OFOE a Facebook-on
Nyomtatóbarát változat Link küldése
2008. szeptember 18.
» Hozzászólások (21)

Hivatalos tájékoztatás a VII. Nevelésügyi Kongresszusról

Mivel VII. Nevelésügyi Kongresszus a pedagógus szakma jeles eseménye volt, úgy véljük, akkor is oda kell figyelnünk rá, ha egyesületünk végül érdemben nem vett részt sem az előkészítésben, sem a lebonyolításban. A virtuális kongresszusunkat ugyan eredetileg valódi kísérőrendezvénynek szántuk, és nem rajtunk múlt, hogy végül szinte teljesen külön vált az országos jelentőségűnek szánt eseménytől.

A rendezvényre az OFOE delegálta egyik elnökségi tagját, akinek a beszámolója közvetlenül a kongresszust követőn megjelent a honlapunkon.

Most hírt adunk a kongresszus szervezőinek első hivatalos tájékoztatásáról.

MTV Fogadóóra, szeptember 13.

Az adás tartalmának rövid ismertetését azért tartom lényegesnek, mert nem mindegy, hogy a szervezők az első társadalmi nyilvánosságnak szóló megnyilatkozásban mely gondolatokat tartották kiemelésre érdemesnek.

A kongresszus az oktatás valós világával és a hazai helyzet nemzetközi kontextusban történő értékelésével, valamint a fejlesztési tendenciákkal foglalkozott. Célja az oktatás és a társadalom párbeszédének létrehozása volt annak tudatában, hogy az élethosszig tartó tanulás ma már általánosan érvényes elvárás.

Dr. Benedek András, a szervezőbizottság elnöke szerint az oktatás kérdése ma már nem csak az iskola belső világának szereplőit érinti, nem csak ők figyelik olykor aggodalommal annak alakulását, hanem az egészen kicsi gyermekektől át a felnőttekig (tanulóként, szülőként, a felnőttképzés részeseként) szinte mindenki kapcsolatba kerül vele. Ilyen értelemben tehát az oktatás valóban közügynek tekinthető.

Dr. Nyíry Kristóf hangsúlyozta, hogy a tanulás világa napjainkra drámaian kitágult, nem szorítható be az iskolák, a tanórák, a tankönyvek hagyományos keretei közé, hiszen a mai mobilvilágban a világ tudásának kincsesházához bárki hozzájuthat. A gyerekek számára általában nem jelent problémát a digitális kultúra lehetőségeinek kihasználása. A pedagógia dolga, hogy a változások közepette meg tudja őrizni a könyvkultúra maradandó értékeit. A pedagógusoknak tehát megkerülhetetlen feladata kreatív módon foglalkozni a digitális kultúrával.

Dr. Halász Gábor arról beszélt, hogy világszerte kutatják az eredményes iskolarendszerek titkát, hazánk felelős szakembereinek is intenzíven kell gondolkodniuk azon, hogy miként tehető eredményesebbé a hazai oktatás. A közoktatás eredményessé tételéhez szükség van a humán erőforrások jobb kihasználására, a korszerű tudásmenedzsment létrehozására, a pedagógusok adaptivitására, természetesen a kiszámíthatóság és a stabilitás megőrzésével. Halaszthatatlan az iskolák fizikai környezetének átalakítása, az épületek rekonstrukciója, ami várhatóan magával hozza a korszerű tanulásszervezési módok terjedését.

Egy tanárjelölt szóvá tette, hogy miközben a jövendő pedagógusoktól elvárják, hogy korunk kihívásaihoz alkalmazkodva tegyék majd a dolgukat, az egyetemeken általában elavult, frontális módszerekkel oktatják őket. Egy óvodapedagógus azt a gondot vetette fel, hogy az óvó- és a tanítóképzés a bolognai rendszerben zsákutcának bizonyul, mivel az itt tanulók kreditszáma nem elegendő ahhoz, hogy a mesterképzésbe bekapcsolódjanak.

(Az adás felvétele megtekinthető az MTV videótárában.)

A VII. Nevelésügyi Kongresszus ajánlásai

A Nevelésügyi Kongresszus honlapján olvashatók az ott két napon át működő nyolc szekció ajánlásai. Mi ezekből a kongresszus szerkesztőbizottsága által kiemelt gondolatokat közöljük.

1. Minden korosztály számára biztosítani kell a tudáshoz, a kultúrához való folyamatos hozzáférés lehetőségét.

2. Helyre kell állítani a bizalmat a család és az oktatási intézmények között, hiszen csak együtt képesek a nevelésre. Az intézményes nevelés és oktatás sikerességét a családdal való aktív kommunikáció garantálhatja.

3. Támogatni kell az intézményi és a családi napközi szerepének megerősítését, megőrizve azok sajátos funkcióit. Szükségesnek látjuk a gyerekek számára esélyt biztosító napközis nevelési programok személyi, tárgyi és finanszírozási feltételeinek megteremtését. A napközis nevelés programja kerüljön bele a helyi pedagógiai programokba.

4. Ki kell munkálni egy – politikai és társadalmi konszenzuson alapuló – hosszú távú nevelésügyi politikát, amely az aktuális pártpolitikai érdekektől függetlenül, képes biztosítani az egységes, következetes reformfolyamatot.

5. Az oktatásirányítás rendelkezzen széles körben megvitatott, kidolgozott fejlesztési stratégiával.

6. A stratégiaalkotók építsenek a kutatások eredményeire, a stratégiaalkotást és -megvalósítást előzze meg és kövesse hatásvizsgálat.

