatnánk némi figyelmet, legalább beszélnének rólunk, az ügyeinkről, amelyek nem is csak a mi ügyeink.
Ki kell találnunk valamit, hogy végképp ne ragadjunk bele a mocsárba. Engem nyomaszt ez a csend...
L.Ritók Nóra | 2008. szeptember 26.
Sziasztok!
Bocs, kicsit kimaradtam, nem voltam gépközelben. Most elolvastam ezt a valamit. Nekem ez olyan vicces! Persze csak kínomban nevetek. Olyan érzésem van, mint amikor valamelyik államtitkárunk, vagy a miniszterünk tart valahol egy ünnepi beszédet, tanévnyitót, köszöntőt bármit, és én már előre, a beszéde előtt, halkan el tudom modnai mindazt a frázishalmazt amit utána a mikrofonba mondva hallhatunk. Általában jól szórakoznak, akik körülöttem állnak. Vagy amikor a Köznevelést olvasom. Az is olyan szép, olyan jó képet fest, hogy szinte könnybelábad a szemem, minden szám után, hogy ebben az országban minden olyan gyönyörű, tele vagyunk sikeres iskolákkal, boldog gyerekekkel, fantasztikus programokkal, fejlődő közoktatással.... Nektek nincs ilyen érzésetek ezt az újságot olvasva? Úgyhogy bocsánat: csak iróniával tudom szemlélni ezt a listát. Megkérdőjelezi bennem az egész konferencia értelmét. De ha szépen megkérnek, én, mint korosodó pedagógus, tudok ám még ilyeneket írni....Mert egy csomó frázis még kimaradt! (Pl. az oktatás állami irányításával kapcsolatban.)
Kádár Judit | 2008. szeptember 26. | judit48[kukac]gmail[pont]com
Bocsánat, egy rövid "saját élmény". Ma hat órán keresztül esetmegbeszéltünk nyolc Montessori tanárral (óvónővel). Nagyon jó volt. Végül egész rendesen megoldottuk egy hatéves gyerek gondját, legalábbis rendesen kitaláltuk, mit és hogyan kéne megoldani. Kivel, kikkel, honnan hova.

A kongresszusi ajánlások pont olyanok, mint a kongresszusi ajánlások szoktak lenni. Rendes kongresszusok nem ajánlanak, inkább megjelentetnek egy kötetet emlékeztetőnek. Az ajánlós kongresszusok olyan emeszempés ügyek - de talán igazságtalan vagyok.

Egyébként egy jó hónapja folyton azt érzem, hogy tiszta sztálinizmus, ami körülvesz. Egy tök hivatalos (nagyon trendi mód megszerkesztett)esélyegyenlőségi programtervben (asszem az OKM honlapról töltöttem le) olyat olvastam, hogy Biszku Béla is megnyalná tőle a tíz ujját. Táblázatos formában problémákat ismertettek és nem kíméltek meg a következő oszlop részeként bekasírozott "megoldás"-tól sem (a Központi Bizottság ajánlásával). Csak egy gyöngyszem:

Probléma: Egy körzetben, kerületben, városban, faluban... 7% fölé emelkedik a gyógypedagógiai ellátásra szorulók száma. (Ez a bűvös uniós határ, fölötte elveszik a gittet, bedobnak a karcerbe, kicsuknak a rendes emberek klubjából...). Mi a teendő? (Sto gyéláty?)

Szó szerint idézem: "Soron kívüli szakértői felülvizsgálat".

No comment.

