Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
2008. szeptember 18. csütörtök, 9:23
Címkék:

Hivatalos tájékoztatás a VII. Nevelésügyi Kongresszusról

Mivel VII. Nevelésügyi Kongresszus a pedagógus szakma jeles eseménye volt, úgy véljük, akkor is oda kell figyelnünk rá, ha egyesületünk végül érdemben nem vett részt sem az előkészítésben, sem a lebonyolításban. A virtuális kongresszusunkat ugyan eredetileg valódi kísérőrendezvénynek szántuk, és nem rajtunk múlt, hogy végül szinte teljesen külön vált az országos jelentőségűnek szánt eseménytől.

A rendezvényre az OFOE delegálta egyik elnökségi tagját, akinek a beszámolója közvetlenül a kongresszust követőn megjelent a honlapunkon.

Most hírt adunk a kongresszus szervezőinek első hivatalos tájékoztatásáról.

MTV Fogadóóra, szeptember 13.

Az adás tartalmának rövid ismertetését azért tartom lényegesnek, mert nem mindegy, hogy a szervezők az első társadalmi nyilvánosságnak szóló megnyilatkozásban mely gondolatokat tartották kiemelésre érdemesnek.

A kongresszus az oktatás valós világával és a hazai helyzet nemzetközi kontextusban történő értékelésével, valamint a fejlesztési tendenciákkal foglalkozott. Célja az oktatás és a társadalom párbeszédének létrehozása volt annak tudatában, hogy az élethosszig tartó tanulás ma már általánosan érvényes elvárás.

Dr. Benedek András, a szervezőbizottság elnöke szerint az oktatás kérdése ma már nem csak az iskola belső világának szereplőit érinti, nem csak ők figyelik olykor aggodalommal annak alakulását, hanem az egészen kicsi gyermekektől át a felnőttekig (tanulóként, szülőként, a felnőttképzés részeseként) szinte mindenki kapcsolatba kerül vele. Ilyen értelemben tehát az oktatás valóban közügynek tekinthető.

Dr. Nyíry Kristóf hangsúlyozta, hogy a tanulás világa napjainkra drámaian kitágult, nem szorítható be az iskolák, a tanórák, a tankönyvek hagyományos keretei közé, hiszen a mai mobilvilágban a világ tudásának kincsesházához bárki hozzájuthat. A gyerekek számára általában nem jelent problémát a digitális kultúra lehetőségeinek kihasználása. A pedagógia dolga, hogy a változások közepette meg tudja őrizni a könyvkultúra maradandó értékeit. A pedagógusoknak tehát megkerülhetetlen feladata kreatív módon foglalkozni a digitális kultúrával.

Dr. Halász Gábor arról beszélt, hogy világszerte kutatják az eredményes iskolarendszerek titkát, hazánk felelős szakembereinek is intenzíven kell gondolkodniuk azon, hogy miként tehető eredményesebbé a hazai oktatás. A közoktatás eredményessé tételéhez szükség van a humán erőforrások jobb kihasználására, a korszerű tudásmenedzsment létrehozására, a pedagógusok adaptivitására, természetesen a kiszámíthatóság és a stabilitás megőrzésével. Halaszthatatlan az iskolák fizikai környezetének átalakítása, az épületek rekonstrukciója, ami várhatóan magával hozza a korszerű tanulásszervezési módok terjedését.

Egy tanárjelölt szóvá tette, hogy miközben a jövendő pedagógusoktól elvárják, hogy korunk kihívásaihoz alkalmazkodva tegyék majd a dolgukat, az egyetemeken általában elavult, frontális módszerekkel oktatják őket. Egy óvodapedagógus azt a gondot vetette fel, hogy az óvó- és a tanítóképzés a bolognai rendszerben zsákutcának bizonyul, mivel az itt tanulók kreditszáma nem elegendő ahhoz, hogy a mesterképzésbe bekapcsolódjanak.

(Az adás felvétele megtekinthető az MTV videótárában.)

A VII. Nevelésügyi Kongresszus ajánlásai

A Nevelésügyi Kongresszus honlapján olvashatók az ott két napon át működő nyolc szekció ajánlásai. Mi ezekből a kongresszus szerkesztőbizottsága által kiemelt gondolatokat közöljük.