7. A területi és helyi szinten megvalósuló közoktatási feladatellátási, tervezési rendszerben a közreműködő szervezetek kötelező együttműködését biztosítani kell.

8. Intézményi társulások létrehozásakor, intézmény-összevonások esetén legyen követelmény a korszerű és koherens pedagógiai szakmai tevékenység kialakítása, minden tanuló számára az optimális fejlesztés feltételeinek, tanulási útjainak megteremtése.

9. A sajátos nevelési igényű, fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek életpálya-építését segítő, átfogó tevékenységrendszer alakuljon ki, amely minden életkori szakaszban és élethelyzetben támogatni, orientálni tudja a rászoruló egyént a megfelelő nevelési, oktatási, képzési és foglalkoztatási lehetőségek felé.

10. A más szakmákat választók képzésének és továbbképzésének is legyen része az, hogy miként kell segíteni a fogyatékkal és részképesség-zavarokkal élők munkahelyi és társadalmi beilleszkedését.

11. Szükséges a közoktatás finanszírozási rendszerének – lehetőség szerinti – egyszerűsítése, legalább középtávon kiszámíthatóvá és stabillá tétele az önkormányzatiság elvének tiszteletben tartása mellett.

12. A jövőben történjen meg az országos és a helyi-intézményi fejlesztési programok megvalósításának értékelése, eredményeinek lehetőség szerinti felhasználása, elterjesztése, a jó gyakorlatok hozzáférhetővé tétele.

13. A külső értékelés, az intézményi önértékelés és minőségbiztosítás széttagoltságát meg kell szüntetni, és egységes folyamatba szervezni, hiszen valamennyi feladata a fejlesztés.

14. Meg kell alkotni a kompetenciamérés országos stratégiáját. Nem szabad, hogy működésében keveredjenek az országos és iskolai funkciók, a fejlesztéstámogatás és az elszámoltatás.

  • Ki kell dolgozni az egyéni és társas kompetenciák értékelésének módszertanát, és megteremteni alkalmazásuk lehetőségét.
  • Ki kell dolgozni és alkalmazni a hozzáadott pedagógiai érték kimutatására alkalmas megbízható eljárást.

15. A közoktatás fejlesztéséhez szükséges tudásháttér megteremtése sürgető feladat. A neveléstudományi kutatások finanszírozása tegye lehetővé a hosszú távú programok megvalósítását.

16. A jelentős nemzeti és uniós erőforrásokat lekötő innovációkat össze kell hangolni, célszerű a párhuzamos fejlesztéseket elkerülni; eredményeiket a terveknek megfelelően kell hasznosítani.

17. A jelentős nemzeti és uniós erőforrásokat lekötő programok lezárását kövesse nyilvános elszámolás és hatásuk, hasznosulásuk nyomon követése, elemzése és visszacsatolása a rendszerbe, a fenntarthatóság érdekében is.

18. Az élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése érdekében – a tanítás, tanulás minden intézményi szintjén – építeni kell, illetve el kell ismerni azokat a tudásokat, amelyeket az egyén non-formális vagy informális keretek között szerez meg.

19. A sokszínűvé váló tanulási térben szükséges az intézményen belüli és intézmények közötti egymástól tanulás (horizontális tanulás) formáinak és feltételrendszerének kialakítása, megteremtése. Ez jelentse – egyebek között – a jó gyakorlatok megismerésének és elterjesztésének ösztönzését is.

20. Az egyéni sajátosságokra építő tanulásszervezés vezet el a kölcsönösen motivált, bizalmon alapuló, eredményes tanításhoz/tanuláshoz. Ennek alapjai a változatos, rugalmas tanulásszervezés, a gazdag módszertani repertoár. Ez a feltétele annak, hogy a tanulás élmény legyen, és a motiváció belsővé váljék.

21. Ösztönözni és támogatni kell a közoktatás és a felsőoktatás együttműködését, partneri viszonyának kialakulását. Különösen a bolognai rendszerben megújított, gyakorlatorientált pedagógusképzés céljainak elérése érdekében biztosítani kell

  • a közoktatási intézmények szakmailag, jogilag és financiálisan szabályozott közreműködését;
  • gondoskodni kell a gyakorlati terep életszerűségéről, a közoktatási intézmények érdekeltségéről és a felsőoktatás töretlen felelősségéről;
  • az optimális megoldásokat célszerű modellkísérletek útján keresni.

22. Meg kell teremteni azokat a feltételeket, melyek vonzóvá teszik a pedagógus pályát annak érdekében, hogy azt a legkiválóbbak válasszák, és azon meg is maradjanak. Ez ma a magyar közoktatás kulcskérdése.

23. A pedagógusok minőségi munkájának egyik feltételét a megfelelő munkahelyi körülmények jelentik. Ehhez elengedhetetlen számukra – intézményes keretek között – mentálhigiénés szolgáltatásokat biztosítani.

24. Elengedhetetlen a pedagóguskompetenciák szintjeinek, sztenderdjeinek differenciált kidolgozása a köz- és felsőoktatás együttműködésében.
Ezek szolgálják

  • a pedagógusképzés és -továbbképzés szerves egységét,
  • a pedagógusértékelés rendszerének kialakítását,
  • a pedagógus szakmai előmenetel rendszerének megalapozását.

25. Szükséges a pedagógusok kompetenciáinak folyamatos továbbfejlesztése, gazdagítása (művészeti, érzelmi, idegen nyelvi, szabadidős és gyermekvédelmi területen).

26. A pedagógus-továbbképzés jelenlegi minőségének javítása érdekében a továbbképzési programokba garanciális elemeket kell beépíteni.