Szekszárdi Juli | 2008. szeptember 21.
Kedves Petra! Senki sem beszél senkihez, közhelyek puffognak. Mivel egy igazi kongresszusnak állásfoglalással, ajánlással illik zárulnia, ez a feladat is ki lett pipálva. Formálisan tehát minden rendben, csak a tartalom sántít, pontosabban hiányzik. A lecsupaszított mondatokból valóban alőbukkan, igen általános szinten egy marék valós probléma, de hát ezeknek a banalitásoknak a leírásáért kár volt kongresszust összehívni.
Egy adalék a problémafánkhoz: a pedagógia mint szakma kis hazánkban pillanatnyilag nem létezik.
hanger | 2008. szeptember 21. | gergely[kukac]hanczar[pont]hu
tökjó, hogy csináltál belőle egy listát. szerintem hasznos lesz, mert azért csak fel van benne sorolva egy marék probléma. amit szinte észre sem lehetett venni a körmondatokká dagályosított máztól.

nem cincálok én már senkit... csak úgy tűnik, hogy volt bennem egy magam számára is rejtett és meglepő elvárás a kongresszussal szemben. különben nem idegesíettem volna fel magam. elvártam, hogy bármilyenek is legyenek, azért csak mondanak valami újszerű gondolatot. legalább egyet. persze most azon kéne elgondolkodnom, hogy miért volt bennem ilyen elvárás. mert az az igazán érdekes kérdés. és akkor persze máris adtak gondolkodnivalót végülis.
petra | 2008. szeptember 20.
Apropó nyelv. Csak összehasonlításképpen, nézzétek meg a VI. Nevelésügyi Kongresszus ajánlásait itt: http://nk7.hu/nk7/nk7.head.page?nodeid=51
Nagyon tanulságos a két nyelvezet közötti különbség. Ott ilyen fordulatok vannak: "A kongresszus felhívja az egész társadalom figyelmét arra, hogy...", vagy "A kongresszus felszólítja az oktatásért felelős kormányzati szerveket és az önkormányzatokat, hogy..." na és például "A kongresszus legalább ilyen súllyal fordul a pedagógusokhoz, arra kérve Őket, hogy...". No most ehhez képest valaki el tudja nekem árulni, hogy a fent olvasható 29 pontban ki beszél és kihez?
meseszép | 2008. szeptember 19.
muszáj értelmeznem ezeket a gyönyörű körmondatokat. (problémafának ez se semmi.)
1.aki akar, tanulhasson.
2.együtt a gyerekért.
3.a napközis ellátás pótolja a családi nevelés hiányosságait.
4.el a politikával a neveléstől!
5.aki csinálja, azt kérdezzék!
6.mire a kutatás, ha nem hasznosítják?
7.mindenki tegye a dolgát! minden szinten!
8.minden döntés a gyermek érdekét szolgálja.
9.mindenki képességei szerint, mindenki igénye szerint. (hol is hallottam én ezt már?)
10.együtt élünk. mindenkivel.
11.a pénzt oda, ahol a munka folyik.
12.ami jó, azt tegyük közkinccsé. és becsüljük is meg.
13.értsük, amit csinálnunk kell.
14.ne sikkadjon el a lényeg.
15.ne elefántcsont-tornyot.
16.eu-s pénz nem elherdálni.
17.felelősséggel gazdálkodni.
18.a tudás - az tudás.
19.nem minden a papír.(aki tudja, csinálja,...)
20.majd ha a szellem napvilága...
21.ki az életbe!
22.NE AZ ELHIVATOTTSÁGOMRA, LELKIISMERETEMRE HIVATKOZZANAK!!
23.tisztességes munkakörülményeket.
24.működjön a piac.
25.legyünk polihisztorok.
26.szakértőket a placcra.
27.ne csak a papírnak adminisztráljunk.
28.rátermett emberek az élre.
19.nyerjük meg a médiát.
hanger, cincálhatsz. :)
hanger | 2008. szeptember 19. | gergely[kukac]hanczar[pont]hu
megint beleolvastam. én hülye. a 27-est elmagyarázná nekem valaki? fennakadt a szemantikai interpreteremen ez a szar. erről jut eszembe: nem lehetne uniós pénzeken fogalmazni tanítani hazánk nagyjait? ha már a magyar is hivatalos nyelve az EU-nak, akár lehetne, hogy nálunk többen beszéljék és írják ezt a nyelvet.
Szekszárdi Juli | 2008. szeptember 19.
Kedves Gergely, engem már az ifjúság sem ment fel, de sajnos Hozzád hasonlóan én is gutaütés közeli állapotba kerülök az egész kongresszus ügy kapcsán. Csekély vigasz, hogy ennek az egész dolognak nincs semmi súlya, alig van nyilvánossága, szinte senki sem figyel rá. Pedig egy működő országban még botrány is lehetett volna abból, ami ott történt, pontosabban nem történt.
Minél inkább így van, annál jobban tudok örülni annak, hogy itt ilyen jó csapat verődött össze. Hátha együtt tudunk még kezdeni valamit ezzel az elfuserált világgal. Bízom abban, hogy sikerül kirángatnunk sajátmagunkat a mocsárból anélkül, hogy a hajunk a kezünkben maradna. Már csak azért is, mert rusnyán festenénk kopaszon!
hanger | 2008. szeptember 19. | gergely[kukac]hanczar[pont]hu
elnézést, nem bírok kiszállni. az ötös pontot hogy értik??? legszívesebben szétverném a fején az ötös pontot annak, aki leírta. amikor pont ők zártak ki minket a kongresszusról!
hanger | 2008. szeptember 19. | gergely[kukac]hanczar[pont]hu
megint beleolvastam. egyre idegesebb vagyok. szégyellem magam helyettük. tessék mutatni nekem egy olyan bekezdést, ami újszerűleg hat. komolyan, haegy kicsivel jobban ráérnék, kikeresném az 1800-as évek végén megjelenő pedagógiai folyóiratokból ezeket a bekezdéseket sorra.