1. Minden korosztály számára biztosítani kell a tudáshoz, a kultúrához való folyamatos hozzáférés lehetőségét.

2. Helyre kell állítani a bizalmat a család és az oktatási intézmények között, hiszen csak együtt képesek a nevelésre. Az intézményes nevelés és oktatás sikerességét a családdal való aktív kommunikáció garantálhatja.

3. Támogatni kell az intézményi és a családi napközi szerepének megerősítését, megőrizve azok sajátos funkcióit. Szükségesnek látjuk a gyerekek számára esélyt biztosító napközis nevelési programok személyi, tárgyi és finanszírozási feltételeinek megteremtését. A napközis nevelés programja kerüljön bele a helyi pedagógiai programokba.

4. Ki kell munkálni egy – politikai és társadalmi konszenzuson alapuló – hosszú távú nevelésügyi politikát, amely az aktuális pártpolitikai érdekektől függetlenül, képes biztosítani az egységes, következetes reformfolyamatot.

5. Az oktatásirányítás rendelkezzen széles körben megvitatott, kidolgozott fejlesztési stratégiával.

6. A stratégiaalkotók építsenek a kutatások eredményeire, a stratégiaalkotást és -megvalósítást előzze meg és kövesse hatásvizsgálat.

7. A területi és helyi szinten megvalósuló közoktatási feladatellátási, tervezési rendszerben a közreműködő szervezetek kötelező együttműködését biztosítani kell.

8. Intézményi társulások létrehozásakor, intézmény-összevonások esetén legyen követelmény a korszerű és koherens pedagógiai szakmai tevékenység kialakítása, minden tanuló számára az optimális fejlesztés feltételeinek, tanulási útjainak megteremtése.

9. A sajátos nevelési igényű, fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek életpálya-építését segítő, átfogó tevékenységrendszer alakuljon ki, amely minden életkori szakaszban és élethelyzetben támogatni, orientálni tudja a rászoruló egyént a megfelelő nevelési, oktatási, képzési és foglalkoztatási lehetőségek felé.

10. A más szakmákat választók képzésének és továbbképzésének is legyen része az, hogy miként kell segíteni a fogyatékkal és részképesség-zavarokkal élők munkahelyi és társadalmi beilleszkedését.

11. Szükséges a közoktatás finanszírozási rendszerének – lehetőség szerinti – egyszerűsítése, legalább középtávon kiszámíthatóvá és stabillá tétele az önkormányzatiság elvének tiszteletben tartása mellett.

12. A jövőben történjen meg az országos és a helyi-intézményi fejlesztési programok megvalósításának értékelése, eredményeinek lehetőség szerinti felhasználása, elterjesztése, a jó gyakorlatok hozzáférhetővé tétele.

13. A külső értékelés, az intézményi önértékelés és minőségbiztosítás széttagoltságát meg kell szüntetni, és egységes folyamatba szervezni, hiszen valamennyi feladata a fejlesztés.

14. Meg kell alkotni a kompetenciamérés országos stratégiáját. Nem szabad, hogy működésében keveredjenek az országos és iskolai funkciók, a fejlesztéstámogatás és az elszámoltatás.

 • Ki kell dolgozni az egyéni és társas kompetenciák értékelésének módszertanát, és megteremteni alkalmazásuk lehetőségét.
 • Ki kell dolgozni és alkalmazni a hozzáadott pedagógiai érték kimutatására alkalmas megbízható eljárást.

15. A közoktatás fejlesztéséhez szükséges tudásháttér megteremtése sürgető feladat. A neveléstudományi kutatások finanszírozása tegye lehetővé a hosszú távú programok megvalósítását.

16. A jelentős nemzeti és uniós erőforrásokat lekötő innovációkat össze kell hangolni, célszerű a párhuzamos fejlesztéseket elkerülni; eredményeiket a terveknek megfelelően kell hasznosítani.

17. A jelentős nemzeti és uniós erőforrásokat lekötő programok lezárását kövesse nyilvános elszámolás és hatásuk, hasznosulásuk nyomon követése, elemzése és visszacsatolása a rendszerbe, a fenntarthatóság érdekében is.

18. Az élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése érdekében – a tanítás, tanulás minden intézményi szintjén – építeni kell, illetve el kell ismerni azokat a tudásokat, amelyeket az egyén non-formális vagy informális keretek között szerez meg.