27. A belső minőségbiztosítási rendszer működtetésén túlmenően szükséges a továbbképzések hatékonyságának folyamatos vizsgálatára. Elengedhetetlen az uniós támogatásokkal folyó és az egyéb továbbképzések kínálatának összehangolása.

28. Szükség van a közoktatási vezetőképzés tartalmának megújítására, különös tekintettel az átalakuló intézményrendszer működtetéséhez kapcsolódó új igényekre.

29. Az írott és elektronikus médiában nagyobb és szakmailag megalapozott nyilvánosságot szükséges biztosítani a nevelési-oktatási kérdéseknek mind az oktatás és a pedagógusok presztízsének emelése, mind az értő és támogató társadalmi nyilvánosság formálása érdekében.

SzJ

--

 » Kommentálom
 Kommentálom «
Várjon...

A hozzászólások megengedett tartalmával kapcsolatban lásd kommentelési irányelveinket.

Hozzászólások

terepmunkás | 2008. október 12.
Nagyon gyorsak vagytok, én még csak most kezdtem el böngészni a feltett anyagok között.A szekciók ajánlásai sajnos tényleg nem tartalmaznak több konkrétumot, mint a korábbi összefoglaló. De aki keres -talál : Pályaalkalmassági szükségessége...legalább leírták.
Szekszárdi Juli | 2008. október 12.
Az ebben a gyönyörű, hogy mentséget, kibúvót mindig lehet találni. Pedig erre a hozzáállásra még a globális gazdasági válság begyűrűzése sem lehet mentség. Ha a maga helyén mindenki tenné a dolgát, akkor nem tartanánk itt. És akkor sem, ha azokon a helyeken, ahol felelős döntéseket kell hozni, hatékony és színvonalas szakmai munkát végezni, olyanok ülnének, akik valóban értenek ahhoz, amit tesznek, és nem csupán a saját pozíciójuk biztosítása és a minél nagyobb hatalom, minél több pénz megszerzése érdekelné őket. Nyugodtan tehetik, hiszen mint látjuk, ez valóban egy következmények nélküli ország. És ennek valamennyien isszuk a levét.
meseszép | 2008. október 12.
most globális válság van, nem érnek rá a gyerekre figyelni. aztán meg választás lesz, azért nem érnek rá. aztán meg... ami nem fontos, arra soha nem érnek rá.
ez van.
de azért nem veretném meg magam, hogy bekerüljek a hírekbe :) amíg lokális a problémánk, a kutyát sem érdekli. majd, ha begyűrűzik... (már most globális, csak még a homok alatt nem szúr szemet.)
Szekszárdi Juli | 2008. október 12.
Ezen a NÜK-ön én is pontosan ezért rágódom ennyit, mert valóságos "dezsavű" érzésem van. Éppen elég öreg vagyok ahhoz, hogy pontosan emlékezzem a néhány évtizeddel korábbi időszak hangulatára.
Ránézek, kimondottan mazochista hajlamokkal az nk7.hu honlapra, ahol például az szerepel: hogy "Élénk érdeklődés kíséri a kongresszust". A csatolt megnyilvánulások közül egyedül a mi Sulifonunk bizonyára véletlenül odaemelt blogrészlete tartalmaz némi színt, pontosan Takács Gézát, különben csupa üres, kincstári szöveg.
Az előadások Power Point formátumban olvashatók ugyanott, s ilyen módon még az esetleg tartalmasak sem mondanak semmit a jámbor olvasónak.
Szegény Trencsényi a Népszabadság egy olvasói levelében szemére hányja "újságíró barátainak", hogy nem találták elég érdekesnek a rendezvényt, ergo nem írtak róla. Tehát az egész elveszett a ködben, a kutya sem törődik vele, még csak egy jó botrány sem tud kerekedni ebből az oltári nagy égésből.
Persze minket is agyon hallgatnak, és mintha csak virtuálisan zajlana valami kis pedagógiai közélet. Az Achs cikk minden normális országban komoly hullámokat vetne, itt csak úgy magunk között morgolódunk az ott olvasható gondokon. Feltette Karcsi ugyanezt a NÜK honlapra is – teljes visszhangtalanság.
Már kaptunk olyan tanácsot (nem is akárkitől), hogy egy betöréses lopással esetleg magunkra irányíthatnánk némi figyelmet, legalább beszélnének rólunk, az ügyeinkről, amelyek nem is csak a mi ügyeink.
Ki kell találnunk valamit, hogy végképp ne ragadjunk bele a mocsárba. Engem nyomaszt ez a csend...
L.Ritók Nóra | 2008. szeptember 26.
Sziasztok!
Bocs, kicsit kimaradtam, nem voltam gépközelben. Most elolvastam ezt a valamit. Nekem ez olyan vicces! Persze csak kínomban nevetek. Olyan érzésem van, mint amikor valamelyik államtitkárunk, vagy a miniszterünk tart valahol egy ünnepi beszédet, tanévnyitót, köszöntőt bármit, és én már előre, a beszéde előtt, halkan el tudom modnai mindazt a frázishalmazt amit utána a mikrofonba mondva hallhatunk. Általában jól szórakoznak, akik körülöttem állnak. Vagy amikor a Köznevelést olvasom. Az is olyan szép, olyan jó képet fest, hogy szinte könnybelábad a szemem, minden szám után, hogy ebben az országban minden olyan gyönyörű, tele vagyunk sikeres iskolákkal, boldog gyerekekkel, fantasztikus programokkal, fejlődő közoktatással.... Nektek nincs ilyen érzésetek ezt az újságot olvasva? Úgyhogy bocsánat: csak iróniával tudom szemlélni ezt a listát. Megkérdőjelezi bennem az egész konferencia értelmét. De ha szépen megkérnek, én, mint korosodó pedagógus, tudok ám még ilyeneket írni....Mert egy csomó frázis még kimaradt! (Pl. az oktatás állami irányításával kapcsolatban.)
Kádár Judit | 2008. szeptember 26. | judit48[kukac]gmail[pont]com
Bocsánat, egy rövid "saját élmény". Ma hat órán keresztül esetmegbeszéltünk nyolc Montessori tanárral (óvónővel). Nagyon jó volt. Végül egész rendesen megoldottuk egy hatéves gyerek gondját, legalábbis rendesen kitaláltuk, mit és hogyan kéne megoldani. Kivel, kikkel, honnan hova.