16-os: köszönöm szépen. ez fantasztikus ötlet! megkönnyíették az életem! hogy jó lenne elkerülni a párhuzamos fejlesztéseket? hogy ez nekem miért nem jutott magamtól eszembe? mostantól istibizi figyelek rá. köszönet a fantasztikus géniuszoknak. nem hiába ültek ott annyian négy napig!

hazánk pedagógiai elitje ezt a javaslatlistát tudta előállítani???? ezért napokat töltöttek valahol értelmes emberek? és a 29. pontban van pofájuk azt írni, hogy "szakmailag megalapozptt nyilvánosság", miközben ők ezt a szemetet tudják az arcomba tolni. én azt hiszem kiszállok. ez így esélytelen. még megcsinálom a problémafát, meg megnézem a megoldásfát. de azt hiszem, ennek nincs értelme. ez még javában a középkor.

bocsánat, hogy felbosszantottam magam.
hanger | 2008. szeptember 19. | gergely[kukac]hanczar[pont]hu
ezek nem akarnak semmit sem csinálni. most van 29 pont. mire? most ezeket rakják sorrendbe és valósítják meg? mi köze ennek a kongresszushoz? enélkül nem tudták ezeket a problémákat? a legtöbb ajánlás oly komolytalan, hogy szerintem kár vele foglalkozni. én harmincadiknak odatenném: "és kedves igazgatóbácsik, tessék tutijófej tanárnéniket felvenni az alsó tagozatos kisgyerkőcöknek, mer az bazi fontos."

ezek nem társadalmi vitát szeretnének, ezek nem javaslatokat kérnek, ezek nem akarnak semmit csinálni. ezek a javaslatok tökéletesen strukturálatlanok, parttalanok, ráadásul megfelelő erőforrás hozzárendelése nélkül kivitelezhetetlenek. fene megette, ha bármelyik tanárjelölt csoportommal ne tudtam volna fél év alatt jobb javaslatlistát összeállítani.

szerintem kár ezzel az egésszel foglalkozni. döglött puffogás, szép szavak. tartsák meg maguknak.

