OFOE a Facebook-on
Nyomtatóbarát változat Link küldése
2008. szeptember 18.
» Hozzászólások (21)

Hivatalos tájékoztatás a VII. Nevelésügyi Kongresszusról

Mivel VII. Nevelésügyi Kongresszus a pedagógus szakma jeles eseménye volt, úgy véljük, akkor is oda kell figyelnünk rá, ha egyesületünk végül érdemben nem vett részt sem az előkészítésben, sem a lebonyolításban. A virtuális kongresszusunkat ugyan eredetileg valódi kísérőrendezvénynek szántuk, és nem rajtunk múlt, hogy végül szinte teljesen külön vált az országos jelentőségűnek szánt eseménytől.

A rendezvényre az OFOE delegálta egyik elnökségi tagját, akinek a beszámolója közvetlenül a kongresszust követőn megjelent a honlapunkon.

Most hírt adunk a kongresszus szervezőinek első hivatalos tájékoztatásáról.

MTV Fogadóóra, szeptember 13.

Az adás tartalmának rövid ismertetését azért tartom lényegesnek, mert nem mindegy, hogy a szervezők az első társadalmi nyilvánosságnak szóló megnyilatkozásban mely gondolatokat tartották kiemelésre érdemesnek.

A kongresszus az oktatás valós világával és a hazai helyzet nemzetközi kontextusban történő értékelésével, valamint a fejlesztési tendenciákkal foglalkozott. Célja az oktatás és a társadalom párbeszédének létrehozása volt annak tudatában, hogy az élethosszig tartó tanulás ma már általánosan érvényes elvárás.

Dr. Benedek András, a szervezőbizottság elnöke szerint az oktatás kérdése ma már nem csak az iskola belső világának szereplőit érinti, nem csak ők figyelik olykor aggodalommal annak alakulását, hanem az egészen kicsi gyermekektől át a felnőttekig (tanulóként, szülőként, a felnőttképzés részeseként) szinte mindenki kapcsolatba kerül vele. Ilyen értelemben tehát az oktatás valóban közügynek tekinthető.

Dr. Nyíry Kristóf hangsúlyozta, hogy a tanulás világa napjainkra drámaian kitágult, nem szorítható be az iskolák, a tanórák, a tankönyvek hagyományos keretei közé, hiszen a mai mobilvilágban a világ tudásának kincsesházához bárki hozzájuthat. A gyerekek számára általában nem jelent problémát a digitális kultúra lehetőségeinek kihasználása. A pedagógia dolga, hogy a változások közepette meg tudja őrizni a könyvkultúra maradandó értékeit. A pedagógusoknak tehát megkerülhetetlen feladata kreatív módon foglalkozni a digitális kultúrával.

Dr. Halász Gábor arról beszélt, hogy világszerte kutatják az eredményes iskolarendszerek titkát, hazánk felelős szakembereinek is intenzíven kell gondolkodniuk azon, hogy miként tehető eredményesebbé a hazai oktatás. A közoktatás eredményessé tételéhez szükség van a humán erőforrások jobb kihasználására, a korszerű tudásmenedzsment létrehozására, a pedagógusok adaptivitására, természetesen a kiszámíthatóság és a stabilitás megőrzésével. Halaszthatatlan az iskolák fizikai környezetének átalakítása, az épületek rekonstrukciója, ami várhatóan magával hozza a korszerű tanulásszervezési módok terjedését.

Egy tanárjelölt szóvá tette, hogy miközben a jövendő pedagógusoktól elvárják, hogy korunk kihívásaihoz alkalmazkodva tegyék majd a dolgukat, az egyetemeken általában elavult, frontális módszerekkel oktatják őket. Egy óvodapedagógus azt a gondot vetette fel, hogy az óvó- és a tanítóképzés a bolognai rendszerben zsákutcának bizonyul, mivel az itt tanulók kreditszáma nem elegendő ahhoz, hogy a mesterképzésbe bekapcsolódjanak.

(Az adás felvétele megtekinthető az MTV videótárában.)

A VII. Nevelésügyi Kongresszus ajánlásai

A Nevelésügyi Kongresszus honlapján olvashatók az ott két napon át működő nyolc szekció ajánlásai. Mi ezekből a kongresszus szerkesztőbizottsága által kiemelt gondolatokat közöljük.

1. Minden korosztály számára biztosítani kell a tudáshoz, a kultúrához való folyamatos hozzáférés lehetőségét.

2. Helyre kell állítani a bizalmat a család és az oktatási intézmények között, hiszen csak együtt képesek a nevelésre. Az intézményes nevelés és oktatás sikerességét a családdal való aktív kommunikáció garantálhatja.

3. Támogatni kell az intézményi és a családi napközi szerepének megerősítését, megőrizve azok sajátos funkcióit. Szükségesnek látjuk a gyerekek számára esélyt biztosító napközis nevelési programok személyi, tárgyi és finanszírozási feltételeinek megteremtését. A napközis nevelés programja kerüljön bele a helyi pedagógiai programokba.

4. Ki kell munkálni egy – politikai és társadalmi konszenzuson alapuló – hosszú távú nevelésügyi politikát, amely az aktuális pártpolitikai érdekektől függetlenül, képes biztosítani az egységes, következetes reformfolyamatot.

5. Az oktatásirányítás rendelkezzen széles körben megvitatott, kidolgozott fejlesztési stratégiával.

6. A stratégiaalkotók építsenek a kutatások eredményeire, a stratégiaalkotást és -megvalósítást előzze meg és kövesse hatásvizsgálat.

7. A területi és helyi szinten megvalósuló közoktatási feladatellátási, tervezési rendszerben a közreműködő szervezetek kötelező együttműködését biztosítani kell.

8. Intézményi társulások létrehozásakor, intézmény-összevonások esetén legyen követelmény a korszerű és koherens pedagógiai szakmai tevékenység kialakítása, minden tanuló számára az optimális fejlesztés feltételeinek, tanulási útjainak megteremtése.