A kongresszusi ajánlások pont olyanok, mint a kongresszusi ajánlások szoktak lenni. Rendes kongresszusok nem ajánlanak, inkább megjelentetnek egy kötetet emlékeztetőnek. Az ajánlós kongresszusok olyan emeszempés ügyek - de talán igazságtalan vagyok.

Egyébként egy jó hónapja folyton azt érzem, hogy tiszta sztálinizmus, ami körülvesz. Egy tök hivatalos (nagyon trendi mód megszerkesztett)esélyegyenlőségi programtervben (asszem az OKM honlapról töltöttem le) olyat olvastam, hogy Biszku Béla is megnyalná tőle a tíz ujját. Táblázatos formában problémákat ismertettek és nem kíméltek meg a következő oszlop részeként bekasírozott "megoldás"-tól sem (a Központi Bizottság ajánlásával). Csak egy gyöngyszem:

Probléma: Egy körzetben, kerületben, városban, faluban... 7% fölé emelkedik a gyógypedagógiai ellátásra szorulók száma. (Ez a bűvös uniós határ, fölötte elveszik a gittet, bedobnak a karcerbe, kicsuknak a rendes emberek klubjából...). Mi a teendő? (Sto gyéláty?)

Szó szerint idézem: "Soron kívüli szakértői felülvizsgálat".

No comment.

Szekszárdi Juli | 2008. szeptember 21.
Kedves Petra! Senki sem beszél senkihez, közhelyek puffognak. Mivel egy igazi kongresszusnak állásfoglalással, ajánlással illik zárulnia, ez a feladat is ki lett pipálva. Formálisan tehát minden rendben, csak a tartalom sántít, pontosabban hiányzik. A lecsupaszított mondatokból valóban alőbukkan, igen általános szinten egy marék valós probléma, de hát ezeknek a banalitásoknak a leírásáért kár volt kongresszust összehívni.
Egy adalék a problémafánkhoz: a pedagógia mint szakma kis hazánkban pillanatnyilag nem létezik.
hanger | 2008. szeptember 21. | gergely[kukac]hanczar[pont]hu
tökjó, hogy csináltál belőle egy listát. szerintem hasznos lesz, mert azért csak fel van benne sorolva egy marék probléma. amit szinte észre sem lehetett venni a körmondatokká dagályosított máztól.

nem cincálok én már senkit... csak úgy tűnik, hogy volt bennem egy magam számára is rejtett és meglepő elvárás a kongresszussal szemben. különben nem idegesíettem volna fel magam. elvártam, hogy bármilyenek is legyenek, azért csak mondanak valami újszerű gondolatot. legalább egyet. persze most azon kéne elgondolkodnom, hogy miért volt bennem ilyen elvárás. mert az az igazán érdekes kérdés. és akkor persze máris adtak gondolkodnivalót végülis.
petra | 2008. szeptember 20.
Apropó nyelv. Csak összehasonlításképpen, nézzétek meg a VI. Nevelésügyi Kongresszus ajánlásait itt: http://nk7.hu/nk7/nk7.head.page?nodeid=51
Nagyon tanulságos a két nyelvezet közötti különbség. Ott ilyen fordulatok vannak: "A kongresszus felhívja az egész társadalom figyelmét arra, hogy...", vagy "A kongresszus felszólítja az oktatásért felelős kormányzati szerveket és az önkormányzatokat, hogy..." na és például "A kongresszus legalább ilyen súllyal fordul a pedagógusokhoz, arra kérve Őket, hogy...". No most ehhez képest valaki el tudja nekem árulni, hogy a fent olvasható 29 pontban ki beszél és kihez?
meseszép | 2008. szeptember 19.
muszáj értelmeznem ezeket a gyönyörű körmondatokat. (problémafának ez se semmi.)
1.aki akar, tanulhasson.
2.együtt a gyerekért.
3.a napközis ellátás pótolja a családi nevelés hiányosságait.
4.el a politikával a neveléstől!
5.aki csinálja, azt kérdezzék!
6.mire a kutatás, ha nem hasznosítják?
7.mindenki tegye a dolgát! minden szinten!
8.minden döntés a gyermek érdekét szolgálja.
9.mindenki képességei szerint, mindenki igénye szerint. (hol is hallottam én ezt már?)
10.együtt élünk. mindenkivel.
11.a pénzt oda, ahol a munka folyik.
12.ami jó, azt tegyük közkinccsé. és becsüljük is meg.
13.értsük, amit csinálnunk kell.
14.ne sikkadjon el a lényeg.
15.ne elefántcsont-tornyot.
16.eu-s pénz nem elherdálni.
17.felelősséggel gazdálkodni.
18.a tudás - az tudás.
19.nem minden a papír.(aki tudja, csinálja,...)
20.majd ha a szellem napvilága...
21.ki az életbe!
22.NE AZ ELHIVATOTTSÁGOMRA, LELKIISMERETEMRE HIVATKOZZANAK!!
23.tisztességes munkakörülményeket.
24.működjön a piac.
25.legyünk polihisztorok.
26.szakértőket a placcra.
27.ne csak a papírnak adminisztráljunk.
28.rátermett emberek az élre.
19.nyerjük meg a médiát.
hanger, cincálhatsz. :)
hanger | 2008. szeptember 19. | gergely[kukac]hanczar[pont]hu
megint beleolvastam. én hülye. a 27-est elmagyarázná nekem valaki? fennakadt a szemantikai interpreteremen ez a szar. erről jut eszembe: nem lehetne uniós pénzeken fogalmazni tanítani hazánk nagyjait? ha már a magyar is hivatalos nyelve az EU-nak, akár lehetne, hogy nálunk többen beszéljék és írják ezt a nyelvet.
Szekszárdi Juli | 2008. szeptember 19.
Kedves Gergely, engem már az ifjúság sem ment fel, de sajnos Hozzád hasonlóan én is gutaütés közeli állapotba kerülök az egész kongresszus ügy kapcsán. Csekély vigasz, hogy ennek az egész dolognak nincs semmi súlya, alig van nyilvánossága, szinte senki sem figyel rá. Pedig egy működő országban még botrány is lehetett volna abból, ami ott történt, pontosabban nem történt.
Minél inkább így van, annál jobban tudok örülni annak, hogy itt ilyen jó csapat verődött össze. Hátha együtt tudunk még kezdeni valamit ezzel az elfuserált világgal. Bízom abban, hogy sikerül kirángatnunk sajátmagunkat a mocsárból anélkül, hogy a hajunk a kezünkben maradna. Már csak azért is, mert rusnyán festenénk kopaszon!
hanger | 2008. szeptember 19. | gergely[kukac]hanczar[pont]hu
elnézést, nem bírok kiszállni. az ötös pontot hogy értik??? legszívesebben szétverném a fején az ötös pontot annak, aki leírta. amikor pont ők zártak ki minket a kongresszusról!
hanger | 2008. szeptember 19. | gergely[kukac]hanczar[pont]hu
megint beleolvastam. egyre idegesebb vagyok. szégyellem magam helyettük. tessék mutatni nekem egy olyan bekezdést, ami újszerűleg hat. komolyan, haegy kicsivel jobban ráérnék, kikeresném az 1800-as évek végén megjelenő pedagógiai folyóiratokból ezeket a bekezdéseket sorra.