nincs is kedvem végigolvasni. bár most egy kicsit belenéztem találomra. a 25ös meglepett. ezek tényleg ennyire hülyének néznek engem? van pofájuk ezt leírni mint ajánlás? miért nem írják még oda, hogy az is fontos, hogy a tanár óra alatt ne köpjön a földre? ezek voltak a kongresszus eredményei? rájöttek, hogy fontos, hogy a tanár fejlődjék? és ezt most elmondják nekünk, akik mit sem sejtettünk erről idáig? remélem nem támogatták az én adómból ezt a rendezvényt.
Szekszárdi Júlia | 2008. szeptember 19.
Kedves Terepmunkás, Neked van igazad. Próbáljunk akkor kérdéseket megfogalmazni a felsorolt pontokhoz. Meseszép már fel is tette a kérdését a 23. ponthoz, és itt a felajánlás a 2.3. és 9. ponthoz. Próbálkozzunk vele, hiszen valóban építeni szeretnénk. Talán kapunk választ, és akkor mégis mozdultunk, legalább egy tapodtat.
terepmunkás | 2008. szeptember 18.
Sztem nem kellene. A dolog önmagáért beszél...Helyette pl. lehetne az egyes pontokhoz néhány kérdést megfogalmazni...ötleteket írni, megszólítva és nem megsértve a talán még arctalannak tűnő szerkesztőbizottságot.Mert hogy építeni jöttünk ..ugye? Én már kinéztem magamnak a 2-3-9 pontot.
Szekszárdi Juli | 2008. szeptember 18.
Látogassatok el az nk7.hu honlap fórumára, ahol gyűlnek a tapasztalatok a kongresszusról, ami ezek szerint valami csodálatos, impozáns,reprezentatív esemény élményét nyújtotta, s aki ott volt nyilván a paradicsomban érezte magát. Csak azért nem szólt, és nem szól most sem nyíltan és őszintén, mert a meghatottságtól elakadt a szava. Achs Karcsi próbálja ugyan mondani, hogy ő neki konkrét gondjai voltak és vannak (mint az agresszióval foglalkozó kerekasztal résztvevőjének), de ez ott a világon senkit nem látszik érdekelni. Csak úgy ömlenek a döglött szövegek...
Ami meg a "szerkesztőbizottságot" illeti, az a híreim szerint azért alakult, mert a szekciók által megfogalmazott ajánlások olyan sebtiben készültek, hogy eredeti formájukban használhatatlannak bizonyultak. Már megint fikázom azt a szegény kongresszust, de hát mit tegyek, ha egyszer ilyen volt?
meseszép | 2008. szeptember 18.
"kell... szükséges.... legyen..."
ez most kívánságlista? ablakba? kiscipőbe?
állásfoglalásnak sok, cselekvési tervnek kevés.
ez nagyon tetszik:
"23. A pedagógusok minőségi munkájának egyik feltételét a megfelelő munkahelyi körülmények jelentik. Ehhez elengedhetetlen számukra – intézményes keretek között – mentálhigiénés szolgáltatásokat biztosítani."
hogyan tetszenek képzelni? kapok külön pszichiátert? mert időnként már arra szorulok.
zoldbeka | 2008. szeptember 18. | leinerk[kukac]freemail[pont]hu
Ha a kulcskérdés a pedagógusok pályán tartása, akkor vajon mik azok a feltételek, amelyekkel ezt kívánják szolgálni? Ebben milyen egyetértésre jutott a NÜK? Merthogy erről semmit nem hallani, hacsak nem az Új tudás programra utalnak! Ha igen, akkor ez elég "soványka"! Kolléganőm többségi iskolában adott egy hete házi feladatként 3 mondat másolását felső tagozaton. A mai napig nincs kész, gyerkőc közölte, márpedig ő nem ír. Kolléganő távozást fontolgat,mert irodalom helyett fontosabb a körömlakk, a büfé a szünetben és a nemtudommilyen zene "amcsiból". Hogyan lehet a pályán tartani?