9. A sajátos nevelési igényű, fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek életpálya-építését segítő, átfogó tevékenységrendszer alakuljon ki, amely minden életkori szakaszban és élethelyzetben támogatni, orientálni tudja a rászoruló egyént a megfelelő nevelési, oktatási, képzési és foglalkoztatási lehetőségek felé.

10. A más szakmákat választók képzésének és továbbképzésének is legyen része az, hogy miként kell segíteni a fogyatékkal és részképesség-zavarokkal élők munkahelyi és társadalmi beilleszkedését.

11. Szükséges a közoktatás finanszírozási rendszerének – lehetőség szerinti – egyszerűsítése, legalább középtávon kiszámíthatóvá és stabillá tétele az önkormányzatiság elvének tiszteletben tartása mellett.

12. A jövőben történjen meg az országos és a helyi-intézményi fejlesztési programok megvalósításának értékelése, eredményeinek lehetőség szerinti felhasználása, elterjesztése, a jó gyakorlatok hozzáférhetővé tétele.

13. A külső értékelés, az intézményi önértékelés és minőségbiztosítás széttagoltságát meg kell szüntetni, és egységes folyamatba szervezni, hiszen valamennyi feladata a fejlesztés.

14. Meg kell alkotni a kompetenciamérés országos stratégiáját. Nem szabad, hogy működésében keveredjenek az országos és iskolai funkciók, a fejlesztéstámogatás és az elszámoltatás.

  • Ki kell dolgozni az egyéni és társas kompetenciák értékelésének módszertanát, és megteremteni alkalmazásuk lehetőségét.
  • Ki kell dolgozni és alkalmazni a hozzáadott pedagógiai érték kimutatására alkalmas megbízható eljárást.

15. A közoktatás fejlesztéséhez szükséges tudásháttér megteremtése sürgető feladat. A neveléstudományi kutatások finanszírozása tegye lehetővé a hosszú távú programok megvalósítását.

16. A jelentős nemzeti és uniós erőforrásokat lekötő innovációkat össze kell hangolni, célszerű a párhuzamos fejlesztéseket elkerülni; eredményeiket a terveknek megfelelően kell hasznosítani.

17. A jelentős nemzeti és uniós erőforrásokat lekötő programok lezárását kövesse nyilvános elszámolás és hatásuk, hasznosulásuk nyomon követése, elemzése és visszacsatolása a rendszerbe, a fenntarthatóság érdekében is.

18. Az élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése érdekében – a tanítás, tanulás minden intézményi szintjén – építeni kell, illetve el kell ismerni azokat a tudásokat, amelyeket az egyén non-formális vagy informális keretek között szerez meg.

19. A sokszínűvé váló tanulási térben szükséges az intézményen belüli és intézmények közötti egymástól tanulás (horizontális tanulás) formáinak és feltételrendszerének kialakítása, megteremtése. Ez jelentse – egyebek között – a jó gyakorlatok megismerésének és elterjesztésének ösztönzését is.

20. Az egyéni sajátosságokra építő tanulásszervezés vezet el a kölcsönösen motivált, bizalmon alapuló, eredményes tanításhoz/tanuláshoz. Ennek alapjai a változatos, rugalmas tanulásszervezés, a gazdag módszertani repertoár. Ez a feltétele annak, hogy a tanulás élmény legyen, és a motiváció belsővé váljék.

21. Ösztönözni és támogatni kell a közoktatás és a felsőoktatás együttműködését, partneri viszonyának kialakulását. Különösen a bolognai rendszerben megújított, gyakorlatorientált pedagógusképzés céljainak elérése érdekében biztosítani kell

  • a közoktatási intézmények szakmailag, jogilag és financiálisan szabályozott közreműködését;
  • gondoskodni kell a gyakorlati terep életszerűségéről, a közoktatási intézmények érdekeltségéről és a felsőoktatás töretlen felelősségéről;
  • az optimális megoldásokat célszerű modellkísérletek útján keresni.

22. Meg kell teremteni azokat a feltételeket, melyek vonzóvá teszik a pedagógus pályát annak érdekében, hogy azt a legkiválóbbak válasszák, és azon meg is maradjanak. Ez ma a magyar közoktatás kulcskérdése.

23. A pedagógusok minőségi munkájának egyik feltételét a megfelelő munkahelyi körülmények jelentik. Ehhez elengedhetetlen számukra – intézményes keretek között – mentálhigiénés szolgáltatásokat biztosítani.

24. Elengedhetetlen a pedagóguskompetenciák szintjeinek, sztenderdjeinek differenciált kidolgozása a köz- és felsőoktatás együttműködésében.
Ezek szolgálják

  • a pedagógusképzés és -továbbképzés szerves egységét,
  • a pedagógusértékelés rendszerének kialakítását,
  • a pedagógus szakmai előmenetel rendszerének megalapozását.

25. Szükséges a pedagógusok kompetenciáinak folyamatos továbbfejlesztése, gazdagítása (művészeti, érzelmi, idegen nyelvi, szabadidős és gyermekvédelmi területen).

26. A pedagógus-továbbképzés jelenlegi minőségének javítása érdekében a továbbképzési programokba garanciális elemeket kell beépíteni.

27. A belső minőségbiztosítási rendszer működtetésén túlmenően szükséges a továbbképzések hatékonyságának folyamatos vizsgálatára. Elengedhetetlen az uniós támogatásokkal folyó és az egyéb továbbképzések kínálatának összehangolása.

28. Szükség van a közoktatási vezetőképzés tartalmának megújítására, különös tekintettel az átalakuló intézményrendszer működtetéséhez kapcsolódó új igényekre.

29. Az írott és elektronikus médiában nagyobb és szakmailag megalapozott nyilvánosságot szükséges biztosítani a nevelési-oktatási kérdéseknek mind az oktatás és a pedagógusok presztízsének emelése, mind az értő és támogató társadalmi nyilvánosság formálása érdekében.

SzJ

--

 » Kommentálom
 Kommentálom «
Várjon...

A hozzászólások megengedett tartalmával kapcsolatban lásd kommentelési irányelveinket.