19. A sokszínűvé váló tanulási térben szükséges az intézményen belüli és intézmények közötti egymástól tanulás (horizontális tanulás) formáinak és feltételrendszerének kialakítása, megteremtése. Ez jelentse – egyebek között – a jó gyakorlatok megismerésének és elterjesztésének ösztönzését is.

20. Az egyéni sajátosságokra építő tanulásszervezés vezet el a kölcsönösen motivált, bizalmon alapuló, eredményes tanításhoz/tanuláshoz. Ennek alapjai a változatos, rugalmas tanulásszervezés, a gazdag módszertani repertoár. Ez a feltétele annak, hogy a tanulás élmény legyen, és a motiváció belsővé váljék.

21. Ösztönözni és támogatni kell a közoktatás és a felsőoktatás együttműködését, partneri viszonyának kialakulását. Különösen a bolognai rendszerben megújított, gyakorlatorientált pedagógusképzés céljainak elérése érdekében biztosítani kell

 • a közoktatási intézmények szakmailag, jogilag és financiálisan szabályozott közreműködését;
 • gondoskodni kell a gyakorlati terep életszerűségéről, a közoktatási intézmények érdekeltségéről és a felsőoktatás töretlen felelősségéről;
 • az optimális megoldásokat célszerű modellkísérletek útján keresni.

22. Meg kell teremteni azokat a feltételeket, melyek vonzóvá teszik a pedagógus pályát annak érdekében, hogy azt a legkiválóbbak válasszák, és azon meg is maradjanak. Ez ma a magyar közoktatás kulcskérdése.

23. A pedagógusok minőségi munkájának egyik feltételét a megfelelő munkahelyi körülmények jelentik. Ehhez elengedhetetlen számukra – intézményes keretek között – mentálhigiénés szolgáltatásokat biztosítani.

24. Elengedhetetlen a pedagóguskompetenciák szintjeinek, sztenderdjeinek differenciált kidolgozása a köz- és felsőoktatás együttműködésében.
Ezek szolgálják

 • a pedagógusképzés és -továbbképzés szerves egységét,
 • a pedagógusértékelés rendszerének kialakítását,
 • a pedagógus szakmai előmenetel rendszerének megalapozását.

25. Szükséges a pedagógusok kompetenciáinak folyamatos továbbfejlesztése, gazdagítása (művészeti, érzelmi, idegen nyelvi, szabadidős és gyermekvédelmi területen).

26. A pedagógus-továbbképzés jelenlegi minőségének javítása érdekében a továbbképzési programokba garanciális elemeket kell beépíteni.

27. A belső minőségbiztosítási rendszer működtetésén túlmenően szükséges a továbbképzések hatékonyságának folyamatos vizsgálatára. Elengedhetetlen az uniós támogatásokkal folyó és az egyéb továbbképzések kínálatának összehangolása.

28. Szükség van a közoktatási vezetőképzés tartalmának megújítására, különös tekintettel az átalakuló intézményrendszer működtetéséhez kapcsolódó új igényekre.

29. Az írott és elektronikus médiában nagyobb és szakmailag megalapozott nyilvánosságot szükséges biztosítani a nevelési-oktatási kérdéseknek mind az oktatás és a pedagógusok presztízsének emelése, mind az értő és támogató társadalmi nyilvánosság formálása érdekében.

SzJ

21 üzenet

 1. Kádár Judit szerint:

  Bocsánat, egy rövid "saját élmény". Ma hat órán keresztül esetmegbeszéltünk nyolc Montessori tanárral (óvónővel). Nagyon jó volt. Végül egész rendesen megoldottuk egy hatéves gyerek gondját, legalábbis rendesen kitaláltuk, mit és hogyan kéne megoldani. Kivel, kikkel, honnan hova.

  A kongresszusi ajánlások pont olyanok, mint a kongresszusi ajánlások szoktak lenni. Rendes kongresszusok nem ajánlanak, inkább megjelentetnek egy kötetet emlékeztetőnek. Az ajánlós kongresszusok olyan emeszempés ügyek – de talán igazságtalan vagyok.