Egyúttal ajánlom olvasásra a pályát elhagyókat:
http://tani_tani.blogter.hu/?post_id=292420
http://ladyofshalott.freeblog.hu/archives/2008/09/14/Te_is_fiam_Brutus/
(Nem akarom betölteni a teret)
jan | 2008. szeptember 18.
Mit jelent az, hogy a kongresszus szerkesztő bizottsága? Nekem már itt beletörött...
 Sajtófigyelő    Összes hír »
2019.04.19.
„Kiemelkedő” csaló iskolák. Nahalka István írásas
Felmerülnek jogi és oktatásigazgatási kérdések is. Nem vagyok jogász, nem tudom megmondani, hogy a kompetenciamérések során történő csalás jogi értelemben minek minősül. Ha van ilyen...
(Forrás: tani-tani online)
--
2019.04.18.
Odaszúrt az MTA Palkovicséknak egy méretest
Az ITM eddig nem árulta el, hogy javítaná a magyar innovációs teljesítményt, sőt a kormány adós egy részletes tanulmánnyal, de addig is az MTA összeálított egyet, az Eötvös 2020+ anyagot...
(Forrás: hvg.hu)
--
2019.04.17.
Ötéves technikumok lesznek a szakgimnáziumokból
2020 szeptemberétől a mostani szakgimnáziumok ötéves technikummá, a szakközépiskolák pedig hároméves szakképző iskolákká alakulnak – jelentette be Pölöskei Gáborné, az Innováció...
(Forrás: hvg.hu)
--
2019.04.15.
Megreformálnák a tanári pályaalkalmasságit
Jelenlegi formájában nem tölti be valódi szerepét a pedagógusok pálya­alkalmassági vizsgálata az érintett oktatók és hallgatók szerint. A felvételi részét képező vizsgálat jórészt...
(Forrás: Magyar Nemzet)
--
2019.04.15.
A gyermekek érdekét helyezi előtérbe a szaktárca
Az Igazságügyi Minisztérium lépéseket készül tenni azért, hogy a gyermekek legfőbb érdekét szem előtt tartó szabályozás szülessen az úgynevezett jogellenes gyermekelviteli ügyekben....
(Forrás: Magyar Nemzet)
--
2019.04.15.
A több napja tartó lengyel tanársztrájkról
Ez a magyar médiában néhány példától (itt, itt, itt és itt) eltekintve egyelőre nem kapott nagy figyelmet. A cikkben a sztrájk okait és körülményeit járom körül, mely a Taní-tani Online...
(Forrás: tani-tani online)
--
2019.04.13.
Félelmetes, hogy itt tartunk, és az is félelmetes, hogy nem tiltakozunk
Elnézve az eseményeket, a reakciókat, az általános folyamatokat, komolyan megkérdőjeleződik bennem, van-e értelme az egésznek. Mennyivel egyszerűbb lenne szülőként kimenekíteni a saját...
(Forrás: ckpinfo)
--
2019.04.13.
Orbán Viktor ma azt tesz az oktatás rendszerével, amit akar
Az oktatás szereplői közül mára lényegében már csak a diákok azok, akik érdemben lennének képesek hallatni a hangjukat, de a NER résen van: a kormány ellen többször és több fórumon...
(Forrás: 168 óra)
--
2019.04.13.
Palkovics szerint az MTA átláthatatlan, év végéig pedig át kell szervezni
Cáfolta az MTA hivatalos közleményében Palkovics László innovációs- és technológiai minisztérium Hír Televíziónak adott korábbi nyilatkozatát, melyben azt állította:„A magyar kormá...
(Forrás: mérce)
Utolsó üzenetek:
  ofoe