Hozzászólások

terepmunkás | 2008. október 12.
Nagyon gyorsak vagytok, én még csak most kezdtem el böngészni a feltett anyagok között.A szekciók ajánlásai sajnos tényleg nem tartalmaznak több konkrétumot, mint a korábbi összefoglaló. De aki keres -talál : Pályaalkalmassági szükségessége...legalább leírták.
Szekszárdi Juli | 2008. október 12.
Az ebben a gyönyörű, hogy mentséget, kibúvót mindig lehet találni. Pedig erre a hozzáállásra még a globális gazdasági válság begyűrűzése sem lehet mentség. Ha a maga helyén mindenki tenné a dolgát, akkor nem tartanánk itt. És akkor sem, ha azokon a helyeken, ahol felelős döntéseket kell hozni, hatékony és színvonalas szakmai munkát végezni, olyanok ülnének, akik valóban értenek ahhoz, amit tesznek, és nem csupán a saját pozíciójuk biztosítása és a minél nagyobb hatalom, minél több pénz megszerzése érdekelné őket. Nyugodtan tehetik, hiszen mint látjuk, ez valóban egy következmények nélküli ország. És ennek valamennyien isszuk a levét.
meseszép | 2008. október 12.
most globális válság van, nem érnek rá a gyerekre figyelni. aztán meg választás lesz, azért nem érnek rá. aztán meg... ami nem fontos, arra soha nem érnek rá.
ez van.
de azért nem veretném meg magam, hogy bekerüljek a hírekbe :) amíg lokális a problémánk, a kutyát sem érdekli. majd, ha begyűrűzik... (már most globális, csak még a homok alatt nem szúr szemet.)
Szekszárdi Juli | 2008. október 12.
Ezen a NÜK-ön én is pontosan ezért rágódom ennyit, mert valóságos "dezsavű" érzésem van. Éppen elég öreg vagyok ahhoz, hogy pontosan emlékezzem a néhány évtizeddel korábbi időszak hangulatára.
Ránézek, kimondottan mazochista hajlamokkal az nk7.hu honlapra, ahol például az szerepel: hogy "Élénk érdeklődés kíséri a kongresszust". A csatolt megnyilvánulások közül egyedül a mi Sulifonunk bizonyára véletlenül odaemelt blogrészlete tartalmaz némi színt, pontosan Takács Gézát, különben csupa üres, kincstári szöveg.
Az előadások Power Point formátumban olvashatók ugyanott, s ilyen módon még az esetleg tartalmasak sem mondanak semmit a jámbor olvasónak.
Szegény Trencsényi a Népszabadság egy olvasói levelében szemére hányja "újságíró barátainak", hogy nem találták elég érdekesnek a rendezvényt, ergo nem írtak róla. Tehát az egész elveszett a ködben, a kutya sem törődik vele, még csak egy jó botrány sem tud kerekedni ebből az oltári nagy égésből.
Persze minket is agyon hallgatnak, és mintha csak virtuálisan zajlana valami kis pedagógiai közélet. Az Achs cikk minden normális országban komoly hullámokat vetne, itt csak úgy magunk között morgolódunk az ott olvasható gondokon. Feltette Karcsi ugyanezt a NÜK honlapra is – teljes visszhangtalanság.
Már kaptunk olyan tanácsot (nem is akárkitől), hogy egy betöréses lopással esetleg magunkra irányíthatnánk némi figyelmet, legalább beszélnének rólunk, az ügyeinkről, amelyek nem is csak a mi ügyeink.
Ki kell találnunk valamit, hogy végképp ne ragadjunk bele a mocsárba. Engem nyomaszt ez a csend...
L.Ritók Nóra | 2008. szeptember 26.
Sziasztok!
Bocs, kicsit kimaradtam, nem voltam gépközelben. Most elolvastam ezt a valamit. Nekem ez olyan vicces! Persze csak kínomban nevetek. Olyan érzésem van, mint amikor valamelyik államtitkárunk, vagy a miniszterünk tart valahol egy ünnepi beszédet, tanévnyitót, köszöntőt bármit, és én már előre, a beszéde előtt, halkan el tudom modnai mindazt a frázishalmazt amit utána a mikrofonba mondva hallhatunk. Általában jól szórakoznak, akik körülöttem állnak. Vagy amikor a Köznevelést olvasom. Az is olyan szép, olyan jó képet fest, hogy szinte könnybelábad a szemem, minden szám után, hogy ebben az országban minden olyan gyönyörű, tele vagyunk sikeres iskolákkal, boldog gyerekekkel, fantasztikus programokkal, fejlődő közoktatással.... Nektek nincs ilyen érzésetek ezt az újságot olvasva? Úgyhogy bocsánat: csak iróniával tudom szemlélni ezt a listát. Megkérdőjelezi bennem az egész konferencia értelmét. De ha szépen megkérnek, én, mint korosodó pedagógus, tudok ám még ilyeneket írni....Mert egy csomó frázis még kimaradt! (Pl. az oktatás állami irányításával kapcsolatban.)
Kádár Judit | 2008. szeptember 26. | judit48[kukac]gmail[pont]com
Bocsánat, egy rövid "saját élmény". Ma hat órán keresztül esetmegbeszéltünk nyolc Montessori tanárral (óvónővel). Nagyon jó volt. Végül egész rendesen megoldottuk egy hatéves gyerek gondját, legalábbis rendesen kitaláltuk, mit és hogyan kéne megoldani. Kivel, kikkel, honnan hova.

A kongresszusi ajánlások pont olyanok, mint a kongresszusi ajánlások szoktak lenni. Rendes kongresszusok nem ajánlanak, inkább megjelentetnek egy kötetet emlékeztetőnek. Az ajánlós kongresszusok olyan emeszempés ügyek - de talán igazságtalan vagyok.