16-os: köszönöm szépen. ez fantasztikus ötlet! megkönnyíették az életem! hogy jó lenne elkerülni a párhuzamos fejlesztéseket? hogy ez nekem miért nem jutott magamtól eszembe? mostantól istibizi figyelek rá. köszönet a fantasztikus géniuszoknak. nem hiába ültek ott annyian négy napig!

hazánk pedagógiai elitje ezt a javaslatlistát tudta előállítani???? ezért napokat töltöttek valahol értelmes emberek? és a 29. pontban van pofájuk azt írni, hogy "szakmailag megalapozptt nyilvánosság", miközben ők ezt a szemetet tudják az arcomba tolni. én azt hiszem kiszállok. ez így esélytelen. még megcsinálom a problémafát, meg megnézem a megoldásfát. de azt hiszem, ennek nincs értelme. ez még javában a középkor.

bocsánat, hogy felbosszantottam magam.
hanger | 2008. szeptember 19. | gergely[kukac]hanczar[pont]hu
ezek nem akarnak semmit sem csinálni. most van 29 pont. mire? most ezeket rakják sorrendbe és valósítják meg? mi köze ennek a kongresszushoz? enélkül nem tudták ezeket a problémákat? a legtöbb ajánlás oly komolytalan, hogy szerintem kár vele foglalkozni. én harmincadiknak odatenném: "és kedves igazgatóbácsik, tessék tutijófej tanárnéniket felvenni az alsó tagozatos kisgyerkőcöknek, mer az bazi fontos."

ezek nem társadalmi vitát szeretnének, ezek nem javaslatokat kérnek, ezek nem akarnak semmit csinálni. ezek a javaslatok tökéletesen strukturálatlanok, parttalanok, ráadásul megfelelő erőforrás hozzárendelése nélkül kivitelezhetetlenek. fene megette, ha bármelyik tanárjelölt csoportommal ne tudtam volna fél év alatt jobb javaslatlistát összeállítani.

szerintem kár ezzel az egésszel foglalkozni. döglött puffogás, szép szavak. tartsák meg maguknak.