Kedves Zoé! Nagyon örülünk, ha csatlakozol hozzánk.
A jelentkezési lapot a következő linken találod. A kitöltött és aláírt lapot szkenneld be, és küldd el az osztalyfonokok@gmail címre. Ha a szkennelés problémát okoz, küldheted postán is: OFOE, 1025 Budapest, Zöldlomb u- 56/a. Üdvözlettel az egyesület elnöksége.

--
  Németh Zoé

Kedves OFOE Csapat,
hogy lehetek az Egyesület tagja?

--
  ofoe

Kedves Emese! Amennyiben 1958. szept. 1. előtt születtél, automatikusan a Ped. II-be kerülsz, egyébként pedig a Ped. I-be. A fizetési kategóriát ugyanúgy kell megállapítani, mint a közalkalmazotti fizetési fokozatot: az eddigi közalkalmazotti jogviszonyaid, illetve
olyan munkaviszonyaid alapján, amelyek alatt már rendelkeztél a jelenlegi munkaköröd betöltéséhez szükséges végzettséggel. Ha volt 1992. júl. 1. előtt munkaviszonyod, az is beleszámít, ha ezek alapján jó az 5-ös besorolás, akkor a Ped.
I. fokozat 5. kategóriájába fogsz kerülni. Az illetményalapot az egyetemi végzettség alapján kell megállapítani,ez a 101.500 Ft.
vetítési alap 180%-a.
A mailedre küldünk egy bértáblát is. (A választ nagyon szépen köszönjük a PDSZ szakértőjének.)

--
  Emese

Tisztelt Szerkesztők!
Segítségüket szeretném kérni néhány információval kapcsolatban.
Magyar-német-könyvtár szakos egyetemi végzettséggel rendelkező pedagógus vagyok, azonban 2007. és 2019. között nem végig dolgoztam pedagógusként, viszont most lehetőségem van ismét tanárként tevékenykedni.
2007. dec. 13-tól egy iskolában könyvtárosként dolgoztam heti 30 órában. 2008. szept. 1-től ugyanebben az iskolában könyvtárostanárként tevékenykedtem heti 40 órában 2013. márc. 17-ig. Ebben az időszakban (2007. dec. 13. és 2013. márc. 17. között tanítottam is magyar nyelv és irodalmat. Ez a szerződésemben nem jelent meg, bérkiegészítésként kaptam meg az óráim díját.)
2013. márc. 18-tól egy kulturális központban, közalkalmazotti jogviszonyban dolgozom könyvtárosként (2016. július 31-ig), illetve gyűjteménykezelőként (2016. aug. 1-től a mai napig). Jelenleg a közalkalmazotti bértáblán H 5-ös besorolással rendelkezem.
Kérdésem a pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatban az lenne, hogy a fenti háttérrel, mire számíthatok (ped. II. besorolás pl.), hova kerülök besorolva a pedagógus bértáblát tekintve, mire figyeljek szerződéskötéskor?
Válaszukat előre is köszönöm! Üdvözlettel: Adoryán Emese

--
  ofoe

Kedves Kérdezőnk!
A pótlékot nyilván az kapja meg, aki ellátja a feladatot. A táppénzen lévő kolléga nyilván nem veheti fel a rendelkezésre álló összeget Az osztályfőnöki munkát érintő jogszabályokról itt tájékozódhat.

--
  ofoe

Kedves Kautnik András! Természetesen megjelentetjük az összefoglalóját, nagyon köszönjük, ha megkapjuk. Kíváncsian várjuk, üdvözlettel Szekszárdi Júlia

--
  Kautnik András

Tisztelt Ofoe!
Szívesen készítenék egy pályaorientációs összefoglalót a duális képzésről: ofőknek, diákoknak, szülőknek... Ez egy új, az esélyegyenlőséget, a munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő képzési forma. Osztályfőnökként érdekes kérdéseket kaptam a duális képzéssel kapcsolatban. Megszólaltatnám a Kamara egyik szakértőjét, de szeretnék azzal az "ígérettel" fellépni, hogy le fog jönni a beszélgetés az OFOE honlapján. Lehetségez ez? Köszönettel és üdvözlettel, Kautnik András (Szent Gellért Gimnázium).

--
  KMM

Tisztelt szerkesztőség, ha egy kolléga 3 hétig táppénzen volt, és közben az intézményvezető kérésére én látam el helyette az ofő-i feladatokat törvény szerint nekem jár osztályfőnöki pótlék? Illetve milyen törvény rendeletben találok ezzel kapcsolatos kérdéseimre választ. Nagyon köszönöm

--
  ofoe

Kedves Kérdezőnk! A pótlékot feltételezhetően a táppénzes időszakban kapja meg a helyettesítő kolléga. Amint ismét munkába állsz, mint működő osztályfőnöknek nyilván Neked jár továbbra is a pótlék.