Egyébként egy jó hónapja folyton azt érzem, hogy tiszta sztálinizmus, ami körülvesz. Egy tök hivatalos (nagyon trendi mód megszerkesztett)esélyegyenlőségi programtervben (asszem az OKM honlapról töltöttem le) olyat olvastam, hogy Biszku Béla is megnyalná tőle a tíz ujját. Táblázatos formában problémákat ismertettek és nem kíméltek meg a következő oszlop részeként bekasírozott "megoldás"-tól sem (a Központi Bizottság ajánlásával). Csak egy gyöngyszem:

Probléma: Egy körzetben, kerületben, városban, faluban... 7% fölé emelkedik a gyógypedagógiai ellátásra szorulók száma. (Ez a bűvös uniós határ, fölötte elveszik a gittet, bedobnak a karcerbe, kicsuknak a rendes emberek klubjából...). Mi a teendő? (Sto gyéláty?)

Szó szerint idézem: "Soron kívüli szakértői felülvizsgálat".

No comment.

Szekszárdi Juli | 2008. szeptember 21.
Kedves Petra! Senki sem beszél senkihez, közhelyek puffognak. Mivel egy igazi kongresszusnak állásfoglalással, ajánlással illik zárulnia, ez a feladat is ki lett pipálva. Formálisan tehát minden rendben, csak a tartalom sántít, pontosabban hiányzik. A lecsupaszított mondatokból valóban alőbukkan, igen általános szinten egy marék valós probléma, de hát ezeknek a banalitásoknak a leírásáért kár volt kongresszust összehívni.
Egy adalék a problémafánkhoz: a pedagógia mint szakma kis hazánkban pillanatnyilag nem létezik.
hanger | 2008. szeptember 21. | gergely[kukac]hanczar[pont]hu
tökjó, hogy csináltál belőle egy listát. szerintem hasznos lesz, mert azért csak fel van benne sorolva egy marék probléma. amit szinte észre sem lehetett venni a körmondatokká dagályosított máztól.

nem cincálok én már senkit... csak úgy tűnik, hogy volt bennem egy magam számára is rejtett és meglepő elvárás a kongresszussal szemben. különben nem idegesíettem volna fel magam. elvártam, hogy bármilyenek is legyenek, azért csak mondanak valami újszerű gondolatot. legalább egyet. persze most azon kéne elgondolkodnom, hogy miért volt bennem ilyen elvárás. mert az az igazán érdekes kérdés. és akkor persze máris adtak gondolkodnivalót végülis.
petra | 2008. szeptember 20.
Apropó nyelv. Csak összehasonlításképpen, nézzétek meg a VI. Nevelésügyi Kongresszus ajánlásait itt: http://nk7.hu/nk7/nk7.head.page?nodeid=51
Nagyon tanulságos a két nyelvezet közötti különbség. Ott ilyen fordulatok vannak: "A kongresszus felhívja az egész társadalom figyelmét arra, hogy...", vagy "A kongresszus felszólítja az oktatásért felelős kormányzati szerveket és az önkormányzatokat, hogy..." na és például "A kongresszus legalább ilyen súllyal fordul a pedagógusokhoz, arra kérve Őket, hogy...". No most ehhez képest valaki el tudja nekem árulni, hogy a fent olvasható 29 pontban ki beszél és kihez?
meseszép | 2008. szeptember 19.
muszáj értelmeznem ezeket a gyönyörű körmondatokat. (problémafának ez se semmi.)
1.aki akar, tanulhasson.
2.együtt a gyerekért.
3.a napközis ellátás pótolja a családi nevelés hiányosságait.
4.el a politikával a neveléstől!
5.aki csinálja, azt kérdezzék!
6.mire a kutatás, ha nem hasznosítják?
7.mindenki tegye a dolgát! minden szinten!
8.minden döntés a gyermek érdekét szolgálja.
9.mindenki képességei szerint, mindenki igénye szerint. (hol is hallottam én ezt már?)
10.együtt élünk. mindenkivel.
11.a pénzt oda, ahol a munka folyik.
12.ami jó, azt tegyük közkinccsé. és becsüljük is meg.
13.értsük, amit csinálnunk kell.
14.ne sikkadjon el a lényeg.
15.ne elefántcsont-tornyot.
16.eu-s pénz nem elherdálni.
17.felelősséggel gazdálkodni.
18.a tudás - az tudás.
19.nem minden a papír.(aki tudja, csinálja,...)
20.majd ha a szellem napvilága...
21.ki az életbe!
22.NE AZ ELHIVATOTTSÁGOMRA, LELKIISMERETEMRE HIVATKOZZANAK!!
23.tisztességes munkakörülményeket.
24.működjön a piac.
25.legyünk polihisztorok.
26.szakértőket a placcra.
27.ne csak a papírnak adminisztráljunk.
28.rátermett emberek az élre.
19.nyerjük meg a médiát.
hanger, cincálhatsz. :)
hanger | 2008. szeptember 19. | gergely[kukac]hanczar[pont]hu
megint beleolvastam. én hülye. a 27-est elmagyarázná nekem valaki? fennakadt a szemantikai interpreteremen ez a szar. erről jut eszembe: nem lehetne uniós pénzeken fogalmazni tanítani hazánk nagyjait? ha már a magyar is hivatalos nyelve az EU-nak, akár lehetne, hogy nálunk többen beszéljék és írják ezt a nyelvet.
Szekszárdi Juli | 2008. szeptember 19.
Kedves Gergely, engem már az ifjúság sem ment fel, de sajnos Hozzád hasonlóan én is gutaütés közeli állapotba kerülök az egész kongresszus ügy kapcsán. Csekély vigasz, hogy ennek az egész dolognak nincs semmi súlya, alig van nyilvánossága, szinte senki sem figyel rá. Pedig egy működő országban még botrány is lehetett volna abból, ami ott történt, pontosabban nem történt.
Minél inkább így van, annál jobban tudok örülni annak, hogy itt ilyen jó csapat verődött össze. Hátha együtt tudunk még kezdeni valamit ezzel az elfuserált világgal. Bízom abban, hogy sikerül kirángatnunk sajátmagunkat a mocsárból anélkül, hogy a hajunk a kezünkben maradna. Már csak azért is, mert rusnyán festenénk kopaszon!
hanger | 2008. szeptember 19. | gergely[kukac]hanczar[pont]hu
elnézést, nem bírok kiszállni. az ötös pontot hogy értik??? legszívesebben szétverném a fején az ötös pontot annak, aki leírta. amikor pont ők zártak ki minket a kongresszusról!
hanger | 2008. szeptember 19. | gergely[kukac]hanczar[pont]hu
megint beleolvastam. egyre idegesebb vagyok. szégyellem magam helyettük. tessék mutatni nekem egy olyan bekezdést, ami újszerűleg hat. komolyan, haegy kicsivel jobban ráérnék, kikeresném az 1800-as évek végén megjelenő pedagógiai folyóiratokból ezeket a bekezdéseket sorra.