nincs is kedvem végigolvasni. bár most egy kicsit belenéztem találomra. a 25ös meglepett. ezek tényleg ennyire hülyének néznek engem? van pofájuk ezt leírni mint ajánlás? miért nem írják még oda, hogy az is fontos, hogy a tanár óra alatt ne köpjön a földre? ezek voltak a kongresszus eredményei? rájöttek, hogy fontos, hogy a tanár fejlődjék? és ezt most elmondják nekünk, akik mit sem sejtettünk erről idáig? remélem nem támogatták az én adómból ezt a rendezvényt.
Szekszárdi Júlia | 2008. szeptember 19.
Kedves Terepmunkás, Neked van igazad. Próbáljunk akkor kérdéseket megfogalmazni a felsorolt pontokhoz. Meseszép már fel is tette a kérdését a 23. ponthoz, és itt a felajánlás a 2.3. és 9. ponthoz. Próbálkozzunk vele, hiszen valóban építeni szeretnénk. Talán kapunk választ, és akkor mégis mozdultunk, legalább egy tapodtat.
terepmunkás | 2008. szeptember 18.
Sztem nem kellene. A dolog önmagáért beszél...Helyette pl. lehetne az egyes pontokhoz néhány kérdést megfogalmazni...ötleteket írni, megszólítva és nem megsértve a talán még arctalannak tűnő szerkesztőbizottságot.Mert hogy építeni jöttünk ..ugye? Én már kinéztem magamnak a 2-3-9 pontot.
Szekszárdi Juli | 2008. szeptember 18.
Látogassatok el az nk7.hu honlap fórumára, ahol gyűlnek a tapasztalatok a kongresszusról, ami ezek szerint valami csodálatos, impozáns,reprezentatív esemény élményét nyújtotta, s aki ott volt nyilván a paradicsomban érezte magát. Csak azért nem szólt, és nem szól most sem nyíltan és őszintén, mert a meghatottságtól elakadt a szava. Achs Karcsi próbálja ugyan mondani, hogy ő neki konkrét gondjai voltak és vannak (mint az agresszióval foglalkozó kerekasztal résztvevőjének), de ez ott a világon senkit nem látszik érdekelni. Csak úgy ömlenek a döglött szövegek...
Ami meg a "szerkesztőbizottságot" illeti, az a híreim szerint azért alakult, mert a szekciók által megfogalmazott ajánlások olyan sebtiben készültek, hogy eredeti formájukban használhatatlannak bizonyultak. Már megint fikázom azt a szegény kongresszust, de hát mit tegyek, ha egyszer ilyen volt?
meseszép | 2008. szeptember 18.
"kell... szükséges.... legyen..."
ez most kívánságlista? ablakba? kiscipőbe?
állásfoglalásnak sok, cselekvési tervnek kevés.
ez nagyon tetszik:
"23. A pedagógusok minőségi munkájának egyik feltételét a megfelelő munkahelyi körülmények jelentik. Ehhez elengedhetetlen számukra – intézményes keretek között – mentálhigiénés szolgáltatásokat biztosítani."
hogyan tetszenek képzelni? kapok külön pszichiátert? mert időnként már arra szorulok.
zoldbeka | 2008. szeptember 18. | leinerk[kukac]freemail[pont]hu
Ha a kulcskérdés a pedagógusok pályán tartása, akkor vajon mik azok a feltételek, amelyekkel ezt kívánják szolgálni? Ebben milyen egyetértésre jutott a NÜK? Merthogy erről semmit nem hallani, hacsak nem az Új tudás programra utalnak! Ha igen, akkor ez elég "soványka"! Kolléganőm többségi iskolában adott egy hete házi feladatként 3 mondat másolását felső tagozaton. A mai napig nincs kész, gyerkőc közölte, márpedig ő nem ír. Kolléganő távozást fontolgat,mert irodalom helyett fontosabb a körömlakk, a büfé a szünetben és a nemtudommilyen zene "amcsiból". Hogyan lehet a pályán tartani?
Egyúttal ajánlom olvasásra a pályát elhagyókat:
http://tani_tani.blogter.hu/?post_id=292420
http://ladyofshalott.freeblog.hu/archives/2008/09/14/Te_is_fiam_Brutus/
(Nem akarom betölteni a teret)
jan | 2008. szeptember 18.
Mit jelent az, hogy a kongresszus szerkesztő bizottsága? Nekem már itt beletörött...
 Sajtófigyelő    Összes hír »
2020.05.26.
Óriási az érdeklődés a nyári táborok iránt
A járvány miatt sok szülő használta fel a munkahelyi szabadságát, hogy a gyermekére vigyázhasson otthon, ezért ők nehezebben tudják majd megoldani a felügyeletet a nyári szünidő alatt....
(Forrás: magyar nemzet)
--
2020.05.22.
Negyedmillióért is találtunk nyári tábort, de az már tiszta Amerika
Minden akadály elhárult a nyári táborok útjából, mehetnek a gyerekek akár napközis, akár ottalvós táborokba. A bizonytalanság miatt így is kevesebben töltik majd így a vakációjukat, á...
(Forrás: hvg.hu)
--
2020.05.21.
Közalkalmazotti bértábla helyett titkos pontrendszer
lindult a szakképzésben dolgozó pedagógusok minősítése, ami majd az alapját képezi béreik meghatározásának, miután közalkalmazotti jogviszonyuk idén júliustól munkaviszonnyá alakul á...
(Forrás: Népszava)
--
2020.05.21.
Újranyíló iskolák: a tanárok szerint jó döntés
A kormány döntése meglepő, hiszen korábban egészen más opcióról volt szó: Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a hvg.hu-nak múlt héten arról beszélt, az oktatási akciócsoportban...
(Forrás: hvg.hu)
--
2020.05.21.
Lantos Gabriella: Tanárok és orvosok halálközeli élményei pandémia idején
Több százezer ember – tanárok, orvosok, ápolónők – azonnal megértette, hogy a magyar állam nincs többé. A közszolgáltatásokból csak annyi marad meg, amennyit ők személyesen meg tudnak...
(Forrás: 24.hu)
--
2020.05.19.
Jön a revans Gyöngyöspatáért: a Fidesz törvényt módosítana, hogy a szegregált diákok ne kaphassanak többé kártérítést
A gyöngyöspatai perrel csak egy szereplő járt jól, az a Soros-szervezet, amely az egészet kiagyalta, megszervezte és végigvitte - jelentette ki Horváth László miniszterelnöki megbízott, a...
(Forrás: 168 óra)
--
2020.05.19.
A gyermekmegőrzés nem váltja ki az otthoni tanulást
Megemelkedett az iskolai ügyeletet igénybe vevő gyerekek száma: míg a digitális munkarend első heteiben napi 3-400 diák, ma már 2400 tanuló veszi igénybe a gyermekfelügyeletet – válaszolta...
(Forrás: Magyar Nemzet)
--
2020.05.19.
Csak egy jó kis válság kellett ehhez: óriási lehetőséget kaptak a magyar iskolák (interjú Vass Vilmossal)
Mennyi diákot ért el valójában a mostani munkarend? Mekkora volt a digitális eszközkielégítettség? Mennyire tudtak élni ezzel az új helyzettel a tanárok? Kik azok, akik innovatívak voltak...
(Forrás: Pénzcentrum)
--
2020.05.19.
Vissza az iskolába két hétre? Miért volna ez jó?
Az évet jobb lenne úgy lezárni, hogy személyes kontaktusban legyünk a kisgyerekekkel– foglalja össze egy borsodi tanító, miért is lenne jó egy tanév végi kéthetes „normál” iskola....
(Forrás: hvg.hu)
Utolsó üzenetek:
  OFOE