--
  Sz. Józsefné

Az osztályfőnöki pótlék elvehető-e attól a munkavállalótól aki pár hetes táppénzen van, és odaadható-e a kollégának? Köteles-e a kolléga visszaadni, a munkavállaló visszatér a táppénzről?

--
Üzenő Kommentek   RSS
Utolsó 10 hozzászólás:

[Trencsényi Laci:] Nóri, újabb terminológiai vita köztünk. Ha elfogadod a tehetséggondozás és felzárkóztatás dichotómiáját (ahogyan az oktatáspolitika és a rosszul szocializált pedagóguselit gondolja), akkor elfogadod a szelekciós funkciót. Vagyis: Van, akinek tehetséggondozás jár (a konfidens […]
Az arányvesztés béklyójában »

--

[Bea:] Ezt el kellene lesni a színészek képzéséből. Régóta mondom :) Örülök, hogy a hallgatók is igényelnék.
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[vik:] Az egyetemi szinten valóban addig működhetett jól az "oktatás", amíg a tanárok és diákok "szintje" nem különült el a munkát illetően. Hiszen egyetemnek is azért nevezik (ma már hiába), mert a tanárok és diákok egyetemességén alapult, ahol a munka-tanulás […]
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[csilla:] nem provokálni szeretnék, de van olyan szakember, aki a gondolataimat olvassa, és tud számomra, olyan elméleti útmutatást adni, hogy hogyan gondozzak egy ma már 15 éves, abuzált, anyaszerepben lévő lánykamaszt! ezek a gyermekek nem kis számban kerülnek be a gyermekvédelmi […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] 2014. márciusában láttam ezt a filmet! Ma a Máltai Szeretet szolgálat működteti! nincs információm róla!https://index.hu/video/2011/08/29/tiszabo_s1e1/ https://index.indavideo.hu/video/Ha_nincs_iskola_elveszett_a_falu_1 Eltelt hét év! Ezen gyermekek, egy része, szavazóképes […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] borderline, hospitalizáció kamaszkorban! ha nem segítünk a családokon, mint ahogy Nóri teszi, 10 év múlva a társadalom gerincét sok-sok településen a ma gyermekei képviselik majd a felnőtt lakosságot! ha kiemeljük őket családjukból és átexportáljuk más településekre, […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Csilla:] Még mindig rágom minden szavát!Én ott vagyok, ahol ő nem! szakellátás a gyermekvédelemben, de voltam alapellátásban is! Voltam óvoda vezető is! Drága Ax! kérdeztem tőled! Mi ez? Kaptam rá választ! Látjátok Ti ezt? Láttátok ti ezt!? elviszlek benneteket! nem Nórihoz! máshová! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] Amikor először tettem javaslatot arra, hogy emeljünk ki gyerekeket családjukból, nem haboztam!Fájt, mert tudtam, benn ragadnak a rendszerben, sejtettem az abúzust! de láttam magam körül a tehetetlen környezetet is : védőnő, óvoda, iskola, aktív és passzív szociális eszközök! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Juli:] Kedves Péter! A "t. szerző" nagyon is jól ismeri a magyar valóságot, a hátrányos helyzetű térségek problémáit. Vajon kit lehet komolyan venni, és kit nem? Arra kérném, hogy mielőtt Ritók Nóráról azt állítja, hogy "íróasztal mögül okítja a kollégáit", […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Péter:] „Hatszáz évig nem akartak beilleszkedni, miért pont most akarnának?” „Ugyan már! Ismerek olyanokat, akik ki tudtak emelkedni. A többi miért nem akar?” Ezek a mondatok nem tekinthetők előítéletnek, inkább ténymegállapításnak. Kétségtelen tény, hogy nem kevés azoknak a […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--
OFOE (2001–2019) | Rólunk | Dokumentumok | Impresszum | Kapcsolat | RSS | Partnerek