16-os: köszönöm szépen. ez fantasztikus ötlet! megkönnyíették az életem! hogy jó lenne elkerülni a párhuzamos fejlesztéseket? hogy ez nekem miért nem jutott magamtól eszembe? mostantól istibizi figyelek rá. köszönet a fantasztikus géniuszoknak. nem hiába ültek ott annyian négy napig!

hazánk pedagógiai elitje ezt a javaslatlistát tudta előállítani???? ezért napokat töltöttek valahol értelmes emberek? és a 29. pontban van pofájuk azt írni, hogy "szakmailag megalapozptt nyilvánosság", miközben ők ezt a szemetet tudják az arcomba tolni. én azt hiszem kiszállok. ez így esélytelen. még megcsinálom a problémafát, meg megnézem a megoldásfát. de azt hiszem, ennek nincs értelme. ez még javában a középkor.

bocsánat, hogy felbosszantottam magam.
hanger | 2008. szeptember 19. | gergely[kukac]hanczar[pont]hu
ezek nem akarnak semmit sem csinálni. most van 29 pont. mire? most ezeket rakják sorrendbe és valósítják meg? mi köze ennek a kongresszushoz? enélkül nem tudták ezeket a problémákat? a legtöbb ajánlás oly komolytalan, hogy szerintem kár vele foglalkozni. én harmincadiknak odatenném: "és kedves igazgatóbácsik, tessék tutijófej tanárnéniket felvenni az alsó tagozatos kisgyerkőcöknek, mer az bazi fontos."

ezek nem társadalmi vitát szeretnének, ezek nem javaslatokat kérnek, ezek nem akarnak semmit csinálni. ezek a javaslatok tökéletesen strukturálatlanok, parttalanok, ráadásul megfelelő erőforrás hozzárendelése nélkül kivitelezhetetlenek. fene megette, ha bármelyik tanárjelölt csoportommal ne tudtam volna fél év alatt jobb javaslatlistát összeállítani.

szerintem kár ezzel az egésszel foglalkozni. döglött puffogás, szép szavak. tartsák meg maguknak.