Kedves Erdélyi Virág! Úgy véljük, hogy ez a helyi vezetés (tankerület?) döntési joga. Az érintett kollégának pedagógiai végzettsége van, 6. osztályig az osztályfőnöki megbízatás jogossága sem lehet kétséges. A magasabb évfolyamokon nyilván nem lehet szakórája, nem biztos, hogy szerencsés, ha csak osztályfőnökként működik az adott osztályban. Hogy munkaközösségvezetőként be tudja tölteni a feladatát azon is múlik, hogy mi a munkaközösségvezető pontos feladatköre. Ha jó szervező, van megfelelő pedagógiai tudása, nem kizárt, hogy alkalmas a feladatra. Önmagában a szakvizsga és a középfokú vezetői végzettség nem garantálja a nagyobb hozzáértést főként az osztályfőnökséget illetően.

--
  Erdélyi Virág

Kedves Kollégák!
Lehet- e felső tagozaton osztályfőnöki munkaközösség- vezető az, akinek csak tanítói végzettsége van, amellyel max. 6 évfolyamon taníthat a műveltségterületének megfelelő szakon?
Mellesleg 3 éve van a munkaközösségben, ahol tőle 2 évtizeddel idősebb öt 50+os több diplomás, ped.szakvizsgás, ped.2 minősítésű, közoktatási vezetői végzettséggel rendelkező pedagógus van.

--
  OFOE

Kedves Doroginé Kiss Ildikó!
A Kjt. 24. § (1) bekezdése szerint "Ha a közalkalmazott munkaköre
ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más
munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős
többletmunkát végez, illetményén felül a végzett munkával arányos
külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti." A helyettesítési díj
mértékét jogszabály nem határozza meg, csak azt, hogy a végzett
munkával arányosnak kell lennie. Az a javaslatom, hogy a fenti
rendelkezésre hivatkozva kérje, hogy részére az Mt. 139. §-ában
meghatározott óradíj legalább 50 százalékának megfelelő helyettesítési
díjat állapítsanak meg. Ha ezt a munkáltató megtagadja, munkaügyi per
indítható. (A választ a PDSZ jogi szakértőjétől kaptuk.)

--
  Szilágyi István

Tisztel Címzett!
Nagyon szépen köszönöm a szakszerű és megnyugtató válaszát.
Tisztelettel: Szilágyi István.

--
  OFOE

Kedves Szilágyi István! Pedagógus-munkakörben a köznevelési törvény 64. § (2a) bekezdése
alapján az évi 25 munkanap pótszabadság nem adható, hanem jár. A
pótszabadságból a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 30. § (2)
bekezdése alapján
a) továbbképzés, foglalkoztatást elősegítő képzés,
b) a nevelési-oktatási intézmény tevékenységi körébe tartozó nevelés,
oktatás, a pedagógiai szakszolgálati intézmény tevékenységi körébe
tartozó pedagógiai szakszolgálati tevékenység,
c) ha a pedagógus szabadságát részben vagy egészben a szorgalmi
időben, óvodapedagógus esetében - a június 1-jétől augusztus 31-éig
tartó időszak kivételével - a nevelési évben adják ki,
lehet legfeljebb 15 munkanapot igénybe venni. Az tehát nem jogszerű,
ha nem a fenti indokok valamelyike miatt, hanem úgymond, időarányosan
vesz le a pótszabadságból napokat a munkáltató. Javaslom, hogy ezt az
intézkedést ne fogadja el, hanem ragaszkodjon a pótszabadság
kiadásához. A felmentési időnek abban a felében, amikor munkavégzésre
kötelezhető, ki kell adni az időarányos szabadságot. Ha a szabadság
kiadására nincs mód, azt a jogviszony megszűnése esetén - az Mt. 125.
§-a szerint - pénzben kell megváltani. (A válszt a PDSZ jogi szakértőjétől kaptuk.)

--
  OFOE

Kedves Harmat Krisztina! Jogszerűnek jogszerű, mivel a munkaidő kötött és kötetlen munkaidőből
áll, csak éppen nem nevezhető etikusnak. Úgy lehet kivédeni, hogy a munkavállaló is kivehet az Mt. 122. § (2) bekezdése alapján hét munkanap szabadságot akkor, amikor akar, csak előtte 15 nappal be kell ezt jelenteni. (A válasz a PDSZ szakértőjétől érkezett.)