  Egyébként egy jó hónapja folyton azt érzem, hogy tiszta sztálinizmus, ami körülvesz. Egy tök hivatalos (nagyon trendi mód megszerkesztett)esélyegyenlőségi programtervben (asszem az OKM honlapról töltöttem le) olyat olvastam, hogy Biszku Béla is megnyalná tőle a tíz ujját. Táblázatos formában problémákat ismertettek és nem kíméltek meg a következő oszlop részeként bekasírozott "megoldás"-tól sem (a Központi Bizottság ajánlásával). Csak egy gyöngyszem:

  Probléma: Egy körzetben, kerületben, városban, faluban… 7% fölé emelkedik a gyógypedagógiai ellátásra szorulók száma. (Ez a bűvös uniós határ, fölötte elveszik a gittet, bedobnak a karcerbe, kicsuknak a rendes emberek klubjából…). Mi a teendő? (Sto gyéláty?)

  Szó szerint idézem: "Soron kívüli szakértői felülvizsgálat".

  No comment.

 2. L.Ritók Nóra szerint:

  Sziasztok!
  Bocs, kicsit kimaradtam, nem voltam gépközelben. Most elolvastam ezt a valamit. Nekem ez olyan vicces! Persze csak kínomban nevetek. Olyan érzésem van, mint amikor valamelyik államtitkárunk, vagy a miniszterünk tart valahol egy ünnepi beszédet, tanévnyitót, köszöntőt bármit, és én már előre, a beszéde előtt, halkan el tudom modnai mindazt a frázishalmazt amit utána a mikrofonba mondva hallhatunk. Általában jól szórakoznak, akik körülöttem állnak. Vagy amikor a Köznevelést olvasom. Az is olyan szép, olyan jó képet fest, hogy szinte könnybelábad a szemem, minden szám után, hogy ebben az országban minden olyan gyönyörű, tele vagyunk sikeres iskolákkal, boldog gyerekekkel, fantasztikus programokkal, fejlődő közoktatással…. Nektek nincs ilyen érzésetek ezt az újságot olvasva? Úgyhogy bocsánat: csak iróniával tudom szemlélni ezt a listát. Megkérdőjelezi bennem az egész konferencia értelmét. De ha szépen megkérnek, én, mint korosodó pedagógus, tudok ám még ilyeneket írni….Mert egy csomó frázis még kimaradt! (Pl. az oktatás állami irányításával kapcsolatban.)

 3. Szekszárdi Juli szerint:

  Ezen a NÜK-ön én is pontosan ezért rágódom ennyit, mert valóságos „dezsavű” érzésem van. Éppen elég öreg vagyok ahhoz, hogy pontosan emlékezzem a néhány évtizeddel korábbi időszak hangulatára.
  Ránézek, kimondottan mazochista hajlamokkal az nk7.hu honlapra, ahol például az szerepel: hogy „Élénk érdeklődés kíséri a kongresszust”. A csatolt megnyilvánulások közül egyedül a mi Sulifonunk bizonyára véletlenül odaemelt blogrészlete tartalmaz némi színt, pontosan Takács Gézát, különben csupa üres, kincstári szöveg.
  Az előadások Power Point formátumban olvashatók ugyanott, s ilyen módon még az esetleg tartalmasak sem mondanak semmit a jámbor olvasónak.
  Szegény Trencsényi a Népszabadság egy olvasói levelében szemére hányja „újságíró barátainak”, hogy nem találták elég érdekesnek a rendezvényt, ergo nem írtak róla. Tehát az egész elveszett a ködben, a kutya sem törődik vele, még csak egy jó botrány sem tud kerekedni ebből az oltári nagy égésből.
  Persze minket is agyon hallgatnak, és mintha csak virtuálisan zajlana valami kis pedagógiai közélet. Az Achs cikk minden normális országban komoly hullámokat vetne, itt csak úgy magunk között morgolódunk az ott olvasható gondokon. Feltette Karcsi ugyanezt a NÜK honlapra is – teljes visszhangtalanság.
  Már kaptunk olyan tanácsot (nem is akárkitől), hogy egy betöréses lopással esetleg magunkra irányíthatnánk némi figyelmet, legalább beszélnének rólunk, az ügyeinkről, amelyek nem is csak a mi ügyeink.
  Ki kell találnunk valamit, hogy végképp ne ragadjunk bele a mocsárba. Engem nyomaszt ez a csend…

 4. meseszép szerint:

  most globális válság van, nem érnek rá a gyerekre figyelni. aztán meg választás lesz, azért nem érnek rá. aztán meg… ami nem fontos, arra soha nem érnek rá.
  ez van.
  de azért nem veretném meg magam, hogy bekerüljek a hírekbe 🙂 amíg lokális a problémánk, a kutyát sem érdekli. majd, ha begyűrűzik… (már most globális, csak még a homok alatt nem szúr szemet.)