nincs is kedvem végigolvasni. bár most egy kicsit belenéztem találomra. a 25ös meglepett. ezek tényleg ennyire hülyének néznek engem? van pofájuk ezt leírni mint ajánlás? miért nem írják még oda, hogy az is fontos, hogy a tanár óra alatt ne köpjön a földre? ezek voltak a kongresszus eredményei? rájöttek, hogy fontos, hogy a tanár fejlődjék? és ezt most elmondják nekünk, akik mit sem sejtettünk erről idáig? remélem nem támogatták az én adómból ezt a rendezvényt.
Szekszárdi Júlia | 2008. szeptember 19.
Kedves Terepmunkás, Neked van igazad. Próbáljunk akkor kérdéseket megfogalmazni a felsorolt pontokhoz. Meseszép már fel is tette a kérdését a 23. ponthoz, és itt a felajánlás a 2.3. és 9. ponthoz. Próbálkozzunk vele, hiszen valóban építeni szeretnénk. Talán kapunk választ, és akkor mégis mozdultunk, legalább egy tapodtat.
terepmunkás | 2008. szeptember 18.
Sztem nem kellene. A dolog önmagáért beszél...Helyette pl. lehetne az egyes pontokhoz néhány kérdést megfogalmazni...ötleteket írni, megszólítva és nem megsértve a talán még arctalannak tűnő szerkesztőbizottságot.Mert hogy építeni jöttünk ..ugye? Én már kinéztem magamnak a 2-3-9 pontot.
Szekszárdi Juli | 2008. szeptember 18.
Látogassatok el az nk7.hu honlap fórumára, ahol gyűlnek a tapasztalatok a kongresszusról, ami ezek szerint valami csodálatos, impozáns,reprezentatív esemény élményét nyújtotta, s aki ott volt nyilván a paradicsomban érezte magát. Csak azért nem szólt, és nem szól most sem nyíltan és őszintén, mert a meghatottságtól elakadt a szava. Achs Karcsi próbálja ugyan mondani, hogy ő neki konkrét gondjai voltak és vannak (mint az agresszióval foglalkozó kerekasztal résztvevőjének), de ez ott a világon senkit nem látszik érdekelni. Csak úgy ömlenek a döglött szövegek...
Ami meg a "szerkesztőbizottságot" illeti, az a híreim szerint azért alakult, mert a szekciók által megfogalmazott ajánlások olyan sebtiben készültek, hogy eredeti formájukban használhatatlannak bizonyultak. Már megint fikázom azt a szegény kongresszust, de hát mit tegyek, ha egyszer ilyen volt?
meseszép | 2008. szeptember 18.
"kell... szükséges.... legyen..."
ez most kívánságlista? ablakba? kiscipőbe?
állásfoglalásnak sok, cselekvési tervnek kevés.
ez nagyon tetszik:
"23. A pedagógusok minőségi munkájának egyik feltételét a megfelelő munkahelyi körülmények jelentik. Ehhez elengedhetetlen számukra – intézményes keretek között – mentálhigiénés szolgáltatásokat biztosítani."
hogyan tetszenek képzelni? kapok külön pszichiátert? mert időnként már arra szorulok.
zoldbeka | 2008. szeptember 18. | leinerk[kukac]freemail[pont]hu
Ha a kulcskérdés a pedagógusok pályán tartása, akkor vajon mik azok a feltételek, amelyekkel ezt kívánják szolgálni? Ebben milyen egyetértésre jutott a NÜK? Merthogy erről semmit nem hallani, hacsak nem az Új tudás programra utalnak! Ha igen, akkor ez elég "soványka"! Kolléganőm többségi iskolában adott egy hete házi feladatként 3 mondat másolását felső tagozaton. A mai napig nincs kész, gyerkőc közölte, márpedig ő nem ír. Kolléganő távozást fontolgat,mert irodalom helyett fontosabb a körömlakk, a büfé a szünetben és a nemtudommilyen zene "amcsiból". Hogyan lehet a pályán tartani?
Egyúttal ajánlom olvasásra a pályát elhagyókat:
http://tani_tani.blogter.hu/?post_id=292420
http://ladyofshalott.freeblog.hu/archives/2008/09/14/Te_is_fiam_Brutus/
(Nem akarom betölteni a teret)
jan | 2008. szeptember 18.
Mit jelent az, hogy a kongresszus szerkesztő bizottsága? Nekem már itt beletörött...
 Sajtófigyelő    Összes hír »
2019.09.06.
Microsoft-botrány: újabb korrupciógyanús szálra bukkant Hadházy
A jelentésben szereplő történet szerint a NAV esetében egy Microsoft-alkalmazott tiltakozott is amiatt, hogy az úgynevezett alvállalkozónak nincsenek kompetenciái a munkához. Azonban felvilá...
(Forrás: Magyar Hang)
--
2019.09.06.
"Kérdezd meg szüleidet, miért nem vagy megkeresztelve" – adja feladatul az ötödikes tankönyv
Bánhegyi könyve nem először kap publicitást: 2015-ben a tiltakozások hatására vissza kellett vonni az általános iskolák ötödik, a hatodik és a hetedik osztályaiból az általa írt tört...
(Forrás: hvg.hu)
--
2019.09.04.
„Füttyre indítható, fegyelmezett szolgahadat képezünk” – Exkluzív interjú Vekerdy Tamással és fiával, Dániellel
Az egyikük önmagában intézmény – bármit mond, az futótűzként terjed az interneten, és szavait anyák ezrei tekintik szinte szentírásnak. A másikuk elbújni szeret, és a szűkebb környezet...
(Forrás: wmn.hu)
--
2019.09.03.
A szelekció rendkívül nagy arányú növekedése a magyar iskolarendszerben 2010 és 2017 között. Nahalka István írása
Számtalan szakember és szervezet hívta már fel a figyelmet arra, hogy a szelekciós, illetve az esélyegyenlőtlenségek növekedését eredményező folyamatok egyre veszélyesebbek Magyarországon...
(Forrás: tani-tani online)
--
2019.09.03.
Friss felmérés: a pedagógusok 18%-a az első lehetséges alkalommal elhagyná a pályát
A gyorsjelentés szerint a válaszadók 79%-a szerint túl kevés az ellenszolgáltatás és túl nagy az elvárás, 21%-a várja, hogy javuljon a helyzet, ezen felül 21%-a munkahelyet változtatna, é...
(Forrás: eduline)
--
2019.09.03.
A szülők csak nem akarják úgy taníttatni a gyereküket, ahogy Orbán mondja
Ha saját gyerekeikről van szó, nem veszik be a családok, hogy a munkaalapú társadalom nevében ne gimnáziumba, hanem szakképzésbe adják őket. Az új tanévben is nagyjából ugyanannyian kezdik...
(Forrás: hvg.hu)
--
2019.08.31.
A magyar oktatás színvonala 30 évvel maradt le a valóságtól, és ez a szám most megduplázódik
– mondta Rózsa Ildikó, a Resuli – a Megújuló Oktatásért Alapítvány vezetője a 24.hu-nak a köznevelési törvény módosításával kapcsolatban. A parlament júliusban szavazta meg a szeptembert...
(Forrás: 24.hu)
--
2019.08.31.
A köznevelési törvény módosításainak eltörlését kéri az ellenzék az Alkotmánybíróságtól
Az ellenzék ma sajtótájékoztatón jelentette be, hogy készített egy alkotmánybírósági beadványt, amely minden alkotmánysértő módosítást pontról pontra végigvesz, és kéri ezek eltö...
(Forrás: mérce)
--
2019.08.31.
Vád alatt az érettségit közreadó nyomdász
Vádat emeltek az érettségi feladatokat kiszivárogtató nyomdai alkalmazott ellen – közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. A vádirat szerint a 41 éves, lajosmizsei férfi egy helyi nyomd...
(Forrás: Magyar Nemzet)
Utolsó üzenetek:
  ofoe

Kedves Rita! A gyermekvédelmi felelős munkakör 2012 szeptemberétől megszűnt, a feladat az osztályfőnökhöz került. Nem törvénymódosítás volt ez, hanem az új törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek tértek el a korábbiaktól. (A válasz a PDSZ jogi szakértőjétől érkezett.)

--
  ofoe

Kedves Katalin! Jól tudja : 22 órát kellett volna alapul venni, a tagóvoda vezetője - bár csoportban kell lenni 3 csoportos óvoda esetén, tehát nem függetlenített vezető -, de kap órakedvezményt. Tehát nem a 32 órát, hanem a 22 órát kell nézni és erre rászámolni a túlórát. (A választ Bakonyi Anna óvodai szakértő adta meg.)

--
  Mohácsi Katalin

Tisztelt OFOE!

Szeretnék állásfoglalást kérbi a következő helyzetre! Tagintézmény vezető vagyok egy 3 csoportos óvodában. Saját csoporttal foglalkozom,és látom el a vezetői feladatokat.Kolleganőm nem lesz ebben az évben, így egyedül látom el a feladatot a nap folyamán.A fenntartó eddig 50 óra ingyen munkát kért, majd a 32 óra feletti órákat számolta el részemre 90 %-os túlórával. Kérdésem az lenne, hogy jogos-e számomra az óvónők kötelező 32 órájával való számolás, mert az én kinevezésemben a 22 óra van megjelölve.EDDIG A 32 ÓRA FELETTI IDŐT számolták el ingyen 50 órai munka után.