--
  Harmat Krisztina

Kedves OFOE!
Szeretném kérdezni, hogy jogszerű-e szorgalmi időben, tanítási (hétköznap) napon szabadságot elrendelni a pedagógus számára akkor, amikor annak nincs sem tanítási órája órarend szerint, sem más feladata a neveléssel-oktatással le nem kötött munkaidejében?
Köszönettel:
Harmat Krisztina

--
  Szilágyi István

Azt szeretném megkérdezni, hogy pedagógus munkakörben a 25nap pótszabadság jár, vagy adható? Nyugdíjazás előtt a munkáltató az időarányosan járó 18 nappótszabadságomból 11 napot igénybe vett a tanév zavartalan befejezése érdekében, amihez ugyan joga van, de én úgy gondolom, hogy mivel a felmentési időben nem került kiadásra az időarányos szabadság, azt a munkáltatónak pénzben kell megváltani. Sajnos nem igy történt. Kérdezem, hogy helyesen járt el a munkáltató? Várom megtisztelő válaszát!
Tisztelettel: Szilágyi István.

--
  Doroginé Kiss Ildikó

Tisztelt Egyesület!
Nyelvtanárként 2019 szeptember közepétől december 20-ig (téli szünet kezdete) az én tanulócsoportomat összevontam az említett idő alatt táppénzen levő kolléganőm csoportjával heti 3 órában. Ez összesen 3 osztályt érintett, ami heti heti 9 összevont órát jelentett. Mikor rákérdeztem, hogy ezért jár-e túlóra íj vagy valami plusz bér, azt a választ kaptam, hogy nem mert az összevont órákért semmi sem jár. Ráadásul ugyanígy több mint három hónapot már a tavalyi évben is helyettesítettem ugyan így. Kérdésem, valóban nem jár az összevont órák után túlóra? Mit mond erről a jogszabály?
Üdvözlettel: Doroginé Kiss Ildikó, tanár

--
  OFOE

Kedves Láng Róbert! Ime a szabály
Mt. 123. § (1) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni.

(2) A szabadságot, ha a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődött, a munkáltató az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki.

(3) A szabadságot, ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kiadni, az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül ki kell adni.

(4) Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja meg az öt munkanapot.

(A választ Nagy Erzsébettől, a PDSZ szakértőjétől kaptuk.)

--
Üzenő Kommentek   RSS
Utolsó 10 hozzászólás:

[Trencsényi Laci:] Nóri, újabb terminológiai vita köztünk. Ha elfogadod a tehetséggondozás és felzárkóztatás dichotómiáját (ahogyan az oktatáspolitika és a rosszul szocializált pedagóguselit gondolja), akkor elfogadod a szelekciós funkciót. Vagyis: Van, akinek tehetséggondozás jár (a konfidens […]
Az arányvesztés béklyójában »

--

[Bea:] Ezt el kellene lesni a színészek képzéséből. Régóta mondom :) Örülök, hogy a hallgatók is igényelnék.
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[vik:] Az egyetemi szinten valóban addig működhetett jól az "oktatás", amíg a tanárok és diákok "szintje" nem különült el a munkát illetően. Hiszen egyetemnek is azért nevezik (ma már hiába), mert a tanárok és diákok egyetemességén alapult, ahol a munka-tanulás […]
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[csilla:] nem provokálni szeretnék, de van olyan szakember, aki a gondolataimat olvassa, és tud számomra, olyan elméleti útmutatást adni, hogy hogyan gondozzak egy ma már 15 éves, abuzált, anyaszerepben lévő lánykamaszt! ezek a gyermekek nem kis számban kerülnek be a gyermekvédelmi […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] 2014. márciusában láttam ezt a filmet! Ma a Máltai Szeretet szolgálat működteti! nincs információm róla!https://index.hu/video/2011/08/29/tiszabo_s1e1/ https://index.indavideo.hu/video/Ha_nincs_iskola_elveszett_a_falu_1 Eltelt hét év! Ezen gyermekek, egy része, szavazóképes […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] borderline, hospitalizáció kamaszkorban! ha nem segítünk a családokon, mint ahogy Nóri teszi, 10 év múlva a társadalom gerincét sok-sok településen a ma gyermekei képviselik majd a felnőtt lakosságot! ha kiemeljük őket családjukból és átexportáljuk más településekre, […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Csilla:] Még mindig rágom minden szavát!Én ott vagyok, ahol ő nem! szakellátás a gyermekvédelemben, de voltam alapellátásban is! Voltam óvoda vezető is! Drága Ax! kérdeztem tőled! Mi ez? Kaptam rá választ! Látjátok Ti ezt? Láttátok ti ezt!? elviszlek benneteket! nem Nórihoz! máshová! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] Amikor először tettem javaslatot arra, hogy emeljünk ki gyerekeket családjukból, nem haboztam!Fájt, mert tudtam, benn ragadnak a rendszerben, sejtettem az abúzust! de láttam magam körül a tehetetlen környezetet is : védőnő, óvoda, iskola, aktív és passzív szociális eszközök! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Juli:] Kedves Péter! A "t. szerző" nagyon is jól ismeri a magyar valóságot, a hátrányos helyzetű térségek problémáit. Vajon kit lehet komolyan venni, és kit nem? Arra kérném, hogy mielőtt Ritók Nóráról azt állítja, hogy "íróasztal mögül okítja a kollégáit", […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Péter:] „Hatszáz évig nem akartak beilleszkedni, miért pont most akarnának?” „Ugyan már! Ismerek olyanokat, akik ki tudtak emelkedni. A többi miért nem akar?” Ezek a mondatok nem tekinthetők előítéletnek, inkább ténymegállapításnak. Kétségtelen tény, hogy nem kevés azoknak a […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--
OFOE (2001–2020) | Rólunk | Dokumentumok | Impresszum | Kapcsolat | RSS | Partnerek