 5. Szekszárdi Juli szerint:

  Az ebben a gyönyörű, hogy mentséget, kibúvót mindig lehet találni. Pedig erre a hozzáállásra még a globális gazdasági válság begyűrűzése sem lehet mentség. Ha a maga helyén mindenki tenné a dolgát, akkor nem tartanánk itt. És akkor sem, ha azokon a helyeken, ahol felelős döntéseket kell hozni, hatékony és színvonalas szakmai munkát végezni, olyanok ülnének, akik valóban értenek ahhoz, amit tesznek, és nem csupán a saját pozíciójuk biztosítása és a minél nagyobb hatalom, minél több pénz megszerzése érdekelné őket. Nyugodtan tehetik, hiszen mint látjuk, ez valóban egy következmények nélküli ország. És ennek valamennyien isszuk a levét.

 6. terepmunkás szerint:

  Nagyon gyorsak vagytok, én még csak most kezdtem el böngészni a feltett anyagok között.A szekciók ajánlásai sajnos tényleg nem tartalmaznak több konkrétumot, mint a korábbi összefoglaló. De aki keres -talál : Pályaalkalmassági szükségessége…legalább leírták.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Vissza
Sajtófigyelő
2023.11.21.
A pályakezdő pedagógusok mellett áll Balatoni Katalin
Maga is átélte, milyen érzés kezdő pedagógusnak lenni, ezért jól ismeri a pálya nehézségeit – jelentette ki a lapunknak adott interjúban Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevel...
(Forrás: Magyar Nemzet)
--
2023.11.21.
Plakátkampányt indít a kormány az iskolákban
A védelem online is megillet! Kérdezz, szólj, jelezz! - ezek a legfontosabb üzenetei azoknak az iskolai plakátoknak, amelyeket a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jogsegélyszolg...
(Forrás: Eduline)
--
2023.11.21.
Státusztörvény: nem taníthatnak óraadóként tovább a felmondó pedagógusok?
Szeptember 29-ig kellett nyilatkozniuk a pedagógusoknak, hogy elfogadják-e a státusztörvény alapján írt munkaszerződésüket. Rétvári Bence államtitkár úgy nyilatkozott, hogy 1205 pedagó...
(Forrás: Eduline)
--
2023.07.17.
Oszkó Péter: Nagyon nagy bajban vagyunk, ha saját pedagógusaink bérét sem tudjuk kifizetni
ZÁMOMRA A LEGBOSSZANTÓBB ÁLLÍTÁS, HOGY A SAJÁT OKTATÁSI RENDSZERÜNK FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGÉNEK FINANSZÍROZÁSÁHOZ UNIÓS ADÓFIZETŐK PÉNZÉRE VAN SZÜKSÉGÜNK, miközben vannak...
(Forrás: Index)
--
2023.07.15.
Ilyen se volt még: 171 oktató állt ki a Zeneakadémia autonómiájáért
Alulírott előadó- és alkotóművészek, kutatók és zenepedagógusok, mint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatói az alábbi közleményt kívánjuk a közvélemény és a fenntartó Kultur...
(Forrás: Index)
--
2023.07.15.
„Egy mérhetetlenül szelektív törzsi társadalom öngyilkos reflexiója saját magára” – Lannert Judit oktatáskutató a státusztörvényről
Miért beszél mindenki tanárhiányról, amikor átlagosan tíz általános iskolás gyerek jut egy pedagógusra? Mi a tanárok és mi a megrendelő, a lakosság felelőssége a magyar oktatás szétes...
(Forrás: szabadeuropa.hu)
Címkék
agresszió civilek család digitális nemzedék együttműködés erkölcs esélyegyenlőség esélyek felelősség film filmklub generációk gyerekek gyermekvédelem hátrányos helyzet IKT integráció irodalmi mű feldolgozása iskola iskola és társadalom kapcsolatok kommunikáció konferencia konfliktuskezelés kreativitás kutatás könyvajánló közösség módszerek OFOE oktatás oktatáspolitika osztályfőnöki szerep pedagógia pedagógus pedagógusok pályázat rendezvény szabályok szakmai szervezet szülő szülők tanulás tanár-diák kapcsolat tehetséggondozás társadalom történelem verseny virtuális kongresszus ünnep