Válaszukat nagyon köszönöm!
Üdvözlettel: Mohácsi Katalin

--
  Sasváriné Rita

Tisztelt Szerkesztőség!
Emlékeim szerint volt egy 2012. évi szabályozás mely az iskolai gyv felelős feladatkörét ill. annak változását írja le. Ha jól emlékszem, az ofő munkakörbe jobban beletették a gyv- t, míg a szakirányú képesítéssel nem rendelkező tul.képpen pedagógus gyv felelős feladatai arányosan csökkentek. Kb a kapcsolattartás segítése és a statisztika maradt meg neki. Meg is szűnt a 2 óra adható órakedvezménye. Most szükségem lenne arra az információra, hogy mely rendelet vagy törvénymódosítás írja le ezt a változást. Ebben kérem segítségüket. Tisztelettel: Sasváriné

--
  ofoe

Kedves Márta! Íme a válasz, amit a PDSZ jogi szakértőjének segítségével adunk meg.
Az Nkt. 62. § (5) bekezdése szerint a nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-munkakörökben
dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő). A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
17. § (5) bekezdése szerint "a (4) bekezdésben meghatározottak alapján az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások,
pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A
neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, óvodapedagógus esetében a kötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a (4)
bekezdésben foglaltak alapján rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra, óvoda esetében egy nevelési éven belül legfeljebb harminc napra." A fentiekből következik, hogy nem teljes héten nem 26 órával kell számolni, hanem időarányosan, mivel ekkor a heti munkaidő 40 óránál kevesebb.
Az összevont helyettesítések esetében a Kjt. 24. § (1) bekezdését kell alkalmazni, amely szerint, ha a közalkalmazott munkaköre ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős többletmunkát végez,
illetményén felül a végzett munkával arányos külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti.
Reméljük, segítettünk.

--
  Márta

Szeretném megkérdezni, hogy ha egy munkahét nem minden napján dolgozunk, mert pl. munkaszüneti nap ( Nagypéntek), vagy szabadságot írt ki a vezető ( tavaszi szünet utáni nap), esetleg 1-1 tanítás nélküli munkanap esik a hétre, akkor is csak a 26 óra feletti helyettesítés számít bele abba a bizonyos 30 napba, amely felett már fizetni kell a helyettesítésekért? Nem kell ilyen esetekben arányosan csökkentve számítani a heti kötött munkaidőt, tehát nem max. 26-ban meghatározni? Az iskolavezetés szerint nem. :( Szerintem ez olyan, mintha ledolgoztatnák velünk pl.a szabadságot. Pl. egy nap a héten nem tartottam órákat, mert osztálykiránduláson voltam. Ezen a napon lett volna 4 órám, de mivel nem tartottam meg, azon a héten csak 22 órám volt, 4 óra helyettesítést is kiírhatnak, ami 26 óra alatt van, tehát nem is számít helyettesítésnek. Az összevont helyettesítések pedig egyáltalán nem számítanak nálunk helyettesítésnek. Rendben van ez így?Nagy a káosz. Senki nem tud semmit.Válaszát előre is köszönöm

--
  Eleonóra

Kedves OFOE!

Nagyon szépen köszönöm a válaszukat! :-)

Üdvözlettel: Németh Eleonóra

--
  ofoe

Kedves Eleonóra! Kicsit bonyolult a helyzeted mert a pedagógus munkaköröd alapján jár Neked a 21 munkanap alapszabadság, és a 25 munkanap pótszabadság. Az ápoló munkakör alapján viszont évi 21 munkanap alapszabadság és a Kjt. 57. § (1) bekezdése szerint a fizetési fokozatoddal egyenlő számú munkanap pótszabadság illet meg. Ugyanis a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek c)pontja alapján a kollégiumi ápoló munkakörben dolgozóknak nem jár az évi 25
munkanap pótszabadság, erre ["c) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök közül a pedagógiai asszisztens,szabadidő-szervező, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, pedagógiai
felügyelő, gyógypedagógiai asszisztens, pszichopedagógus, gyógytornász,munkakörben foglalkoztatottak jogosultak. (A válaszadásban a PDSZ jogi szakértője volt segítségünkre.)

--
  ofoe

Kedves Krisztina! Nagyon nehéz a konkrét helyzet pontos ismerete nélkül érdemi tanácsot adni, de megpróbálom. Az első lépés valóban átgondolni azt, hogy Te magad mennyiben vagy felelős az adott problémáért. A figyelmeztetőkkel, intőkkel csak a saját feszültségedet oldod némileg, eredményt nem tudsz elérni. Gondold át, hogy melyik ponton romlott el a kapcsolat az adott csoporttal, eleve így fogadtak, vagy menetközben történt valami. Az a soraidból kiderül, hogy nincs köztetek bizalmi kapcsolat, tehát kommunikáció helyett hadakoztok. Időt kellene szánni arra, hogy a problémát tisztázzátok, megállapodásra jussatok a közös megoldás módjában. Ennek vannak különböző technikái. Fontos, hogy ne személyes sértésként kezeld az ügyet, hanem közös megoldandó problémaként. Nem ördögtől való, amit a kollégáid tanácsolnak, hogy fordulj pszichológushoz, aki segíthet azon, hogy a Benned való görcsöt fel tudd oldani. Amíg Te magad nem jutsz túl ezen a görcsön, nem tudod kézbe venni az ügyeket. Ezek a diákok már nem kamaszok, fiatal felnőttek, nekik is fontos, hogy eljussanak az érettségiig, és matematikából is elérjenek egy bizonyos szintet. Ez lehet az a közös ügy, amin együttesen és nem egymás ellenében kellene dolgoznotok. Szívesen levelezek erről Veled privátban is, ha akarod, de nem minden részlet tartozik a nyilvánosságra. Jelezd, ha ezt szeretnéd. Üdvözlettel Szekszárdi Juli

--
  László Krisztina

Kedves OFOE!
Nem tudom mennyire válaszolható meg a kérdésem. Egy középiskolában tanítok, heti 27 órában matematikát, 8 érettségis csoportnak. (Plusz a korrepetálások, plusz a helyettesítések.) Nagyon szeretem a diákjaimat, de mint mindenhol, ahol emberek vannak, előfordulnak konfliktusok. A kb 110 diákból, akiket két éve tanítok, van kb 15, akik állandóan csak a hibát keresik a munkámban, agresszíven és lekezelően bánnak velem, sokszor megaláznak a csoport egésze előtt. Amikor esetleg szaktanári figyelmeztetést adok nekik, akkor hangosan kiröhögnek, hogy az ő szüleiket ez nem érdekli. (Ezek a diákok már 17-19 évesek, mivel a nyelvi tagozat nulladik évfolyama egy évvel megnöveli a középiskolai tanévek számát.) Semmivel nem tudom őket sem motiválni, sem fegyelmezni, tönkre teszik az óráimat.) Hiába fordultam az osztályfőnökökhöz segítségért, mind ők, mind az igazgató-helyettes és a munkaközösség vezető szerint, ez az én hibám, azért viselkednek így velem, mert ez "belőlem jön". Közben az iskolából folyamatosan mennek el a tanárok, és hiába keresett a szakom, (angol-matek) úgy érzem, hogy nem becsülik meg a munkámat. Hiába az a kb 90 diák aki jól teljesít, (nem egy dícséretes 5-ös is van, és emelt matematika érettségi előkészítő csoportok is), hiába a rengeteg dolgozat, számonkérés, ingyen korrepetálás, rendszeres, hogy káromkodva, csapkodva, üvöltözve csapják az asztalomra a kijavított dolgozatot, mert az nem négyes, hanem csak hármas. És közben a vezetőség, az osztályfőnökök és a munkaközösség vezető szerint is, nekem kell változtatnom, pszichológushoz mennem, mert engem nem lehet elviselni. Meg kell jegyezzem, ezek az emberek 25-30 éve vannak ebben az iskolában. Ez a matematika státusz, amit én megkaptam 2 éve, egy előző iskolavezetéstől, már nagyon régóta, úgymond, "forgó hely" volt, mert - más tanárok elmondása szerint - mindig "volt valami probléma a matek tanárokkal". Minden más matematika tanár az iskolában, már 10-20-30 éve itt tanít.
Nem igazán tudom, mit kezdhetnék a problémával. Tudnának esetleg tanácsot adni?
Köszönettel: Krisztina

--
Üzenő Kommentek   RSS
Utolsó 10 hozzászólás:

[Trencsényi Laci:] Nóri, újabb terminológiai vita köztünk. Ha elfogadod a tehetséggondozás és felzárkóztatás dichotómiáját (ahogyan az oktatáspolitika és a rosszul szocializált pedagóguselit gondolja), akkor elfogadod a szelekciós funkciót. Vagyis: Van, akinek tehetséggondozás jár (a konfidens […]
Az arányvesztés béklyójában »

--

[Bea:] Ezt el kellene lesni a színészek képzéséből. Régóta mondom :) Örülök, hogy a hallgatók is igényelnék.
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[vik:] Az egyetemi szinten valóban addig működhetett jól az "oktatás", amíg a tanárok és diákok "szintje" nem különült el a munkát illetően. Hiszen egyetemnek is azért nevezik (ma már hiába), mert a tanárok és diákok egyetemességén alapult, ahol a munka-tanulás […]
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[csilla:] nem provokálni szeretnék, de van olyan szakember, aki a gondolataimat olvassa, és tud számomra, olyan elméleti útmutatást adni, hogy hogyan gondozzak egy ma már 15 éves, abuzált, anyaszerepben lévő lánykamaszt! ezek a gyermekek nem kis számban kerülnek be a gyermekvédelmi […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] 2014. márciusában láttam ezt a filmet! Ma a Máltai Szeretet szolgálat működteti! nincs információm róla!https://index.hu/video/2011/08/29/tiszabo_s1e1/ https://index.indavideo.hu/video/Ha_nincs_iskola_elveszett_a_falu_1 Eltelt hét év! Ezen gyermekek, egy része, szavazóképes […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] borderline, hospitalizáció kamaszkorban! ha nem segítünk a családokon, mint ahogy Nóri teszi, 10 év múlva a társadalom gerincét sok-sok településen a ma gyermekei képviselik majd a felnőtt lakosságot! ha kiemeljük őket családjukból és átexportáljuk más településekre, […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Csilla:] Még mindig rágom minden szavát!Én ott vagyok, ahol ő nem! szakellátás a gyermekvédelemben, de voltam alapellátásban is! Voltam óvoda vezető is! Drága Ax! kérdeztem tőled! Mi ez? Kaptam rá választ! Látjátok Ti ezt? Láttátok ti ezt!? elviszlek benneteket! nem Nórihoz! máshová! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] Amikor először tettem javaslatot arra, hogy emeljünk ki gyerekeket családjukból, nem haboztam!Fájt, mert tudtam, benn ragadnak a rendszerben, sejtettem az abúzust! de láttam magam körül a tehetetlen környezetet is : védőnő, óvoda, iskola, aktív és passzív szociális eszközök! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Juli:] Kedves Péter! A "t. szerző" nagyon is jól ismeri a magyar valóságot, a hátrányos helyzetű térségek problémáit. Vajon kit lehet komolyan venni, és kit nem? Arra kérném, hogy mielőtt Ritók Nóráról azt állítja, hogy "íróasztal mögül okítja a kollégáit", […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Péter:] „Hatszáz évig nem akartak beilleszkedni, miért pont most akarnának?” „Ugyan már! Ismerek olyanokat, akik ki tudtak emelkedni. A többi miért nem akar?” Ezek a mondatok nem tekinthetők előítéletnek, inkább ténymegállapításnak. Kétségtelen tény, hogy nem kevés azoknak a […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--
OFOE (2001–2019) | Rólunk | Dokumentumok | Impresszum | Kapcsolat | RSS | Partnerek